Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 245. stav 1. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), reprezentativni granski sindikati delatnosti poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede osnovani za teritoriju Republike Srbije:
1. Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, Beograd, ul. Dečanska br. 14, koga zastupa Dragan Zarubica, predsednik, i
2. Granski sindikat prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije "Nezavisnost", Beograd, ul. Nušićeva br. 4/VI, koga zastupa Slavko Vlaisavljević, predsednik, i
reprezentativno Udruženje poslodavaca za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije:
- Unija poslodavaca Srbije, Beograd - Zemun, ul. Stevana Mrkovića br. 8, koju zastupa Dragan Mijanović, potpredsednik, 9. februara 2011. godine, u Beogradu, zaključuju

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA DELATNOST POLjOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 11 od 22. februara 2011, 50/11)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim kolektivnim ugovorom, u skladu sa Zakonom, uređuju se:
- prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih iz radnih odnosa, odnosno po osnovu rada;
- međusobni odnosi učesnika ovog kolektivnog ugovora;
- postupak izmena i dopuna ovog kolektivnog ugovora i
- druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca.
Ovaj kolektivni ugovor se primenjuje na sve zaposlene kod poslodavca, osim na direktora i druga zaposlena lica čija su prava i obaveze regulisana posebnim ugovorima zaključenim sa upravnim odborom ili drugim nadležnim organom poslodavca.
Odgovarajuće odredbe ovog kolektivnog ugovora se mogu primenjivati i na lica koja nisu zasnovala radni odnos kod poslodavca, već su angažovana po osnovu posebnih ugovora.

Član 2.

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, odnosno pravilnikom o radu u Zakonom utvrđenim slučajevima (u daljem tekstu: opšti akt) i ugovorom o radu, mogu se utvrditi veća prava od prava utvrđenih ovim kolektivnim ugovorom, kao i druga prava koja nisu utvrđena ovim kolektivnim ugovorom, u skladu sa Zakonom.
Poslodavac ne može opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi manji nivo prava za zaposlene od prava utvrđenih ovim kolektivnim ugovorom.

1. Primena kolektivnog ugovora

Član 3.

Ovaj kolektivni ugovor neposredno se primenjuje za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije i na zemljoradničke zadruge, osim na javna preduzeća u delatnosti vodoprivrede.

Član 4.

Poslodavcem u smislu ovog kolektivnog ugovora smatra se domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica i koje obavlja pretežnu delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede na teritoriji Srbije, razvrstano u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010).
Spisak delatnosti na koje se primenjuje Poseban kolektivni ugovor prema klasifikaciji (Uredba o klasifikaciji delatnosti - "Službeni glasnik RS", broj 54/2010):

Sektor Oblast Grana Grupa Naziv delatnosti
A 01 Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti
01.1 Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
01.12 Gajenje pirinča
01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
01.14 Gajenje šećerne trske
01.15 Gajenje duvana
01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
01.2 Gajenje višegodišnjih biljaka
01.21 Gajenje grožđa
01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
01.23 Gajenje agruma
01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
01.26 Gajenje uljnih plodova
01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
01.3 Gajenje sadnog materijala
01.30 Gajenje sadnog materijala
01.4 Uzgoj životinja
01.41 Uzgoj muznih krava
01.42 Uzgoj drugih goveda i bivola
01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
01.44 Uzgoj kamila i lama
01.45 Uzgoj ovaca i koza
01.46 Uzgoj svinja
01.47 Uzgoj živine
01.5 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
01.50 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
01.6 Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve
01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
01.63 Aktivnosti posle žetve
01.64 Dorada semena
01.7 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
03 Ribarstvo i akvakulture
03.1 Ribolov
03.11 Morski ribolov
03.12 Slatkovodni ribolov
03.2 Akvakulture
03.21 Morske akvakulture
03.22 Slatkovodne akvakulture
C 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
10.1 Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa
10.11 Prerada i konzervisanje mesa
10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
10.2 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.3 Prerada i konzervisanje voća i povrća
10.31 Prerada i konzervisanje krompira
10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
10.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
10.41 Proizvodnja ulja i masti
10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
10.5 Proizvodnja mlečnih proizvoda
10.51 Prerada mleka i proizvodnja sireva
10.52 Proizvodnja sladoleda
10.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda
10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
10.62 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
10.7 Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine
10.71 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
10.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
10.81 Proizvodnja šećera
10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
10.83 Prerada čaja i kafe
10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
10.85 Proizvodnja gotovih jela
10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane