hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: uredba o životinjama

Ukupno nađeno: 31 primer (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 30 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja (RS)

Uredba o vrstama usluga rečnih informacionih servisa (<lat> RIS <d>) i početku njihove obavezne primene (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u svinjarstvu (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja , useva, plodova, rasadnika i mladih višegodišnjih zasada (RS)

Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja , useva i plodova (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja (RS)

Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju povrća, žitarica, industrijskog bilja, kao i investicije za nabavku osnovnog stada u stočarskoj proizvodnji (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u stočarstvu (RS)

Uredba o visini naknade za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja (RS)

Uredba o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu životinja koje se uzgajaju na poljoprivrednim gazdinstvima (mp)

Uredba o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu životinja za klanje (mp)

Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja (RS)

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja .

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja ("Službeni glasnik RS", broj 43/10).

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (RS)

... životinjske divlje vrste, njihovi delovi i derivati uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon i 43/11 - US), Zakonom o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 91/10 - ispravka), Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune ... Uredbom o ... faune ... o ... životinja ... o ...

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi (RS)

2) Upravi ne podnese kopiju prijemnice izdatu od klanice i kopiju uverenja o zdravstvenom stanju životinja overene od nadležnog veterinarskog inspektora u roku iz člana 10. ove uredbe .

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva (RS)

Uprava, posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i priloženih dokumenata i podataka o prijavljenoj vrsti i brojnom stanju životinja i gazdinstva na kojem se životinje drže ili uzgajaju iz Registra, u saradnji sa nadležnim organima utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom .

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva kroz subvencionisanje dela kamate (RS)

Korisnik kredita je dužan da zaključi polisu osiguranja predmeta kredita za kategorije životinja koje se osiguravaju na minimalni obim pokrića sa društvom za osiguranje na način i pod uslovima predviđenim Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini i ovim programom.

Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za industrijsko bilje (RS)

4) fotokopija rešenja o ispunjenosti minimalno tehničkih, odnosno veterinarsko sanitarnih uslova za obavljanje proizvodnje šećera, ulja i hrane za životinje (podnosi podnosilac zahteva iz člana 3. stav 1. ove uredbe , osim Republičke direkcije za robne rezerve);

Uredba o prodaji merkantilnog kukuruza (RS)

Pravo na kupovinu merkantilnog kukuruza iz člana 1. ove uredbe ima privredno društvo koje ima objekat za proizvodnju hrane za životinje koji je odobren, odnosno registrovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo (u daljem tekstu: kupac), što dokazuje fotokopijom rešenja o odobravanju, odnosno registrovanju objekta izdatim od strane ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva.

Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune (RS)

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Naredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divljih biljnih i životinjskih vrsta ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 17/99).

Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja (RS)

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja (RS)

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja ("Službeni glasnik RS", broj 26/09).

Odluka o određivanju robe za čiji su izvoz, uvoz, odnosno tranzit propisani uslovi (RS)

Izvoz i uvoz ugroženih vrsta divlje faune i flore i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta vrši se u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/01), Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik RS", br. 31/05, 45/05, 22/07 i 38/08) i Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti ("Službeni glasnik RS", br.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-0315/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase lica koje obavlja delatnost iz grane 852 - Veterinarske aktivnosti, kao i način evidentiranja prometa preko fiskalne kase upotrebljenih lekova b) Poreski tretman prometa veterinarskih usluga

hor003