Traženo: tužba ustavnom sudu

Ukupno nađeno: 132 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 123 pronadjena primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca , predsednika i sudija ustavnog suda (RS)

Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca , predsednika i sudija ustavnog suda (RS)

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (RS)

Žalba na odluku o razrešenju se može podneti Ustavnom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke u kojem slučaju se postupak vodi na osnovu Zakona o javnom tužilaštvu .

Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije (RS)

Primena odredaba Ustava na sudove i javna tužilaštva

Zakon o javnoj svojini (RS)

Državni organi i organizacije, u smislu ovog zakona, su Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada, Ustavni sud , Zaštitnik građana, Vojska Srbije, Visoki savet sudstva , Državno veće tužilaca i drugi državni organi i organizacije u skladu s Ustavom i zakonom.

Statut Advokatske komore Srbije (RS)

Predstavnici advokatskih komora u Skupštini Advokatske komore Srbije predsednik, potpredsednik, član Upravnog odbora, član Nadzornog odbora, članovi disciplinskih organa: Disciplinski tužilac i njegovi zamenici, predsednik, zamenik predsednika i sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije za svoj rad odgovaraju isključivo Skupštini Advokatske komore Srbije i ne mogu biti pozvani na odgovornost za svoje izraženo mišljenje i stav, ukoliko su isti u skladu sa Ustavom Republike Srbije,

Predloženi kandidati, pored uslova iz Ustava Republike Srbije i Zakona o Visokom savetu sudstva , odnosno Državnom veću tužilaca , treba da ispunjavaju i sledeće uslove:

Zakon o platama u državnim organima i javnim službama (RS)

i zamenika predsednika stalnog radnog tela Narodne skupštine, narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini, članova Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), sudija Ustavnog suda , drugih izabranih lica i imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima , javnim tužilaštvima , Republičkom javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade i Ustavnog suda ...

- 10,20 za ministra, Republičkog javnog tužioca i sudiju Ustavnog suda ;

Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata (RS)

U Službenom glasniku se, u skladu sa ovim zakonom, obavezno objavljuju: akti Narodne skupštine, međunarodni sporazumi, akti predsednika Republike, akti Vlade, akti ministarstava i posebnih organizacija, akti Ustavnog suda , akti Visokog saveta sudstva , akti Državnog veća tužilaca , akti sudova i javnih tužilaštava , akti drugih republičkih organa, akti Narodne banke Srbije, presude Evropskog suda za ljudska prava, odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu

Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva (RS)

Protiv rešenja Saveta donetog po prigovoru može se pokrenuti upravni spor, tužbom pred Upravnim sudom , u smislu odredaba člana 3. stav 2. Zakona o upravnim sporovima i neposrednom primenom člana 198. stav 2. Ustava .

Zakon o radnim odnosima u državnim organima (RS)

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnih odnosa lica zaposlenih u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima , javnim tužilaštvima , javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade i Ustavnog suda koji se primaju u radni odnos odlukom funkcionera koji rukovode ovim organima i službama (u daljem tekstu: zaposleni u državnim organima), određena prava predsednika Republike i određena prava, obaveze i

- 5,10 za ministre, sudije Ustavnog suda i republičkog javnog tužioca ;

Zakon o Ustavnom sudu (RS)

Izuzetno, u postupku po ustavnim žalbama i žalbama sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca , Ustavni sud može odlučiti da pravo uvida u spise predmeta imaju samo učesnici u postupku.

Sudiji Ustavnog suda koji je izabran ili imenovan iz reda sudija ili zamenika javnih tužilaca , miruje sudijska, odnosno javnotužilačka funkcija dok obavlja dužnost sudije Ustavnog suda .

Visoki savet sudstva , odnosno Državno veće tužilaca dužni su da u roku od 30 dana od dana prestanka dužnosti sudije Ustavnog suda donesu rešenje u slučaju iz stava 6. ovog člana.

Sudiji Ustavnog suda koji je izabran ili imenovan iz reda javnih tužilaca danom stupanja na dužnost prestaje javnotužilačka funkcija, a po prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda zbog isteka vremena na koje je izabran, odnosno imenovan na dužnost, Državno veće tužilaca , u roku od 30 dana, donosi odluku o njegovom izboru na funkciju zamenika javnog tužioca u javnom tužilaštvu iz koga je bio izabran, odnosno imenovan na dužnost sudije Ustavnog suda .

Ustavni sud odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice na osnovu predloga Vlade, Republičkog javnog tužioca ili organa nadležnog za upis u registar političkih stranaka, sindikalnih organizacija, udruženja građana ili verskih zajednica.

Protiv odluke o prestanku funkcije, sudija, javni tužilac i zamenik javnog tužioca može izjaviti žalbu Ustavnom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.

Odluka Ustavnog suda u postupku po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije ima pravno dejstvo od dana dostavljanja učesnicima u postupku.

Krivični zakonik (RS)

(3) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema predsedniku Republike, narodnom poslaniku, predsedniku Vlade, članovima Vlade, sudiji Ustavnog suda , sudiji, javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca , advokatu, policijskom službeniku i licu koje obavlja poslove od javnog značaja u oblasti informisanja u vezi sa poslovima koje obavlja,

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ustavni sud je usvojio žalbe neizabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca , poništio osporene odluke o njihovom neizboru, i naložio Državnom veću tužilaca da primenom odredaba člana 14. st. 1. i 2. Pravilnika o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca , u roku od 60 dana od dana dostavljanja ove odluke, izvrši izbor podnosilaca žalbe.

...

Ustavni sud odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice na osnovu predloga Vlade, Republičkog javnog tužioca ili organa nadležnog za upis u registar političkih stranaka, sindikalnih organizacija, udruženja građana ili verskih zajednica.

...

Pogrešno je zaključivanje Upravnog suda da zahtev tužioca za pristup informacijama od javnog značaja podnet Ustavnom sudu ne predstavlja zahtev podnet povodom kakve upravne stvari, zbog čega se u slučaju nepostupanja organa po takvom podnesku ne može pokrenuti i voditi upravni spor.

...

Kada Okružni sud , kao sud poslednje instance, donese različite presude koje su za posledicu imale to da je tužbeni zahtev jednog tužioca pravnosnažno usvojen, potvrđivanjem prvostepene presude, dok je u drugom slučaju istovrsni tužbeni zahtev podnosilaca ustavne žalbe, postavljen prema istom tuženom , pravnosnažno odbijen kao neosnovan, takva praksa suda suprotna je principu pravne sigurnosti i jednake zaštite prava pred sudovima .

...

Sud će tužbu tužioca radi naknade štete protiv sudije zbog nezakonitog ili nepravilnog rada, odbaciti kao nedozvoljenu, jer pravo na naknadu štete od sudije nije podobno za sudsku zaštitu, s obzirom na odgovornost države (sa pravom regresa prema sudiji) za štetu koju sudija prouzrokuje nezakonitim ili nepravilnim radom u vršenju sudijske funkcije shodno čl. 35. Ustava RS i čl. 6. Zakona o sudijama.

...

... tužbi protiv više lica zbog krivičnog dela uvrede trajao skoro četiri godine i obustavljen je zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja za to krivično delo, smatraće se da je povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku i na delotvornu sudsku zaštitu ako je odugovlačenje postupka pretežno bilo prouzrokovano propuštanjem nadležnog suda da obezbedi pristupanje okrivljenih sudu ... ustavne ...

...

... Sud će odbaciti ustavnu žalbu kada utvrdi da za vođenje postupka i odlučivanje ne postoje druge pretpostavke utvrđene Zakonom, odnosno kada utvrdi da podnosilac ustavne žalbe nije iscrpeo poslednje delotvorno pravno sredstvo protiv presude okružnog suda donete u upravnom sporu protiv koje je podnet zahtev za zaštitu zakonitosti. Po oceni Suda ... tužilac ... ustavne ... sudu ... sudske ... Sud ...

...

Tužilac se neosnovano nalazio u pritvoru na osnovu naredbe o posebnim merama koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja, a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka, a pomenuta naredba je stavljena van snage - proglašena neustavnom od strane Ustavnog suda Srbije svojom Odlukom u br. 93/03 od 8. jula 2004.

...

Ima mesta prekidu parničnog postupka radi isplate zarade do okončanja postupka pred ustavnim sudom Srbije za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnog kolektivnog ugovora tuženika , a shodno čl. 213 st. 1 tačka 1 ZPP