Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Zakon je prestao da važi na osnovu Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/05).
-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 49/99), prestaju da važe odredbe ovog zakona u delu koji se odnosi na prava i obaveze predsednika Republike.
-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Na osnovu Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/01) prestale su da važe sledeće odredbe ovog zakona:
- čl. 38-41, čl. 44-49 i član 50. stav 2. u delu koji se odnosi na naknadu za regresiranje godišnjeg odmora i otpremninu povodom penzionisanja,
- član 51. stav 1. u delu koji se odnosi na naknadu za ishranu u toku rada,
- član 74. stav 2. u delu koji se odnosi na razvrstavanje u platne grupe i u delu koji utvrđuje osnovicu za obračun plata i najvišu platu u organima autonomnih pokrajina, gradova i opština, i
- član 75.
-------------------
Odlukom Ustavnog suda brojIUz-299/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 23 od 13. marta 2013), utvrđuje se da odredba člana 10a stav 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima ("Službeni glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 i 49/05) nije u saglasnosti sa Ustavom i odredba prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku Republike Srbije".
-------------------

ZAKON

O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS" br. 48 od 5. avgtsta 1991, 66/91, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 23/13)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnih odnosa lica zaposlenih u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade i Ustavnog suda koji se primaju u radni odnos odlukom funkcionera koji rukovode ovim organima i službama (u daljem tekstu: zaposleni u državnim organima), određena prava predsednika Republike i određena prava, obaveze i odgovornosti lica koja bira Narodna skupština (u daljem tekstu: izabrana lica) i lica koja postavlja Vlada, odnosno drugi nadležni organ (u daljem tekstu: postavljena lica).
Odredbe ovog zakona primenjuju se na sve zaposlene u državnim organima i izabrana, odnosno postavljena lica, osim onih čija su prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređeni posebnim propisima.
Na zaposlene u državnim organima i izabrana, odnosno postavljena lica primenjuju se propisi o radnim odnosima u pogledu onih prava, obaveza i odgovornosti koja ovim zakonom nisu posebno uređena.

Član 2.

O pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom zaposlenih i postavljenih, odnosno izabranih lica u državnom organu odlučuje funkcioner koji rukovodi državnim organom, ako ovim zakonom nije drukčije utvrđeno.
O pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom predsednika Republike, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, predsednika stalnog radnog tela i zamenika predsednika stalnog radnog tela Narodne skupštine, predsednika i članova Vlade, predsednika i sudija Ustavnog suda odlučuju lica, odnosno tela utvrđena odgovarajućim aktima predsednika Republike, Narodne skupštine, Vlade i Ustavnog suda.

Član 3.

U toku radnog odnosa zaposleni u državnim organima mogu napredovati zavisno od svojih ispoljenih i ocenjenih radnih sposobnosti, stečenih kvalifikacija i drugih uslova utvrđenih zakonom i drugim propisima.

Član 4.

Zaposleni u državnim organima i izabrana, odnosno postavljena lica dužni su da svoje poslove obavljaju savesno i nepristrasno, u skladu sa Ustavom i zakonom.
Zaposleni u državnim organima i postavljena lica ne mogu se u obavljanju svojih poslova rukovoditi svojim političkim ubeđenjima niti ih mogu izražavati i zastupati.
Zaposleni u državnim organima i postavljena lica ne mogu biti članovi organa političkih organizacija.
-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Na osnovu Odluke Ustavnog suda IU br. 353/1995 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2005), utvrđuje se da odredba ovog člana, stav 3. nije u saglasnosti sa Ustavom.
-------------------

Član 5.

Broj i struktura zaposlenih u državnom organu i postavljenih lica utvrđuju se aktom koji se sistematizuju radna mesta u organu (u daljem tekstu: akt o sistematizaciji radnih mesta).

II. PRIJEM U RADNI ODNOS

Član 6.

U radni odnos u državnom organu može se primiti lice pod sledećim uslovima:
1) da je državljanin SFRJ,
2) da je punoletno,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da ima propisanu stručnu spremu,
5) da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
6) da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o sistematizaciji radnih mesta u organu.
Strani državljanin ili lice bez državljanstva može se primiti u radni odnos u državnom organu u skladu sa zakonom.

Član 7.

Kao poseban uslov za prijem u radni odnos u državnim organima može se aktom o sistematizaciji radnih mesta utvrditi probni rad.
Probni rad može trajati najmanje jedan mesec, a najviše tri meseca.
Probni rad prati tročlana komisija koju određuje funkcioner koji rukovodi državnim organom i svoje mišljenje o probnom radu daje funkcioneru radi donošenja odluke.
Članovi komisije moraju imati najmanje isti stepen i vrstu stručne spreme kao i radnik na probnom radu.

Član 8.

Lice se prima u radni odnos u državnom organu na osnovu:
1) akta o izboru, odnosno postavljenju na funkciju,
2) konačne odluke funkcionera koji rukovodi državnim organom o izboru između prijavljenih kandidata,
3) sporazuma o preuzimanju zaposlenog iz drugog državnog organa.
Radni odnos zasniva se danom stupanja na rad lica iz stava 1. ovog člana.

Član 9.

Radi prijema u radni odnos u državnom organu objavljuje se oglas.

Član 10.

Odluku o izboru između prijavljenih kandidata donosi funkcioner koji rukovodi državnim organom u roku od 15 dana od dana isteka roka za oglašavanje.
Lice koje se prijavilo na oglas može podneti prigovor na odluku o izboru funkcioneru koji rukovodi državnim organom u roku od osam dana od prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na zaštitu prava zaposlenih.
Posle donošenja konačne odluke o izboru, funkcioner koji rukovodi državnim organom donosi rešenje o prijemu u radni odnos.

Član 10a

(Prestao da važi)

III. PRIPRAVNICI

Član 11.

Lice sa srednjom, višom i visokom školskom spremom koje nije bilo u radnom odnosu, kao i lice s istim stepenom školske spreme koje je u drugom organu, organizaciji ili zajednici provelo na radu kraće vreme od vremena utvrđenog za pripravnički staž pripravnika s tim stepenom školske spreme, prima se u radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika.
Pripravnički staž za pripravnike sa srednjom školskom spremom traje šest meseci, a za pripravnike s višom i visokom školskom spremom traje 12 meseci, ako zakonom nije drukčije utvrđeno.
Licu koje u trenutku prijema u svojstvu pripravnika ima radni staž kraći od vremena pripravničkog staža utvrđenog za pripravnika s istim stepenom školske spreme funkcioner koji rukovodi državnim organom može priznati taj staž kao deo pripravničkog staža ukoliko je lice radilo na istim ili srodnim poslovima.
Za vreme pripravničkog staža pripravnik se osposobljava za vršenje određenih poslova kroz praktičan rad po programu koji je utvrđen aktom funkcionera koji rukovodi državnim organom i za to vreme ostvaruje sva prava iz radnog odnosa.
Po isteku pripravničkog staža pripravnik je dužan da u roku od 6 meseci položi pripravnički ispit, a ukoliko ga ne položi u tom roku - prestaje mu radni odnos.
Pripravnik koji položi pripravnički ispit može nastaviti da radi na