Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 106. stav 3. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09 i 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11 i 38/12 - odluka US),
Državno veće tužilaca donosi

PRAVILNIK

O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 64 od 4. jula 2012)

I. UVODNE ODREDBE

Predmet pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se disciplinska odgovornost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (u daljem tekstu: tužilaca), disciplinski prekršaji, disciplinske sankcije, način rada i organizacija disciplinskih organa i disciplinski postupak.

Shodna primena Zakona o opštem upravnom postupku

Član 2.

Disciplinski postupak protiv tužilaca sprovodi se u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu i ovim pravilnikom.
Na pitanja koja nisu uređena propisima iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Službeni jezik i pismo

Član 3.

U disciplinskom postupku pred disciplinskim organima i Državnim većem tužilaca (u daljem tekstu: Veće) u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo.

Dužnost dostavljanja spisa i podataka

Član 4.

Javna tužilaštva, sudovi, drugi državni organi, kao i druge organizacije i pravna lica dužni su da Disciplinskom tužiocu i Veću, na njegov zahtev, bez odlaganja, dostave spise i druge podatke potrebne za preduzimanje radnji u disciplinskom postupku za koje je nadležno.

Obaveštavanje javnosti

Član 5.

Veće može obaveštavati javnost o disciplinskim postupcima u kojima postupa, vodeći računa o interesima postupka, kao i zaštiti privatnosti učesnika disciplinskog postupka.

Stranke u postupku

Član 6.

Stranke u disciplinskom postupku su: Disciplinski tužilac i tužilac čija se disciplinska odgovornost utvrđuje.

II. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Pojam

Član 7.

Disciplinski prekršaj je nesavesno vršenje javnotužilačke funkcije ili ponašanje tužilaca nedostojno javnotužilačke funkcije.

Disciplinski prekršaji

Član 8.

Tužilac čini disciplinski prekršaj ako:
- ne izrađuje javnotužilačke odluke i ne ulaže redovna i vanredna pravna sredstva u propisanom roku;
- učestalo propušta ili kasni na zakazane pretrese, rasprave i druge procesne radnje u predmetima koji su mu dodeljeni u rad;
- propusti da traži izuzeće u predmetima gde za to postoje zakonski razlozi;
- odbije vršenje poslova i zadataka koji su mu povereni;
- ne izvršava pismena uputstva nadređenog javnog tužioca;
- očigledno krši obaveze pravilnog postupanja prema sudijama u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svedocima, osoblju ili kolegama;
- se upušta u neprimerene odnose sa strankama ili njihovim pravnim zastupnicima u postupku koji vodi;
- daje nepotpune ili netačne podatke od značaja za rad Državnog veća tužilaca u postupku izbora i razrešenja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, utvrđivanja disciplinske odgovornosti i drugim pitanjima iz njegove nadležnosti;
- krši načelo nepristrasnosti i ugrožava poverenje građana u javno tužilaštvo;
- obavlja aktivnosti koje su zakonom određene kao nespojive sa javnotužilačkom funkcijom kao što su funkcija u organima koji donose propise i organima izvršne vlasti, javnim službama i organima pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, članstvo u političkim strankama, bavljenje javnim ili privatnim plaćenim poslom, pružanje pravne usluge ili davanje pravnih saveta uz naknadu, kao i druge funkcije, poslovi ili privatni interesi koji su suprotni dostojanstvu i samostalnosti javnog tužilaštva ili štete njegovom ugledu;
- prihvata poklone suprotno propisima koji regulišu sukob interesa;
- ne poštuje radno vreme propisano zakonom ili određeno od strane nadležnog javnog tužioca;
- ako značajno krši odredbe Etičkog kodeksa;
- neopravdano ne pohađa obavezne programe obuke.

Težak disciplinski prekršaj

Član 9.

Težak disciplinski prekršaj postoji ako je usled disciplinskog prekršaja iz člana 8. ovog pravilnika došlo do ozbiljnog poremećaja u vršenju javnotužilačke funkcije ili obavljanja radnih zadataka u javnom tužilaštvu ili do teškog narušavanja ugleda i poverenja javnosti u javno tužilaštvo, a naročito zastarevanja krivičnog gonjenja, kao i u slučaju ponovljenog disciplinskog prekršaja.
Pod ponovljenim disciplinskim prekršajem iz stava 1. ovog člana smatra se tri puta pravnosnažno utvrđena disciplinska odgovornost tužioca za isti disciplinski prekršaj.
Disciplinska komisija po pravnosnažnosti rešenja kojim se tužilac oglašava odgovornim za težak disciplinski prekršaj podnosi predlog za razrešenje tužioca Državnom veću tužilaca.

Disciplinske sankcije

Član 10.

Disciplinske sankcije su:
- javna opomena,
- umanjenje plate do 50% do jedne godine i
- zabrana napredovanja u trajanju do tri godine.
Javna opomena može biti izrečena samo kada se prvi put utvrdi disciplinska odgovornost tužioca za disciplinski prekršaj iz člana 8. ovog pravilnika.

Srazmernost u izricanju disciplinske mere

Član 11.

Disciplinska mera mora biti srazmerna težini učinjenog disciplinskog prekršaja u vršenju javnotužilačke funkcije.
Prilikom izricanja disciplinske mere naročito se uzimaju u obzir:
- težina učinjenog prekršaja i nastupele posledice, a posebno stepen disciplinske odgovornosti učinioca i okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen;
- dosadašnji rad i ponašanje tužioca, a posebno činjenica da li je više puta disciplinski odgovarao.

III. DISCIPLINSKI ORGANI

Vrste

Član 12.

Disciplinski organi su:
- Disciplinski tužilac i njegovi zamenici;
- Disciplinska komisija i zamenici članova Disciplinske komisije;
- Veće kao drugostepeni disciplinski organ.

Izuzeće

Član 13.

Stranke u disciplinskom postupku mogu tražiti izuzeće Disciplinskog tužioca, zamenika Disciplinskog tužioca, predsednika Disciplinske komisije, člana Disciplinske komisije, zamenika predsednika Disciplinske komisije, zamenika člana Disciplinske komisije i člana Veća ako smatraju da postoji neki od sledećih razloga za izuzeće:
- postojanje bračne, odnosno vanbračne zajednice, srodstvo po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena bez obzira da li je brak prestao ili nije;
- učestvovanje u donošenju odluke prvostepenog disciplinskog organa;
- postojanje okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristrasnost.
Disciplinski tužilac, zamenik Disciplinskog tužioca, predsednik Disciplinske komisije, član Disciplinske komisije, zamenik predsednika Disciplinske komisije, zamenik člana Disciplinske komisije i član Veća dužan je da traži svoje izuzeće u slučajevima iz stava 1. alineja 1. ovog člana, a u slučaju da smatra da postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristrasnost obavestiće o tome Veće.
Zahtev za izuzeće može se podneti do okončanja disciplinskog postupka Državnom veću