Traženo: trgovinski sud

Ukupno nađeno: 1963 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1108 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o stalnom izbranom sudu (arbitraži) pri Privrednoj komori Srbije (RS)

Odluka o visini naknade za usluge koje pruža Agencija za privredne registre u okviru Registra sudskih zabrana (RS)

Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima (mp)

Pravilnik o sudu časti pri privrednoj komori Srbije (RS)

Pravilnik o stalnom izbranom sudu pri privrednoj komori jugoslavije (RS)

Pravilnik o orijentacionim merilima za određivanje potrebnog broja sudija i drugih zaposlenih u privrednim sudovima (RS)

Sudski poslovnik (RS)

Upisnici privrednih sudova

Upisnici Privrednog apelacionog suda

Upisnici u predmetima iz nadležnosti privrednih sudova

5. Postupanje u predmetima privrednih sudova

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 805 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Popisane su pokretne stvari izvršnog dužnika i kopija zapisnika je ekspedovana Agenciji za privredne registre - registru zaloge, u cilju registrovanja sudskog založnog prava. U međuvremenu, nad izvršnim dužnikom je otvoren postupak stečaja. Sud donosi rešenje o obustavi izvršnog postupka, s obzirom na to da je nad izvršnim dužnikom otvoren postupak stečaja. Da li rešenje o obustavi treba ekspedovati Agenciji za privredne registre registru zaloge u cilju brisanja sudskog

...

Pitanje: Kada Privredni sud postupa u parnicama iz radnih odnosa (zbog atrakcije nadležnosti usled otvaranja postupka stečaja) da li primenjuje opšte odredbe ZPP-a i odredbe iz Glave 29, odnosno da li je u tim sporovima isključena primena odredaba 34. glave ZPP-a?

...

Pitanje: Kako primeniti odredbu člana 94. Zakona o izvršenju i obezbeđenju u situaciji kada su stvari dužnika već popisane kod osnovnog suda , da li poslati dopis tom sudu da izvrši zabeležbu rešenja o izvršenju Privrednog suda i da li osnovni sud nadležan za dalje sprovođenje izvršenja i po našem rešenju o izvršenju?

...

Pitanje: Da li se radi o stvarnoj nadležnosti privrednog suda ili sudova opšte nadležnosti kada je tužilac Republika Srbija, a tuženi pravno lice kojom tužbom tužilac postavlja zahtev za utvrđenje prava svojine na nekretninama?

...

Pitanje: Da li je nadležan privredni sud kada je tužbu podnelo pravno lice u stečaju, a tuženi je fizičko lice koje je bilo vlasnik radnje, a koja radnja je brisana pre podnošenja tužbe?

...

Pitanje: Tokom 2010. godine otvoren je postupak stečaja nad matičnim društvom i više zavisnih društava ovog matičnog društva (5-6 zavisnih društava), te se svi postupci vode kao poseban stečajni postupak sa različitim stečajnim upravnicima i pred više privrednih sudova . Nad matičnim društvom se sprovodi postupak stečaja bankrotstvom, a nad pojedinim zavisnim društvima - bankrotstvom, a u pojedinim predmetima još uvek nema pravnosnažne odluke u vezi načina okončanja stečaja - bankrot ili reorganizacija.

...

Privredni sud ostaje stvarno nadležan za suđenje prema fizičkom licu i kada je postupak prema pravnom licu u prekidu.

...

Za parnični postupak po tužbi za utvrđenje nedopustivosti izvršenja, isključivo je mesno nadležan sud , koji vodi izvršni postupak, pa i u situaciji kada je jedna od stranaka u stečaju, a stečaj se sprovodi pred drugim privrednim sudom .

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako da dobijem potvrdu radi ostvarivanja prava iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li sudovi treba da se evidentiraju za PDV iako se ne bave trgovinom ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-487/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji vrši Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom kao organ Ministarstva pravde

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 46 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Rešenjem Trgovinskog suda u , br. od godine, otvoren je stečajni postupak nad iz , dana godine.

...

Na ročištu za prinudno poravnanje koje je održano u Trgovinskom sudu u poverioci su odbili predlog dužnika za prinudno poravnanje, a veće poravnanja dalo dužniku rok od 15 dana da stavi novu ponudu pod povoljnijim uslovima.

...

Presuda Trgovinskog suda u br. od .

...

TRGOVINSKI SUD U , u stečajnom veću sastavljenom od sudije , kao predsednika veća, sudije i sudije , kao članova veća u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom iz , ul. br. , matični broj , PIB , na prvom poverilačkom ročištu održanom dana godine, doneo je sledeće

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Višem trgovinskom sudu , u roku od osam dana od dana dostavljanja pismenog otpravka rešenja, a preko ovog suda .

...

TRGOVINSKI SUD U , stečajno veće sastavljeno od sudije , kao predsednika veća i sudija i , kao članova veća, u stečajnom postupku protiv iz , ul. br. matični broj , dana ___, donosi