Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", broj 65/01), člana 35. stav 1. tačka 6. i člana 108. Statuta Privredne komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 45/02, 107/03 i 44/05),
Skupština Privredne komore Srbije, na sednici održanoj 18. aprila 2006. godine, donosi

PRAVILNIK

O SUDU ČASTI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 39 od 9. maja 2006)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Sud časti pri Privrednoj komori Srbije (u daljem tekstu: Sud) je Sud koji utvrđuje odgovornost i izriče mere privrednim subjektima zbog povrede poslovne etike i dobrih poslovnih običaja u skladu sa Kodeksom poslovne etike, Kodeksom korporativnog upravljanja i ovim pravilnikom.

Član 2.

Sud je u vršenju funkcije nezavistan i samostalan u odlučivanju i sudi na osnovu zakona, ovog pravilnika, kodeksa, opštih akata, poslovnih običaja i poslovne etike.

Član 3.

Tužilac Suda časti (u daljem tekstu: tužilac Suda) je nadležan da u postupku pred Sudom zastupa Privrednu komoru Srbije (u daljem tekstu: Komora).
Tužilac Suda je nezavistan i samostalan u pokretanju postupka pred Sudom.
Tužilac Suda preduzima radnje u postupku neposredno.

Član 4.

Sedište Suda je u Beogradu, Resavska 13-15.
Sud ima svoj pečat, koji sadrži naziv suda, sa oznakom sedišta.
Sud zaseda u svom sedištu.
Izuzetno, sudsko veće može odrediti da se pretres održi i van zgrade Komore, kada nađe da je to nužno ili da će se na taj način uštedeti na vremenu ili troškovima postupka.

Član 5.

Komora obezbeđuje sredstva za obavljanje poslova iz nadležnosti Suda i vrši nadzor nad administrativnim i materijalnim poslovanjem Suda.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Suda vrši sekretar Suda, koji je zaposlen u Komori, raspoređen na radno mesto u čijem su delokrugu, aktom o sistematizaciji, predviđeni ti poslovi.

Član 6.

Učesnici u postupku i drugi članovi Komore dužni su da Sudu dostavljaju podatke i obaveštenja potrebna za odlučivanje u postupku.
Članovi Komore su dužni da na zahtev tužioca Suda časti ili Suda stave na uvid zatraženu dokumentaciju za potrebe postupka pred Sudom.
Ukoliko tako ne postupe krše odredbe Statuta Komore.

Član 7.

Sud ostvaruje saradnju sa drugim sudovima, a naročito sa sudovima časti pri ostalim privrednim komorama u Republici Srbiji, u cilju razmene iskustava, utvrđivanja zajedničkih stavova i mišljenja o pitanjima i pojavama koja predstavljaju povrede poslovne etike, o izrečenim merama i drugim pitanjima iz delokruga rada Suda.

Član 8.

U postupku pred Sudom shodno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim prestupima, odnosno Zakona o krivičnom postupku, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika.

II. NADLEŽNOST, SASTAV I ORGANIZACIJA SUDA

1. Nadležnost Suda

Član 9.

Sud utvrđuje odgovornost i izriče mere:
1) zbog povrede dobrih poslovnih običaja i poslovne etike u međusobnim poslovnim odnosima i u spoljnotrgovinskom poslovanju;
2) zbog povrede dobrih poslovnih običaja i poslovne etike u oblasti korporativnog upravljanja;
3) zbog ograničavanja tržišta, monopolističkog ponašanja na tom tržištu, povrede intelektualne svojine, zbog narušavanja slobodne konkurencije, špekulacija i povreda kojima se nanosi šteta građanima i drugim učesnicima u pravnom prometu;
4) postupaka i akata privrednih subjekata kojima se ugrožava javni interes ili nanosi šteta društvenoj zajednici i drugim privrednim subjektima, izigrava duh i smisao zakona i drugih propisa, ili ruši ugled Republike Srbije i državne zajednice SCG u inostranstvu;
5) zbog povreda odredaba Statuta Komore, Kodeksa poslovne etike, Kodeksa korporativnog upravljanja, drugih opštih akata Komore, odluka i zaključaka organa Komore sa obavezujućom snagom i zbog neizvršavanja obaveza članica Komore.
Sud vrši i druge poslove utvrđene Kodeksom poslovne etike, Kodeksom korporativnog upravljanja i ovim pravilnikom.

Član 10.

Pred Sudom za povredu poslovne etike i dobrih poslovnih običaja odgovaraju privredni subjekti, članovi Komore u skladu sa Zakonom o privrednim komorama i Statutom Komore.
Odgovornost iz stava 1. ovog člana odnosi se na privredni subjekt, njegove ogranke (filijale) i zavisna društva.
Pored subjekata iz stava 1. ovog člana, Sud je nadležan da utvrđuje i povrede poslovne etike i dobrih poslovnih običaja koje učine strani privredni subjekti koji posluju na teritoriji Republike Srbije.

Član 11.

Sud odlučuje kada u postupku učestvuju stranke (okrivljeni i oštećeni) čije je sedište, odnosno prebivalište na području dve ili više privrednih komora.
Sud odlučuje i kada jedna od stranaka ima sedište, odnosno prebivalište van teritorije Republike Srbije.

Član 12.

Sud odlučuje i kao drugostepeni organ u slučaju kada postoji osnovana sumnja da je organ privrednog subjekta svojom odlukom povredio javni interes.

Član 13.

Ako u toku postupka Sud ustanovi da je okrivljeni protiv koga se vodi postupak odgovoran i za druga dela za koja nije nadležan ovaj Sud, Sud će po službenoj dužnosti podneti nadležnom organu predlog za pokretanje odgovarajućeg postupka.

Član 14.

Sud prati i proučava pojave od interesa za ostvarivanje funkcije Suda i razvijanje i učvršćivanje dobrih poslovnih običaja i poslovne etike.

2. Sastav Suda

Član 15.

Sud ima predsednika, zamenika predsednika i određeni broj sudija, koje bira Skupština Komore iz reda stručnjaka članova Komore, trgovinskih sudova, naučnih i stručnih radnika sa fakulteta i drugih institucija koje se bave problemima poslovnih odnosa u privredi.
Mandat predsednika, zamenika predsednika i sudija traje četiri godine, s tim da ista lica mogu biti ponovo birana.

Član 16.

Predsednik, zamenik predsednika i sudije Suda ne mogu biti istovremeno i članovi Skupštine Komore, Upravnog odbora Komore i Nadzornog odbora Komore.

Član 17.

Sud sudi u veću od tri člana.
Predsedavajućeg i članove veća određuje predsednik Suda vodeći računa da u veću bude, po pravilu, jedan član iz oblasti privrede na koji se odnosi predmet o kome se raspravlja.

3. Predsednik Suda i njegov zamenik

Član 18.

Predsednik Suda predstavlja Sud, organizuje rad Suda, utvrđuje sastav veća i vrši druge poslove utvrđene ovim pravilnikom.
Pojedine poslove iz svog delokruga predsednik Suda može poveriti zameniku predsednika i sekretaru Suda.

Član 19.

Zamenik predsednika Suda vrši prava i dužnosti predsednika Suda u njegovoj odsutnosti i pomaže mu u radu.

4. Tužilac Suda

Član 20.

Komora pokreće i vodi postupak pred Sudom, preko tužioca Suda.
Tužilac Suda prima prijave i obaveštenja o učinjenim povredama, podnosi optužne predloge, zastupa optužni predlog na pretresu i izjavljuje prigovore protiv nepravosnažnih odluka Suda.
Tužilac Suda može pokrenuti postupak i na osnovu saznanja da je učinjena povreda dobrih poslovnih običaja i poslovne etike, do kojih dolazi putem informacija iz dnevne štampe, radija i televizije, iz presuda redovnih sudova i drugih izvora podataka.

Član 21.

Tužilac Suda je zaposlen u Komori, raspoređen na radno mesto u čijem su delokrugu, aktom o sistematizaciji, predviđeni poslovi tužioca.
Generalni sekretar Komore, može ovlastiti drugog zaposlenog u Komori, diplomiranog pravnika da, po potrebi, zastupa optužni predlog pred Sudom.

Član 22.

Ako iz prijave proizlazi da radnja, osim povrede dobrih poslovnih običaja i poslovne etike, sadrži obeležja krivičnog dela, privrednog prestupa ili prekršaja, tužilac Suda će o tome obavestiti nadležne organe gonjenja.

Član 23.

Tužilac prati i proučava sve pojave povrede dobrih poslovnih običaja i poslovne etike i o tome izveštava Skupštinu Komore i druge organe i tela u Komori.

5. Sekretar Suda

Član 24.

Sekretar Suda prima optužne predloge i druge podneske, stara se o vođenju poslovnih knjiga Suda i evidencije o izrečenim merama, daje potrebna obaveštenja strankama, stara se o obezbeđivanju uslova za održavanje pretresa, učestvuje u pripremanju analiza i izveštaja Suda, izdaje potvrde iz evidencije Suda, obezbeđuje obavljanje administrativnih poslova za potrebe Suda, vrši obračun troškova u vezi sa radom sudskih veća i obavlja i druge poslove kojima se obezbeđuju uslovi za rad Suda.

III. POKRETANjE POSTUPKA

1. Prijave za pokretanje postupka

Član 25.

Prijave za pokretanje postupka pred Sudom mogu podneti: članovi Komore, strani privredni subjekti, državni organi i organizacije i domaća i strana pravna i fizička lica.
Prijave se dostavljaju tužiocu Suda radi odlučivanja o podnošenju optužnog predloga.

Član 26.

Tužilac Suda će odbaciti prijavu ako radnja koja je predmet prijave ne sadrži obeležja povrede dobrih poslovnih običaja i poslovne etike, ako povreda ne spada u nadležnost Suda i ako je za pokretanje postupka nastupila apsolutna zastarelost.
Podnosilac prijave može sam podneti optužni predlog u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja tužioca Suda o odbacivanju prijave.

2. Optužni predlog

Član 27.

Postupak pred Sudom pokreće se optužnim predlogom.
Optužni predlog može da podnese Komora, koju zastupa tužilac Suda, članovi Komore, strani