Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 311. stav 2. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11), člana 8. stav 3. tačka 3) Zakona o Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 55/04 i 111/09) i člana 16. tačka 11) Statuta Agencije za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 85/04, 52/05 i 103/09),
Upravni odbor Agencije za privredne registre na sednici održanoj 7. jula 2011. godine, doneo je

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE U OKVIRU REGISTRA SUDSKIH ZABRANA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 56 od 29. jula 2011)

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za upis i brisanje podataka o privremenim merama donetim pre, u toku ili po okončanju sudskog postupka, kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih stvari, nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnostima (u daljem tekstu: privremene mere) u Registru sudskih zabrana koji se vodi pri Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Registar), kao i za druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) u postupku vođenja Registra, a koje plaća podnosilac zahteva, odnosno drugo zainteresovano pravno ili fizičko lice.

Član 2.

Naknada za upis privremene mere kojom se izvršnom dužniku zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih stvari iznosi 2.000,00 dinara.
Naknada za upis privremene mere kojom se izvršnom dužniku zabranjuje otuđenje i opterećenje nepokretnosti ili stvarnog prava na nepokretnosti iznosi 4.000,00 dinara.

Član 3.

Naknada za izmenu, dopunu ili brisanje podataka upisanih u Registar iznosi 1.500,00 dinara.

Član 4.

Ako se zahtevom traži upis, izmena, dopuna ili brisanje podataka o privremenoj meri, pri čemu se u Registar upisuju ili brišu podaci za veći broj pokretnih ili nepokretnih stvari, odnosno za više subjekata, za svaku sledeću pokretnu ili nepokretnu stvar, odnosno za svaki sledeći subjekt, iznos naknade iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika se uvećava, i to:
1) za 200,00 dinara, ukoliko se radi o privremenoj meri kojom se zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih stvari, a najviše 6.000,00 dinara;
2) za 500,00 dinara, ukoliko se radi o privremenoj meri kojom se zabranjuje otuđenje i opterećenje nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnostima, a najviše 10.000,00 dinara.

Član 5.

Naknada za brisanje podataka o privremenim merama iz Registra iznosi 1.000,00 dinara.

Član 6.

Naknada za izdavanje izvoda, potvrda i kopija dokumenta iz Registra iznosi:
1) za pretraživanje sa izdavanjem overenog izvoda o podacima sadržanim u Registru 1.500,00 dinara po izvodu, pri čemu se, ukoliko se pretraživanje traži za više predmeta u odnosu na koje je izrečena privremena mera ili za više subjekata, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, naknada uvećava za 200,00 dinara;
2) za izdavanje overenog izvoda koji sadrži sve podatke o konkretnoj privremenoj meri upisanoj u Registar 1.000,00 dinara po izvodu;
3) za izdavanje potvrde o tome da Registar ne sadrži podatke o zabrani otuđenja ili opterećenja na određenoj pokretnoj stvari ili nepokretnosti, odnosno imovini određenog fizičkog ili pravnog lica 1.000,00 dinara, pri čemu se, ukoliko se pretraživanje traži za više pokretnih stvari, više nepokretnosti ili više subjekata, za svaku sledeću pokretnu stvar, nepokretnost, odnosno subjekt, naknada se uvećava za 200,00 dinara;
4) za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, 1.000,00 dinara po upisu;
5) za štampanje dokumenta sa internet strane Agencije po dokumentu 60,00 dinara;
6) za izdavanje kopije dokumenta po strani dokumenta 30,00 dinara.

Član 7.

Za preuzimanje podataka u elektronskoj formi sa internet strane Agencije, ako kriterijum za pretraživanje ne spada u opšte kriterijume za pretraživanje i ako se vrši na osnovu posebnog zahteva korisnika, naknada iznosi 20,00 dinara po upisu.
Za dostavljanje izveštaja o podacima upisanim u Registar na osnovu posebnog zahteva korisnika naknada iznosi 20,00 dinara po upisu, a ako se izveštaj traži za više od 50 upisa naknada po svakom narednom upisu iznosi 10,00 dinara.

Član 8.

Naknada za standardizovane izveštaje sa unapred definisanom strukturom podataka iznosi, i to:
1) za izveštaje koji sadrže zbirne podatke iz Registra 10.000,00 dinara po izveštaju;
2) za izveštaje koji sadrže podatke iz pojedinačnih upisa 5 dinara po upisu.

Član 9.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 17. septembra 2011. godine.
Broj 10-5-26/11
U Beogradu, 7. jula 2011. godine
Predsednik Upravnog odbora, Bojan Bajčeta, s.r.


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: