Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 33. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01 i 36/09), člana 6. Zakona o arbitraži ("Službeni glasnik RS", broj 46/06), člana 35. stav 1. tačka 1. podtačka 6. i člana 113. Statuta Privredne komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 45/02, 107/03, 44/05 i 29/09),
Skupština Privredne komore Srbije, na sednici održanoj 19. aprila 2011. godine, donosi

PRAVILNIK

O STALNOM IZBRANOM SUDU (ARBITRAŽA) PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 28 od 26. aprila 2011, 60/12, 98/12)

I. OPŠTE ODREDBE

1. Pojam

Član 1.

Stalni izbrani sud (u daljem tekstu: Sud) je stalna arbitražna institucija pri Privrednoj komori Srbije (u daljem tekstu: Komora) koja rešava sporove u privrednim i drugim imovinsko-pravnim stvarima, bez stranog elementa, kada je između privrednih subjekata i drugih pravnih lica ugovorena nadležnost tog suda.

2. Status i sedište

Član 2.

Sud je nezavistan i samostalan u svom radu i odlučivanju.
Sedište Suda je u Beogradu, ul. Resavska br. 13-15.
Sud ima svoj pečat koji sadrži naziv i sedište Suda.
Sud po pravilu zaseda u svom sedištu.

II. ORGANIZACIJA

Član 3.

Sud vrši svoju funkciju preko Predsedništva Suda, sekretara Suda, arbitražnih veća i arbitara pojedinaca.

1. Predsedništvo i predsednik

Član 4.

Predsedništvo Suda, sastoji se od predsednika, zamenika predsednika i sekretara Suda.
Predsednika i zamenika predsednika Suda bira i razrešava Skupština Komore, iz redova stručnjaka članova Komore, advokata, naučnih i stručnih radnika sa fakulteta i drugih institucija koje se bave problemima poslovnih odnosa u privredi.
Mandat predsednika i zamenika predsednika Suda traje četiri (4) godine.
Predsednik i zamenik predsednika Suda mogu biti birani najviše dva puta uzastopno.
Predsednik, a u njegovom odsustvu zamenik predsednika Suda, predstavlja Sud i organizuje njegov rad, predsedava sednicama Predsedništva, imenuje arbitre i predsednika arbitražnog veća u slučajevima predviđenim ovim pravilnikom i vrši druge poslove predviđene ovim pravilnikom.

Član 4a.

Predsednik Komore može imenovati počasnog predsednika Suda, iz redova istaknutih pravnih stručnjaka koji su značajno doprineli razvoju arbitražnih institucija pri Komori.
Počasni predsednik Suda daje mišljenja i predloge Predsedništvu Suda po pitanjima od značaja za unapređenje rada Suda i nezavisan je u svom radu.
Počasni predsednik Suda ne zasniva radni odnos u Komori i obavlja funkciju do prestanka mandata predsednika Komore koji ga je imenovao.

Član 5.

Predsedništvo Suda vrši nadzor nad radom Suda, posebno u pogledu primene ovog pravilnika, odlučuje o nadležnosti Suda, o postojanju, odnosno punovažnosti sporazuma o arbitraži, o izuzeću arbitara, prati i razmatra praksu rešavanja sporova i vrši druge poslove koji su određeni ovim pravilnikom.

2. Stručna služba i sekretar

Član 6.

Stručna služba Suda (u daljem tekstu: Stručna služba) vrši stručne i administrativne poslove za potrebe Suda.
Sekretar Suda rukovodi Stručnom službom i potpisuje tekuću prepisku Suda, a može prisustvovati i sednicama Suda.
Sekretar Suda je po zanimanju diplomirani pravnik koji obavlja poslove za koje je ovlašćen ovim pravilnikom i aktima Komore.

3. Arbitri

Član 7.

Arbitar može biti svako fizičko lice koje je poslovno sposobno i koje ima svojstva koja su stranke sporazumom utvrdile.
Listu arbitara (u daljem tekstu: Lista) utvrđuje Skupština Komore, s tim da arbitri koji se nalaze na Listi mogu biti ponovo birani.
Mandat arbitara traje 4 godine, odnosno za vreme važenja Liste na kojoj su izabrani.
Predsednik arbitražnog veća i arbitar pojedinac može da bude samo arbitar sa Liste.
Svaka stranka, pored imenovanja arbitra sa Liste, može imenovati i jednog arbitra van Liste, u kom slučaju će se njegova pisana izjava o prihvatanju dužnosti priložiti uz tužbu ili uz odgovor na tužbu.
Stranka koja je za arbitra predložila lice koje nije na Listi, dužna je da dostavi njegovo ime, adresu i kvalifikacije.

Izjava arbitara

Član 8.

Arbitar može biti samo lice koje se u pisanoj formi izjasnilo o prihvatanju dužnosti arbitra.
U izjavi iz prethodnog stava, arbitar je dužan da obavesti Stručnu službu o svim bitnim činjenicama koje mogu izazvati sumnju u njegovu nepristrasnost ili nezavisnost.
Stručna služba ovu izjavu dostavlja strankama.
Ukoliko stranke ne stave primedbe u roku od 15 dana od dana prijema izjave, arbitar se smatra imenovanim.
Ukoliko jedna ili obe stranke stave primedbe, o konačnom imenovanju arbitra odlučuje Predsedništvo Suda.
Ovom odredbom ne dira se u odredbe o izuzeću arbitara.

Arbitar pojedinac i arbitražno veće

Član 9.

Ako se stranke nisu prethodno sporazumele o broju arbitara u sporovima u kojima dinarska protivvrednost spora ne prelazi 50.000,00 EUR (slovima: pedesethiljadaeura), arbitražni postupak će sprovoditi arbitar pojedinac, dok će u svim ostalim sporovima postupak sprovoditi arbitražno veće koje se sastoji od tri člana.
Stranke sporazumno imenuju arbitra pojedinca, u roku od 30 dana od dana kada jedna stranka pozove drugu stranku da zajednički imenuju arbitra, a najkasnije do isteka roka za odgovor na tužbu.
Ako spor rešava arbitražno veće, svaka stranka imenuje jednog arbitra, tako što tužilac imenuje svog arbitra prilikom podnošenja tužbe, a tuženi u odgovoru na tužbu.
Ako izabrani arbitri ne prihvate imenovanje, stranke imenuju nove arbitre u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o neprihvatanju.
Trećeg arbitra, kao predsednika arbitražnog veća, biraju imenovani arbitri u roku od 30 dana od dana imenovanja drugog arbitra.
Ako izabrani predsednik arbitražnog veća ne prihvati imenovanje, imenovani arbitri biraju novog predsednika arbitražnog veća u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o neprihvatanju.

Član 10.

Predsednik Suda će, sa Liste, imenovati:
- arbitra pojedinca, ako ga stranke sporazumno ne izaberu (član 9. stav 2);
- arbitre, ako ih stranke ne imenuju (Član 9. stav 3);
- predsednika arbitražnog veća, ako ga arbitri ne izaberu u roku iz člana 9. stav 5);
- arbitra, predsednika veća, odnosno arbitra pojedinca, ako stranka ili arbitri dva puta uzastopno izaberu lica koja se ne prihvataju imenovanja.
O imenovanjima iz ovog člana, obavestiće se stranke i imenovani arbitri.

Zabrane za arbitre

Član 11.

Arbitri ne mogu dati, pismeno ili usmeno, mišljenje ili savet, niti mogu biti zastupnici u sporu u kojem su imenovani za arbitre.
Zaposleni kod stranaka, članovi njihovih organa i stalni saradnici, ne mogu biti imenovani za arbitre u sporovima u kojima učestvuju te stranke.

Zamena arbitara

Član 12.

Ako arbitar bude sprečen u vršenju svoje dužnosti, stranka koja ga je imenovala imenovaće drugog arbitra, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema poziva sekretara Suda.
Ako je arbitra koji je sprečen da vrši svoju dužnost imenovao predsednik Suda, on će na njegovo mesto imenovati drugog arbitra.
Ako je predsednik veća sprečen da vrši svoju dužnost, novog predsednika veća imenuju arbitri stranaka u roku od 15 dana, odnosno predsednik Suda ako ga arbitri ne izaberu u ovom roku ili ako ga je on imenovao.

Izuzeće arbitara

Član 13.

Izuzeće arbitara može se tražiti samo ukoliko postoje činjenice koje mogu opravdano izazvati sumnju u njegovu nepristrasnost, nezavisnost ili ako nema svojstva koja su stranke sporazumom utvrdile.

Član 14.

Zahtev za izuzeće arbitra stranka je dužna da podnese u pisanoj formi, u roku od 15 dana od dana kada je saznala za imenovanje arbitra ili razloge za izuzeće.
Izuzeće arbitra može zahtevati stranka koja je sama ili sa protivnom strankom imenovala arbitra, pod uslovom da je razlog za izuzeće nastao ili je stranka za njega saznala nakon imenovanja arbitra.
O zahtevu za izuzeće arbitra odlučuje Predsedništvo Suda, po pribavljenom pisanom izjašnjenju arbitra čije se izuzeće zahteva. Odluka Predsedništva ne mora biti obrazložena.
Sud može da nastavi arbitražni postupak iako je postupak izuzeća u toku.

Povlačenje i opoziv arbitara

Član 15.

Dužnost arbitra prestaje na osnovu pisane izjave arbitra o povlačenju sa dužnosti, ako postoje opravdani razlozi, uključujući i razloge iz člana 13. ovog pravilnika, zbog kojih arbitar više ne može obavljati svoju dužnost.
Stranke se mogu sporazumeti o opozivu arbitra, ako on zbog faktičkih ili pravnih razloga, uključujući i razloge iz člana 13. ovog pravilnika, više ne može obavljati svoju dužnost ili je ne izvršava u primerenom roku.
Predsedništvo Suda doneće odluku o prestanku dužnosti arbitra, ukoliko se stranke ne sporazumeju o opozivu arbitra.

III. SREDSTVA ZA RAD

Član 16.

Komora obezbeđuje sredstva i uslove za obavljanje poslova iz nadležnosti Suda i vrši nadzor nad administrativnim i materijalnim poslovanjem Suda.

IV. NADLEŽNOST SUDA

Član 17.

Sud je nadležan, ako su se stranke o tome sporazumele, i ako se radi o pravima