Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 32. Zakona o sudovima ("Službeni glasnik SRS", br. 46/91, 60/91 i 71/92),
Ministar pravde, donosi

PRAVILNIK

O ORIJENTACIONIM MERILIMA ZA ODREĐIVANjE POTREBNOG BROJA SUDIJA I DRUGIH ZAPOSLENIH U PRIVREDNIM SUDOVIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 14/94)

Član 1.

Orijentaciona merila (u daljem tekstu: merila) koja se utvrđuju ovim pravilnikom predstavljaju osnov za utvrđivanje potrebnog broja sudija i drugih zaposlenih u privrednim sudovima.

Član 2.

Potreban broj sudija određuje se prema prilivu predmeta u poslednje tri godine u okviru redovnog radnog vremena imajući u vidu izostanke sa posla.

Član 3.

Potreban broj sudija utvrđuje se tako da sudija u toku meseca, počev od januara 1994. godine, bude opterećen rešavanjem određenog broja predmeta, po vrstama i broju predmeta, i to:

Vrsta predmeta: Broj predmeta:
- Privredni prestupi 40
- Privredni sporovi 50
- Sudski registar - prema broju upisa u sudski registar i overe 450
- Platni nalozi 30.000
- Izvršenja 1.800
- Predmeti stečaja i redovne likvidacije 3
- Vanparnični predmeti 60

Predsednik suda u sudu do deset sudija rešava 50%, od deset do dvadeset sudija rešava 40%, a preko dvadeset sudija rešava 10% predmeta mesečno od utvrđenih merila.

Član 4.

Broj stručnih saradnika i sudijskih pripravnika određuje se prema utvrđenom broju sudija, i to tako što na svake tri sudije dolazi jedan stručni saradnik, a na deset sudija jedan sudijski pripravnik.
Broj zaposlenih za obavljanje poslova zapisničara - daktilografa u sudovima određuje se tako što na svakog sudiju dolazi jedan zapisničar. Na tri stručna saradnika dolazi jedan zapisničar.
Broj zaposlenih za administrativne i finansijske poslove u sudovima utvrđuje se prema broju sudija, tako što na jednog sudiju dolazi 0,8 zaposlenih, a ne manje od pet zaposlenih u sudu.
Pored kriterijuma iz stava 3. ovog člana broj zaposlenih za obavljanje administrativnih poslova po predmetima izvršenja i platnih naloga utvrđuje se tako da na svakih 6.000 predmeta dolazi još jedan zaposlen.
U sudovima u okviru utvrđenog broja zaposlenih može se, u zavisnosti od organizacije poslova, menjati struktura zaposlenih.

Član 5.

Za obavljanje drugih poslova u sudovima potreban broj zaposlenih sačinjavaju sledeći izvršioci (ukoliko nije organizovana zajednička služba): vozač - kurir (u manjim sudovima), domar - telefonista - stražar i pomoćni radnik.
Potreban broj zaposlenih na održavanju čistoće određuje se prema normi utvrđenoj posebnim propisom kojom je data veličina poslovnog prostora za održavanje.
Broj zaposlenih na administrativnim, finansijskim, tehničkim i drugim zajedničkim poslovima u organima za koje je obrazovana zajednička služba umanjuje se za 10%.
U zavisnosti od unutrašnje organizacije, a u cilju obezbeđivanja ažurnog i efikasnog rada, u sudu se može povećati broj zaposlenih do 10% od broja određenog u skladu sa ovim pravilnikom, uz saglasnost ministra pravde.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika upražnjena radna mesta u sudu mogu se popunjavati uz prethodnu saglasnost ministra pravde.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku".