hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: prijem radnika

Ukupno nađeno: 3237 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 2995 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o prijemu u radni odnos pokrajinskih službenika i nameštenika u Službu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV)

Uredba o posebnim kriterijumima i postupku za prijem u radni odnos i prestanak radnog odnosa u Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji (RS)

Pravilnik o vršenju stručnog nadzora i pregledu i prijemu radova (RS)

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

Uslovi za prijem u radni odnos

Prijem u radni odnos

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta ili za izvođenje radova plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova , ako ovim zakonom nije drukčije propisano

Zakon o radnim odnosima u državnim organima (RS)

<lat>II</lat>. PRIJEM U RADNI ODNOS

Odluka o pokrajinskim službenicima (APV)

<lat>V</lat> PRIJEM U RADNI ODNOS I POPUNjAVANjE RADNIH MESTA

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Sud, odnosno izvršitelj je dužan da predmete uzima u rad redom kako ih je primio , osim ako priroda potraživanja ili posebne okolnosti zahtevaju da se postupi drugačije o čemu je dužan da sačini službenu belešku i zatraži pismenu saglasnost predsednika suda.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 148 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Zakon o parničnom postupku u članu 140. predviđa dostavu preko oglasne table suda u situaciji bezuspešne dostave u toku parnice. Koje su to situacije i da li se pod takvom situacijom može podrazumevati slučaj kada stranka očigledno izbegava prijem pismena u slučaju kada se i pored više obaveštavanja o dospeću pošiljke ne javlja u poštu radi podizanja iste?

...

Pitanje: Članom 76. stav 3. ZIO je propisano da izvršni dužnik može u svakoj fazi izvršnog postupka, ali najkasnije do prvog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja ili pre dosuđenja stvari izvršnom poveriocu, da izmiri dug. U praksi se pojavljuju situacije da nakon dodele stvari, prilikom izlaska izvršitelja na teren radi preuzimanja i predaje dodeljenih stvari dužnik vrši isplatu dugovanog iznosa poveriocu. Poverilac prima isplatu i njome je u potpunosti namiren, o čemu obaveštava sud, a pri tom ne

...

Sporove za naknadu štete zbog povrede na radu ili u vezi sa radom , isplatu zarade, naknade zarade, drugih primanja i potraživanja iz radnog odnosa, kao imovinskopravne sporove sudi sudija pojedinac - ako vrednost predmeta spora ne prelazi zakonom propisani limit, kao i na osnovu sporazuma stranaka, u smislu člana 37 Zakona o parničnom postupku.

...

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, pored vraćanja na rad , poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja , koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu ili ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

...

Dostavljanje presude na radnom mestu je uredno kada presudu primi lice ovlašćeno za prijem pošte, i na vreme je preda okrivljenom koji blagovremeno izjavi žalbu.

...

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS VASPITAČA

...

Diskreciono pravo direktora škole da odluči da li će u radni odnos primiti nekog kandidata, kao i za kojeg kandidata će se opredeliti, ograničeno je interesom ustanove koji zahteva da bude izabran kandidat koji će uspešno obavljati poslove određenog radnog mesta.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 41 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Poreski tretman primanja koje ostvari zaposleni od poslodavca po osnovu naknade štete zbog zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa u slučaju kada se naknada plaća zaposlenom u više mesečnih rata u toku trajanja radnog odnosa

...

Radim na određeno vreme u kontinuitetu bez prekida već 16 meseci, na osnovu dva ugovora, prvi na 10 meseci do povratka radnice sa porodiljskog i nakon toga dva puta po 3 meseca zbog povećanog obima posla. Da li sam stekao uslov za prijem u stalni radni odnos?

...

Direktorka centra za socijalni rad odsustvuje sa rada zbog trudnoće i porođaja, a nije prenela ovlašćenje ni na jednog zaposlenog. Da li direktorka sa porodiljskog odsustva može da obavlja svoju dužnost, potpisuje akta, prima u radni odnos na neodređeno vreme nove radnike i da li je za prijem u radni odnos na neodređeno vreme obavezno oglašavanje slobodnog radnog mesta?

...

Da li penzioner može zasnovati radni odnos kao direktor firme, kakav je tretman njegovih primanja i da li nastavlja da dobija penziju?

...

Da li na radno mesto zaposlenog, odsutnog zbog privremene sprečenosti za rad (bolesti), za koje je predviđena srednja stručna sprema, može da bude primljeno i raspoređeno lice koje ima visoku školsku spremu i koji koeficijent za platu (za SSS ili VSS) mora da se utvrdi za to lice?

...

Prestao mi je radni odnos po Programu rešavanja viška zaposlenih u JP RTS. Da li imam pravo da primam novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti kod Nacionalne službe za zapošljavanje?

...

Prestao mi je radni odnos kao tehnološkom višku i isplaćena mi je otpremnina saglasno Zakonu o radu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru. Kod Nacionalne službe za zapošljavanje primao sam novčanu naknadu u trajanju od 12 meseci. Da li imam pravo na isplatu tri bruto zarade zbog odlaska u penziju?

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 53 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

3. NALAŽE SE izvršeniku poslodavcu iz da izvrši rešenje inspektora rada br. od godine u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka, tako što će zaposlenog iz vratiti na rad , prijaviti ga na obavezno socijalno osiguranje i omogućiti mu da ostvaruje prava iz radnog odnosa.

Protiv ovog zaključka može se izjaviti žalba Ministru rada , zapošljavanja i socijalne politike u roku od 15 dana od dana prijema ovog zaključka, bez takse.

hor003