Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 61. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV " broj 11/2010), Odbor za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 23.oktobra 2012. godine, doneo je

ODLUKU

O PRESTANKU ODLUKE O PRIJEMU U RADNI ODNOS POKRAJINSKIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U SLUŽBI SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

(Objavljena u "Sl. listu APV", br. 28 od 24. oktobra 2012)

Član 1

Odluka o prijemu u radni odnos pokrajinskih službenika i nameštenika u Službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV" broj: 9/2009 i 3/2010), prestala je da važi.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".
Odbor za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine
18 Broj: 112-37/2009
Novi Sad, 23. oktobar 2012. godine
Predsednik odbora, Miloš Gagić, s.r.