Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", broj 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi

UREDBU

O POSEBNIM KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA PRIJEM U RADNI ODNOS I PRESTANAK RADNOG ODNOSA U VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 86 od 17. novembra 2010)

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se posebni kriterijumi i postupak za prijem u radni odnos i prestanak radnog odnosa u Vojnobezbednosnoj agenciji (u daljem tekstu: VBA) i Vojnoobaveštajnoj agenciji (u daljem tekstu: VOA).

Član 2.

Za prijem na rad u VBA, odnosno VOA, kandidat mora da ispunjava opšte uslove propisane zakonom i podzakonskim propisima kojima se uređuje Vojska Srbije, prijem u radni odnos državnih službenika i nameštenika i uslove za rad na određenom radnom mestu propisane aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.
Kandidat za prijem na rad, pored uslova iz stava 1. ovog člana, mora da ispunjava i sledeće posebne kriterijume:
1) Bezbednosni kriterijum:
(1) da ima pozitivnu bezbednosnu proveru;
(2) da je dao pisani pristanak da radi u VBA, odnosno VOA, ukoliko se radi o licu koje se neposredno prima iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ili drugog državnog organa;
2) Stručni kriterijum:
(1) da ima službenu ocenu vrlo dobar ili odličan, a ako je više puta ocenjen da ima dve poslednje službene ocene vrlo dobar ili odličan, za lice koje se neposredno prima iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, odnosno da ima ocenu "ističe se" ili "naročito se ističe" za lica iz drugog državnog organa;
3) Psihološko-medicinski kriterijum:
(1) da poseduje adekvatne sposobnosti i strukturu ličnosti za rad u VBA, odnosno VOA što se utvrđuje psihološkim testiranjem;
(2) da nije upotrebljavao, odnosno da ne upotrebljava psihoaktivne supstance i da ne boluje od bolesti zavisnosti;
(3) da ima pozitivan nalaz na poligrafskom testiranju provere ličnog integriteta, odnosno drugi pozitivan nalaz koji je u vezi sa tim testiranjem, ukoliko bude upućen na testiranje po odluci direktora VBA, odnosno direktora VOA.

Član 3.

Popunjavanje radnih mesta u VBA, odnosno VOA vrši se premeštajem, preuzimanjem, internim i javnim konkursom i neposrednim prijemom.

Član 4.

Internim konkursom popunjavaju se radna mesta licima koja su u radnom odnosu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu sa propisima.
Izborni postupak načelno obuhvata: proveru sposobnosti, znanja ili veština, proveru znanja stranog jezika, individualni razgovor sa kandidatima, psihološko testiranje, bezbednosnu proveru i poligrafsko testiranje.
Direktor VBA, odnosno direktor VOA, vrši izbor i donosi akt o prijemu na rad u VBA odnosno VOA, lica iz stava 1. ovog člana.
Direktor VBA, odnosno direktor VOA, u skladu sa aktom ministra odbrane o raspoređivanju u VBA odnosno VOA, vrši raspoređivanje, odnosno postavljenje lica iz stava 3. ovog člana na odgovarajuće radno mesto.

Član 5.

Javnim konkursom popunjavaju se radna mesta licima koja nisu u radnom odnosu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
Izborni postupak načelno obuhvata: proveru sposobnosti, znanja ili veština, proveru znanja stranog jezika, individualni razgovor sa kandidatima, psihološko testiranje, bezbednosnu proveru i poligrafsko testiranje.
Direktor VBA, odnosno direktor VOA, vrši izbor kandidata koji su učestvovali na javnom konkursu.
Direktor VBA, odnosno direktor VOA, u skladu sa aktom ministra odbrane o prijemu u radni odnos u VBA odnosno VOA, vrši raspoređivanje lica iz stava 3. ovog člana na odgovarajuće radno mesto.

Član 6.

Neposrednim prijemom popunjavaju se specifična radna mesta u VBA, odnosno VOA.
Postupak za neposredni prijem obuhvata: predlog rukovodioca organizacione celine u kojoj se upražnjeno radno mesto nalazi, psihološko testiranje i bezbednosnu proveru.
Postupak za neposredni prijem može da obuhvata i proveru znanja stranog jezika i poligrafsko testiranje.
Direktor VBA, odnosno direktor VOA, u skladu sa aktom ministra odbrane o neposrednom prijemu u radni odnos u VBA odnosno VOA, vrši raspoređivanje lica na odgovarajuće radno mesto.

Član 7.

Pripadniku VBA, odnosno VOA prestaje rad u VBA, odnosno VOA na njegov zahtev ili na osnovu odluke direktora VBA, odnosno direktora VOA, ako prestane da ispunjava propisane uslove i kriterijume iz člana 2. ove uredbe.

Član 8.

Nakon donošenja odluke direktora VBA, odnosno direktora VOA o prestanku rada u VBA ili VOA, ministar odbrane donosi akt o raspoređivanju lica van sastava VBA ili VOA, odnosno akt o stavljanju na raspolaganje u roku od 30 dana.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 110-8319/2010
U Beogradu, 11. novembra 2010. godine
Vlada
Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade, Ivica Dačić, s.r.