Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


------------------------
NAPOMENA REDAKCIJE
Na osnovu odluke ustavnog suda broj IUa 2/2009 (Sl. glasnik RS 68/12) utvrđuje se da Odluka o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", br. 5/07 i 8/07) nije u saglasnosti sa Ustavom.
------------------------
Na osnovu člana 16. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", broj 5/09), Odbor za propise Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 27. maja 2009. godine, utvrdio je prečišćen tekst Odluke o pokrajinskim službenicima.
Prečišćen tekst Odluke o pokrajinskim službenicima obuhvata:
1. Odluku o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", broj 05/07), iz koje su izostavljeni sledeći članovi iz Prelaznih i završnih odredbi:
- član 155. sadrži rokove za donošenje propisa Izvršnog veća AP Vojvodine,
- član 156. koji propisuje rok za zaključivanje ugovora o radu sa nameštenicima,
- član 157. sadrži rok za usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ove odluke,
- član 158. određuje propise po kojima će se okončati započeti postupci o pravima , obavezama i odgovornostima zaposlenih,
- član 159. reguliše započeti probni rad i pripravnički odnos,
- član 160. propisuje primenu pojedinih odredbi odluke,
- član 161. koji utvrđuje stupanje na snagu ove odluke;
2. Odluku o izmenama i dopunama Odluke o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", broj 08/07), osim člana 3. koji propisuje stupanje na snagu ove odluke;
3. Odluku o izmenama i dopunama Odluke o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", broj 5/09), iz koje su izostavljeni:
- član 15. koji propisuje obavezu i rok za izmenu i dopunu pravnih akata u skladu sa odredbama ove odluke, usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama odluke i rok za donošenje propisa od strane skupštinskog odbora nadležnog za administrativna pitanja, odnosno posledice nedonošenja istih,
- član 16. kojim se ovlašćuje Odbor za propise Skupštine AP Vojvodine da utvrdi prečišćen tekst Odluke o pokrajinskim službenicima,
- član 17. utvrđuje stupanje na snagu odluke.
Broj: 021-1/07
Novi Sad, 27. maj 2009. godine
Predsednik Odbora za propise Savo Dobranić,s.r.
Na osnovu člana 16. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", broj 5/09)Odbor za propise Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 27. maja 2009. godine, utvrdio je prečišćen tekst Odluke o pokrajinskim službenicima.

ODLUKA

O POKRAJINSKIM SLUŽBENICIMA

(Prečišćen tekst)

(Objavljena u "Sl. listu APV", br. 9 od 24. juna 2009, 68/12)

IUVODNE ODREDBE

Sadržina odluke

Član 1.

Ovom odlukom uređuju se prava i dužnosti pokrajinskih službenika, prijem u radni odnos, klasifikacija radnih mesta pokrajinskih službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, napredovanje u službi i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti pokrajinskih službenika, kao i određena pitanja značajna za uređivanje i ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti nameštenika.
Prijem u radni odnos i klasifikacija radnih mesta pokrajinskih službenika i nameštenika zaposlenih u stručnoj službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine može se urediti drugačije posebnom odlukom skupštinskog odbora nadležnog za administrativne poslove.

Pojam pokrajinskog službenika i nameštenika

Član 2.

Poslove u pokrajinskim organima obavljaju pokrajinski službenici i nameštenici.
U smislu ove odluke, status pokrajinskog službenika ima lice zaposleno u stručnoj službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, stručnoj službi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, u pokrajinskom organu uprave i drugom organizacionom obliku (u daljem tekstu: pokrajinski organ) koji preko svojih organa osniva Autonomna Pokrajina Vojvodina, ako drugim propisom nije drugačije uređeno.
Pokrajinski službenik obavlja poslove iz delokruga pokrajinskog organa ili sa njima povezane opšte pravne, informatičke, materijalno-finansijske, računovodstvene i administrativne poslove.
Nameštenik je lice zaposleno u pokrajinskom organu koje obavlja prateće, pomoćno-tehničke poslove.

IIPRAVA I DUŽNOSTI POKRAJINSKIH SLUŽBENIKA

Odlučivanje o pravima i dužnostima

Član 3.

O pravima i dužnostima pokrajinskih službenika i nameštenika odlučuje rukovodilac pokrajinskog organa.

1.PRAVA

Pravo na odgovarajuće uslove rada

Član 4.

Pokrajinskom službeniku moraju biti osigurani potrebni organizacioni i tehnički uslovi u kojima će obavljati zadatke i poslove u skladu sa principima i standardima rada.
Pokrajinskom službeniku moraju biti obezbeđeni zdravi uslovi za rad, bez izlaganja okolnostima koje bi mogle ugroziti njegovo zdravlje ili bezbednost.
Pokrajinski službenik ima pravo na zaštitu fizičkog i moralnog integriteta tokom obavljanja službenih dužnosti.

Zabrana diskriminacije pokrajinskih službenika

Član 5.

Zabranjeno je povlašćivanje pokrajinskog službenika ili uskraćivanje njegovih prava po bilo kom osnovu, a naročito zbog rasne, verske, polne, nacionalne ili političke pripadnosti ili zbog nekog drugog ličnog svojstva.

Pravo na platu, naknade i druga primanja

Član 6.

Pokrajinski službenik za svoj rad ima pravo na platu.
Pokrajinski službenik ima pravo na jednaku platu za jednak rad, odnosno rad jednake vrednosti, nezavisno od toga da li je zasnovao radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, ili je na probnom radu.
Plate, naknade i druga primanja pokrajinskih službenika urediće se posebnom odlukom u skladu sa propisima.

Odmori i odsustva

Član 7.

Pokrajinski službenik ima pravo na odmor i odsustvo prema opštim propisima o radu i posebnom kolektivnom ugovoru.
Godišnji odmor utvrđuje se u trajanju od najmanje 20, a najviše 30 radnih dana u skladu sa kriterijumima utvrđenim posebnim kolektivnim ugovorom.
Rukovodilac pokrajinskog organa može da odobri pokrajinskom službeniku odsustvovanje sa rada radi izvršenja obaveza koje ima kao član organa u pravnom licu.
Radi ostvarivanja prava iz stava 3. ovog člana, pokrajinski službenik dužan je da podnese zahtev rukovodiocu pokrajinskog organa najmanje 48 sati pre odsustvovanja.

Članstvo u sindikatu i udruženju

Član 8.

Pokrajinski službenik može biti član sindikata i profesionalnih udruženja i njihovih organa upravljanja.

Napredovanje i stručno usavršavanje

Član 9.

Napredovanje pokrajinskog službenika zavisi od stručnosti, rezultata rada i potreba pokrajinskog organa.
Pokrajinski službenik ima pravo i dužnost da se stručno usavršava u skladu sa potrebama pokrajinskog organa.
Svi pokrajinski službenici su ravnopravni kad se odlučuje o napredovanju, nagrađivanju i ostvarivanju njihove pravne zaštite.

Pravo kandidovanja na izborima

Član 10.

Pokrajinski službenik može se kandidovati na republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima.
Političko opredeljenje pokrajinskog službenika ne utiče na njegov status i napredovanje u službi.
Političko opredeljenje pokrajinskog službenika ne sme uticati na uredno obavljanje njegovih poslova i ne može biti razlog za kršenje propisa i neizvršavanje naloga i uputstava pretpostavljenih.

Pravo na predstavku

Član 11.

Pokrajinski službenik može davati predloge u vezi s ostvarivanjem svojih prava rukovodiocu pokrajinskog organa, kao i uputiti predstavke i pritužbe nadležnim organima i telima na koje mora da dobije odgovor.

Dodatni rad

Član 12.

Pokrajinski službenik može, uz pismenu saglasnost rukovodioca pokrajinskog organa, van radnog vremena da radi za drugog poslodavca, ako dodatni rad nije zabranjen posebnim zakonom ili drugim propisom, ako ne predstavlja sukob interesa i ne utiče na nepristrasnost rada pokrajinskog službenika.
Saglasnost rukovodioca pokrajinskog organa nije potrebna za dodatni naučnoistraživački rad, objavljivanje autorskih dela i rad u kulturno-umetničkim, humanitarnim, sportskim i sličnim udruženjima.
Pokrajinski službenik dužan je da o svom dodatnom radu iz stava 2. ovog člana obavesti rukovodioca pokrajinskog organa.
Rukovodilac pokrajinskog organa može da zabrani i takav rad ako se njime onemogućava ili otežava rad pokrajinskog službenika ili šteti ugledu pokrajinskog organa.

Pravo na žalbu

Član 13.

Pokrajinski službenik ima pravo žalbe na rešenje rukovodioca pokrajinskog organa kojim se odlučuje o njegovim pravima i dužnostima.
O žalbi iz stava 1. ovog člana odlučuje Komisija za žalbe Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Komisija za žalbe).

2. DUŽNOSTI

Zakonitost rada, odgovornost i samostalnost

Član 14.

Pokrajinski službenik pri obavljanju poslova postupa na osnovu zakona, drugih propisa i opštih akata.
Pokrajinski službenik je obavezan da svoje dužnosti predviđene opisom poslova radnog mesta obavlja ispravno, blagovremeno, savesno, stručno, ne koristeći ih radi zadovoljavanja ličnih interesa, u skladu sa načelom javnosti. Niko ne sme da vrši uticaj na pokrajinskog službenika da nešto učini ili ne učini suprotno propisima.

Zabrana diskriminacije i povlašćivanja

Član 15.

Pokrajinski službenik pri obavljanju poslova ne sme diskriminisati ili povlašćivati građane na osnovu rase, nacionalne, verske, polne ili etničke pripadnosti, jezika ili političkih uverenja,