Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 181. tačka 1) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 18/10),
Direktor Republičkog geodetskog zavoda donosi

PRAVILNIK

O VRŠENjU STRUČNOG NADZORA I PREGLEDU I PRIJEMU RADOVA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 43 od 25. juna 2010)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak vršenja stručnog nadzora, pregleda i prijema radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta, stručnog nadzora nad geodetskim radovima u inženjersko-tehničkim oblastima za koje je predviđena izrada tehničke dokumentacije, kao i obrazac i sadržina legitimacije za vršenje stručnog nadzora.

Član 2.

Stručni nadzor, pregled i prijem radova vrši se u sledećim oblastima:
1) osnovni geodetski radovi;
2) katastarski premer, osnivanje i obnova katastra nepokretnosti;
3) premer vodova i osnivanje katastra vodova;
4) topografski premer i topografsko-kartografska delatnost;
5) komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom;
6) izrada geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima;
7) geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima.

Član 3.

Stručni nadzor, pregled i prijem radova u oblasti osnovnih geodetskih radova, katastarskog premera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, premera vodova i osnivanja katastra vodova, topografskog premera i topografsko-kartografske delatnosti i stručni nadzor nad izradom geodetskih podloga za potrebe projekata u inženjersko-tehničkim oblastima vrši Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: Zavod).
Stručni nadzor nad izvođenjem radova u oblasti komasacionog premera i uređenja zemljišne teritorije komasacijom vrši Zavod ili geodetska organizacija, zavisno od toga koga investitor odredi.
Geodetska organizacija ne može da vrši nadzor nad radovima koje ona izvodi.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova u inženjersko-tehničkim oblastima iz člana 169. stav 3. tač. 2) do 4) Zakona o državnom premeru i katastru (u daljem tekstu: Zakon) vrši privredno društvo, drugo pravno lice i radnja koji su registrovani kod nadležnog organa za tu vrstu radova i imaju najmanje jednog zaposlenog geodetske struke sa odgovarajućom licencom Inženjerske komore Srbije.

II. STRUČNI NADZOR, PREGLED I PRIJEM RADOVA U OBLASTI OSNOVNIH GEODETSKIH RADOVA

Član 4.

Stručni nadzor, pregled i prijem radova u oblasti osnovnih geodetskih radova obuhvata:
1) kontrolu ispunjenosti uslova za izvođenje osnovnih geodetskih radova;
2) kontrolu primene propisa, standarda i tehničkih normativa pri stabilizaciji tačaka državnog referentnog sistema;
3) kontrolu kvaliteta mernih instrumenata i njihovu metrološku obezbeđenost;
4) kontrolu primene standarda, tehničkih normativa i metoda merenja pri prikupljanu podataka o nepokretnostima;
5) kontrolu numeričkih postupaka prilikom obrade podataka merenja;
6) kontrolu dinamike radova i njene usklađenosti sa dinamikom predviđenom glavnim projektom;
7) preduzimanje mera u slučaju promenjenih uslova izvođenja radova, kada ti uslovi utiču na dalje izvođenje radova;
8) kontrolu kompletnosti i kvaliteta elaborata geodetskih radova;
9) overu elaborata, odnosno prijem geodetskih radova.

III. STRUČNI NADZOR, PREGLED I PRIJEM RADOVA U OBLASTI KATASTARSKOG PREMERA, OSNIVANjA I OBNOVE KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Član 5.

Stručni nadzor u postupku osnivanja i obnove katastra nepokretnosti na osnovu podataka novog katastarskog premera vrši se po fazama, i to:
1) nadzor nad geodetskim radovima u postupku katastarskog premera, katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta;
2) nadzor na formiranju baze podataka katastra nepokretnosti i davanje saglasnosti za početak postupka izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na njima (u daljem tekstu izlaganje);
3) prijem izlaganja baze podataka katastra nepokretnosti (digitalnog katastarskog plana - u daljem tekstu: DKP i katastarskog operata), baze podataka adresnog registra i registra prostornih jedinica.
Ako se osnivanje katastra nepokretnosti vrši na osnovu podataka postojećeg katastarskog premera i održavanja premera, faza stručnog nadzora iz stava 1. tačka 1) ovog člana podrazumeva kontrolu održavanja premera i postupka prikupljanja podataka za potrebe osnivanja katastra nepokretnosti.
Ako baza podataka katastra nepokretnosti u postupku osnivanja ne sadrži podatke DKP-a i adresnog registra, tada se stručni nadzor, pregled i prijem radova vrši po fazama za svaku novoformiranu bazu podataka.

Član 6.

Stručni nadzor i pregled geodetsko-tehničkih radova radi prijema radova u postupku katastarskog premera obuhvata:
1) kontrolu ispunjenosti uslova za izvođenje geodetskih radova;
2) kontrolu kvaliteta mernih instrumenata i njihovu metrološku obezbeđenost;
3) kontrolu pripreme terena koji obuhvata katastarski premer;
4) kontrolu geodetske osnove za snimanje detalja;
5) kontrolu kvaliteta prikupljenih podataka premera;
6) kontrolu primene tehničkih normativa, metoda i načina rada pri prikupljanju podataka o nepokretnostima;
7) kontrolu formiranja baze podatka DKP-a;
8) kontrolu usklađenosti radova sa glavnim projektom i preduzimanje mera u slučaju odstupanja od projekta;
9) praćenje dinamike izvođenja radova i njene usklađenosti sa dinamičkim planom i preduzimanje mera za ispunjenje rokova;
10) kontrolu ažuriranja i kompletiranja elaborata premera;
11) overu elaborata geodetsko-tehničkih radova.

Član 7.

Stručni nadzor, pregled i prijem geodetsko tehničkih radova u postupku osnivanja katastra nepokretnosti na osnovu podataka postojećeg premera i održavanja premera obuhvata:
1) kontrolu ispunjenosti uslova za izvođenje geodetskih radova;
2) kontrolu dopune geodetske osnove u postupku održavanja premera;
3) kontrolu kvaliteta prikupljenih podataka održavanja premera;
4) kontrolu primene tehničkih normativa, metoda i načina rada pri održavanju premera;
5) kontrolu formiranja baze podatka DKP-a, odnosno ažuriranja analognih planova;
6) kontrolu usklađenosti radova sa glavnim projektom i preduzimanje mera u slučaju odstupanja od projekta;
7) praćenje dinamike izvođenja radova i njene usklađenosti sa dinamičkim planom i preduzimanje mera za ispunjenje rokova;
8) kontrolu ažuriranja i kompletiranja elaborata premera;
9) prijem geodetsko tehničkih radova na osnivanju katastra nepokretnosti i davanje saglasnosti za nastavak radova.

Član 8.

Stručni nadzor, pregled i prijem radova u postupku katastarskog klasiranja obuhvata:
1) kontrolu ispunjenosti uslova za izvođenje radova na katastarskom klasiranju zemljišta;
2) pregled i kontrolu preuzetih podataka republičkog ili republičkih uglednih zemljišta;
3) pregled i kontrolu morfološkog sastava pedološkog ili pedoloških profila republičkih uglednih zemljišta;
4) rekognosciranje katastarske ili katastarskih opština;
5) pregled preuzetih podataka iz katastarskog operata;
6) pregled utvrđenih prirodnih i ekonomskih uslova proizvodnje;
7) pregled i kontrolu utvrđenih lokacija i morfološkog sastava pedoloških profila opštinskih uglednih zemljišta;
8) utvrđivanje osnove za katastarsko klasiranje zemljišta;
9) pregled i kontrolu utvrđenih katastarskih kultura, katastarskih klasa, neplodnih površina i zemljišta za posebne namene korišćenja;
10) pregled i kontrolu označenih opštinskih uglednih zemljišta;
11) pregled i kontrolu zemljišnih uzoraka iz opštinskih uglednih zemljišta;
12) pregled i kontrolu elaborata katastarskog klasiranja zemljišta;
13) pregled, kontrolu i overu skica detalja, odnosno fotoskica na kojima je izvršeno katastarsko klasiranje zemljišta.

Član 9.

Stručni nadzor, pregled i prijem radova u postupku bonitiranja zemljišta obuhvata:
1) kontrolu ispunjenosti uslova za izvođenje radova na bonitiranju zemljišta;
2) pregled preuzetih podataka republičkog ili republičkih uglednih zemljišta;
3) pregled i kontrolu morfološkog sastava pedološkog profila republičkog ili republičkih uglednih zemljišta;
4) rekognosciranje katastarske ili katastarskih opština;
5) pregled i kontrolu utvrđenih lokacija i morfološkog sastava pedoloških profila uglednih bonitetnih zemljišta;
6) utvrđivanje osnove za bonitiranje i merila za raspoređivanje zemljišta u bonitetne klase i podklase;
7) pregled i kontrolu utvrđenih bonitetnih klasa i podklasa;
8) pregled i kontrolu uzetih zemljišnih uzoraka iz utvrđenih bonitetnih klasa i podklasa;
9) pregled i kontrolu elaborata bonitiranja zemljišta.

Član 10.

Stručni nadzor i pregled formirane baze katastra nepokretnosti obuhvata:
1) kontrolu unetih podataka o nepokretnostima u privremene listove nepokretnosti i njihovu usklađenost sa podacima premera;
2) kontrolu prikupljenih i unetih podataka o imaocima prava na nepokretnostima u privremene listove nepokretnosti;
3) kontrolu usklađenosti podataka o nepokretnostima iz baze podataka katastra nepokretnosti sa bazom DKP-a, odnosno sa podacima postojećeg, ažuriranog analognog plana;
4) kontrolu usklađenosti radova sa glavnim projektom i preduzimanje mera u slučaju odstupanja od projekta;
5) praćenje dinamike izvođenja radova i njene usklađenosti sa dinamičkim planom i preduzimanje mera za ispunjenje rokova;
6) kontrolu ispunjenosti uslova za izlaganje podataka;
7) davanje saglasnosti za početak izlaganja.

Član 11.

Stručni nadzor, pregled i