Traženo: predujam

Ukupno nađeno: 272 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 198 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Sudski poslovnik (RS)

3. Polaganje predujma

Zakon o stečaju (RS)

Rok za uplatu predujma

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

Kontrola uplate predujma

Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima (RS)

<lat>VIII</lat>a PREDUJAM ZA TROŠKOVE IZVRŠENjA

Pravilnik o unutrašnjem poslovanju sudova (RS)

9.3. Polaganje predujma

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

<lat>IDž</lat>. KAPARA I ODUSTANICA

1. KAPARA

Vraćanje i uračunavanje kapare

Kapara kao odustanica

Predujmljivanje novca

Predujmljivanje novca komisionaru

Troškovi i predujam

Sudski poslovnik (RS)

Sudska radnja izvan sudske zgrade određena na zahtev i trošak stranke može se sprovesti nakon što stranka položi sudu određenu svotu novca za tu svrhu ( predujam ).

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 68 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Kako postupati u slučaju kada je predlagač postupajući po rešenju o pokretanju prethodnog postupka stečaja koji je iniciran Obaveštenjem Narodne banke Srbije o neprekidnoj blokadi računa dužnika u Zakonom propisanom vremenskom trajanju uplatio predujam troškova u iznosu koji je stečajni sudija odredio u rešenju, a ne pristupi na ročište za ispitivanje razloga za otvaranje stečajnog postupka, a uredno je pozvan? Takođe, dolazi do situacije kada ovlašćeno lice dužnika ne pristupi na isto ročište, a

...

Pitanje: posle održavanja prvog ispitnog ročišta prispele su nove prijave potraživanja u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u Službenom glasniku Republike Srbije. Kojom odlukom treba naložiti uplatu predujma za održavanje dopunskog ispitnog ročišta, rešenjem ili zaključkom stečajnog sudije? Da li je na takvu odluku dozvoljen pravni lek?

...

Pitanje: Kako da postupi sud u situaciji kada u roku od 60 dana poverilac uplati predujam i podnese predlog za pokretanje stečaja i sud zakaže ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga, a stečajnom dužniku nije bilo moguće dostaviti ni rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka, ni predlog za sprovođenje stečaja, kao ni poziv za zakazano ročište?

...

Pitanje: Da li stečajni sudija nakon donošenja rešenja o pokretanju prethodnog stečajnog postupka i određivanja visine predujma , može na zahtev zainteresovanog stečajnog poverioca određeni iznos predujma umanjiti, a sve imajući u vidu čl. 151. stav 1 Zakona o stečaju?

...

... predujma iz člana 59 stav 1 Zakona o stečaju i odredio rok od 60 dana od dana objavljivanja rešenja u kome poverioci ili stečajni dužnik mogu tražiti sprovođenje stečajnog postupka i položiti predujam . Nakon uplate troškova, stečajni sudija je zakazao ročište radi raspravljanja da li su ispunjeni uslovi za otvaranje stečajnog postupka. Lice koje je uplatilo predujam ... predujma ...

...

razloga za otvaranje stečajnog postupka, a po obaveštenju Narodne banke Srbije, poverilac je uplatio predujam za pokretanje postupka stečaja. Stečajni sudija zakazuje ročište za ispitivanje razloga za pokretanje stečajnog postupka, a u međuvremenu od donošenja tog rešenja i ročišta, dužnik podnosi Unapred pripremljeni plan reorganizacije u koji je uvrstio i poverioca koji je uplatio troškove za otvaranje postupka stečaja. Na ročište za ispitivanje stečajnog razloga, poverilac, uplatilac predujma ...

...

Pitanje: Nejasno je koje troškove izvršni poverilac je dužan da predujmi , u smislu odredaba člana 34 stav 2 Zakona, kao i da li sud, u slučaju da izvršni poverilac to ne učini, treba da odbije predlog za izvršenje, budući da nije doneto rešenje o izvršenju, pa se postupak ne može obustaviti, kako je predviđeno istim članom.

...

Pitanje: Kada je po obaveštenju NBS, pokrenut prethodni stečajni postupak i u datom roku od 60 dana poverilac podnese predlog za pokretanje stečajnog postupka i uplati traženi predujam , da li stečajni dužnik nakon toga može podneti unapred pripremljen plan reorganizacije u tom istom predmetu, ili mora podneti nov predlog za pokretanje stečajnog postupka sa unapred pripremljenim planom reorganizacije?

...

Pitanje: Kako postupiti u situaciji kada predujam za pokretanje stečajnog postupka u smislu čl. 151. st. 1. Zakona o stečaju uplati istovremeno više stečajnih poverilaca i stečajni dužnik, koji na ročištu za utvrđivanje stečajnog razloga takođe podnosi unapred pripremljeni plan reorganizacije?

...

Poverilac koji uplati predujam po rešenju iz člana 152. Zakona o stečaju, ne mora podneti poseban predlog za pokretanje stečajnog postupka, pa ne može ni povući predlog, niti se usled propuštanja tog poverioca da dođe na ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga za otvaranje stečajnog postupka može smatrati da je predlog povučen.

...

Kapara kao akcesorni pravni posao prati sudbinu glavnog ugovora pa kada glavni ugovor nije zaključe, kapara se vraća.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Nalaže se dužniku da u roku od 8 dana, na ime predujma troškova izvršenja navedenih radnji, na račun suda uplati iznos od ___ dinara.

...

Rešenjem ovoga suda od godine naloženo je Predlagaču da predujmi iznos od dinara na ime pokrića troškova prethodnog stečajnog postupka u roku od dana. Istim rešenjem Predlagač je upozoren, da ako ne uplati predujam troškova prethodnog postupka u određenom roku, da će sud predlog za pokretanje (otvaranje) stečajnog postupka odbaciti.

Rešenje kojim je naloženo Predlagaču da uplati predujam troškova, uručeno je Predlagaču dana godine. Kako Predlagač nije postupio po nalogu suda i uplatio predujam troškova prethodnog stečajnog postupka, to je sud, na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o stečajnom postupku odlučio kao u izreci rešenja.

...

Komitent će blagovremeno doznačiti komisionaru predujam u dovoljnom iznosu radi plaćanja troškova iz prethodnog stava ove tačke ili, ako to ne učini, sam će blagovremeno i redovno plaćati ove troškove.

Predujam iz stava 1. ovog člana utvrdjuje se u iznosu od din.

Komitent je dužan da komisionaru blagovremeno pruži predujam u dovoljnom iznosu za plaćanje svih troškova u vezi sa sporom iz stava 1. ovog člana.