Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 32. Zakona o sudovima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 46/91), Ministar pravde donosi

PRAVILNIK

O UNUTRAŠNjEM POSLOVANjU SUDOVA (SUDSKI POSLOVNIK)

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 91/93, 27/95 i 29/2000)

GlavaI- OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju sudova (u daljem tekstu: Poslovnik) određuju se pravila o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju sudova u Republici Srbiji.

Član 2.

Unutrašnje poslovanje odvojeno je od suđenja i obuhvata upravne, administrativno-tehničke, stručne i finansijske poslove u sudu.

Član 3.

O sprovođenju Poslovnika stara se ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo) čija su uputstva i objašnjenja obavezna za sud.

Član 4.

O neposrednom sprovođenju Poslovnika, stara se predsednik suda (u daljem tekstu: predsednik).
U stvarima sudske uprave predsednici okružnih sudova prate rad opštinskih sudova na području okružnog suda, a predsednik Višeg privrednog suda rad privrednih sudova, u granicama uputstva Ministarstva i preduzimaju mere za sprovođenje Poslovnika i pravilno funkcionisanje sudske uprave u tim sudovima. Oni ovu dužnost ostvaruju obilaskom sudova, pribavljanjem izveštaja, održavanjem sastanaka sa sudijama i drugim radnicima u sudu, kao i pregledom poslovanja u stvarima sudske uprave.
Predsednici sudova su dužni da redovno, a najmanje jednom godišnje, obaveštavaju Ministarstvo o stanju i problemima u vezi sprovođenja Poslovnika i funkcionisanja sudske uprave.

GlavaII- SUDSKA UPRAVA

2.1. Poslovi sudske uprave

Član 5.

Poslovima sudske uprave, smatra se rukovođenje i upravljanje sudom i pojedini poslovi i ovlašćenja u vezi sa organizacijom rada, finansijskim, materijalnim i administrativnim poslovanjem, kojim se obezbeđuju uslovi za pravilan rad i poslovanje suda, a naročito:
- rukovođenje i organizovanje rada u sudu kao celini i pojedinim odeljenjima i službama;
- staranje da se posluje uredno i na vreme;
- staranje da se u sudsko-administrativnom poslovanju koriste najcelishodnije radne metode i upotrebljavaju savremena tehnička sredstva za rad;
- evidentiranje, pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika;
- evidentiranje veštaka, prevodilaca i tumača;
- planiranje rada i utvrđivanje godišnjeg rasporeda rada suda;
- finansijsko-materijalno poslovanje;
- poslovi koji se odnose na radne odnose zaposlenih lica;
- poslovi sudske statističke službe;
- poslovi međunarodne pravne pomoći;
- poslovi overe isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu;
- poslovi održavanja zgrada i opreme kao i upravljanje nekretninama koje su dodeljene sudu na korišćenje i organizovanje zajedničkih službi za više sudova ili drugih državnih organa;
- staranje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju sudija i drugih radnika u toku rada;
- donošenje opštih i pojedinačnih akata, koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju i radne odnose, i drugih opštih akata kojima se uređuju unutrašnji odnosi;
- drugi poslovi iz oblasti unutrašnje organizacije i poslovanja, kada je to određeno zakonom, Poslovnikom ili opštim aktom suda.

2.2. Predsednik suda

Član 6.

Predsednik suda, kao starešina organa, naredbama i uputstvima na koja se ne može uložiti pravni lek, u stvarima sudske uprave i u cilju obavljanja poslova prema Poslovniku, samostalno organizuje i nadzire rad svih službi suda.
Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i službi, pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišnika, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje duže traje, pribavljanjem izveštaja i na drugi pogodan način.
Koristeći odgovarajuće evidencije i pregledom zaduženja i ekspeditivnosti pojedinih sudskih odeljenja i službi, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere da se otklanjaju odugovlačenja i drugi nedostaci u poslovanju.
Predsednik je dužan da, sam ili preko lica koje odredi, proveri svaku pritužbu stranaka na rad suda ili pojedinih sudija i radnika, bez obzira da li mu je data usmeno ili pismeno, neposredno sudu ili preko drugih organa. Pre nego što, u najkraćem roku, odgovori na pritužbu, predsednik sa njom upoznaje lice na čiji rad je upućena, traži od njega usmeno ili pismeno izjašnjenje, pregleda predmet i obavlja sve drugo što je neophodno da bi utvrdio osnovanost pritužbe.
Predsednik postupa po pritužbi samo u pogledu poštovanja Poslovnika. Sve usmene i pismene pritužbe evidentiraju se u upisnik SU.

Član 7.

Predsednika zamenjuje sudija koji je godišnjim rasporedom poslova određen (zamenik predsednika).
Predsednik većeg suda, može deo poslova sudske uprave poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja.
U poslovanju sudske uprave, predsedniku pomažu sekretar suda, ako je tako radno mesto sistematizovano, odnosno jedan ili više radnika kojima je to jedina dužnost ili je obavljaju pored redovne.
U sudovima sa većim obimom poslovanja može se organizovati posebna organizaciona jedinica sudske uprave (kancelarija, odeljenje, odsek i slično).

Član 8.

Predsednik prati unutrašnju organizaciju i poslovanje suda i preduzima mere za njihovo unapređenje.
Rukovodioci organizacionih delova suda, po svojoj inicijativi ili na zahtev predsednika daju mišljenja i predloge za unapređenje sudskog poslovanja.

2.3. Sastanci i savetovanja

Član 9.

Radi usklađivanja rada u sudu kao celini, u okviru jednog ili više sudskih odeljenja i službi, po potrebi se održavaju radni sastanci.
Radne sastanke saziva predsednik suda, odnosno predsednik odeljenja, radi rešavanja pitanja koja se mogu rešiti boljom saradnjom između zaposlenih, ili sudskih odeljenja.

Član 10.

Za sud, jedno ili više odeljenja, održavaju se sastanci sudija, stručnih saradnika i sudijskih pripravnika radi razmatranja pravnih pitanja iz oblasti sudske prakse.
Predsednik, po potrebi, saziva sudije porotnike (u daljem tekstu: porotnici) radi pretresanja pitanja od značaja za njihovo učešće u radu suda.

Član 11.

Radi razmene mišljenja o pitanjima koja su od zajedničkog interesa, sudovi organizuju ili učestvuju na savetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili upravnih organa i organizacija.
Predsednik suda određuje sudije, stručne saradnike ili radnike koji će, zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu, učestvovati na savetovanju i sastancima iz stava 1. ovog člana.

GlavaIII- UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA

Član 12.

Unutrašnja organizacija odgovara vrstama i obimu poslova i potrebi ažurnog i efikasnog rada.
Aktom o unutrašnjoj organizaciji, predsednik utvrđuje potreban broj odeljenja, veća i sudija pojedinaca, organizacione jedinice suda i njihov delokrug i sva druga pitanja sudske uprave koja nisu regulisana Poslovnikom, a od značaja su za rad.

3.1. Odeljenja

Član 13.

U sudovima sa većim brojem veća ili sudija pojedinaca, obrazuju se krivično i građansko odeljenje, a mogu se obrazovati i druga: za rad na vanparničnim i izvršnim predmetima, predmetima radnih sporova, za statusne sporove itd.
U okružnim sudovima obrazuje se jedno ili više odeljenja za rad u drugom stepenu.

Član 14.

U sudovima sa većim brojem sudija, obrazuju se odeljenja sudske prakse, kojim rukovodi sudija ili iskusniji stručni saradnik.

3.2. Pisarnica

Član 15.

Administrativno-tehnički poslovi obavljaju se u pisarnici, a, ako je to celishodnije, pojedini poslovi, ovim poslovima u vezi sa prijemom pismena i vođenjem upisnika i evidencije, obavljaju se u većima.
U sudovima sa većim obimom poslovanja mogu se obrazovati odseci za rad na predmetima pojedinih odeljenja (odsek za krivčne, parnične, vanparnične, izvršne i druge predmete), kao i posebne organizacione jedinice