Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


NAPOMENA:
Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 27. decembra 2011), prestaju da važe odredbe člana 136. st 5. i 9. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
-----------------------------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Na osnovu odluke Ustavnog suda brojIUz-850/2010 "SL. GLASNIK RS", broj 71 od 25. jula 2012. godine, utvrđuje se da odredba člana 13. stav 3. u delu koji glasi: "Ako po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva se uplaćuju u budžet Republike Srbije." i odredbe čl. 150. do 154. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) nisu u saglasnosti s Ustavom.
-----------------------------------------

ZAKON

O STEČAJU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 104 od 16. decembra 2009, 99/11, 71/12)

I. OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima.
Stečaj se, u smislu ovog zakona, sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom.
Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica.
Pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

2. Cilj stečaja

Član 2.

Cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine.

3. Načela stečaja

Načelo zaštite stečajnih poverilaca

Član 3.

Stečaj omogućava kolektivno i srazmerno namirenje stečajnih poverilaca, u skladu sa ovim zakonom.

Načelo jednakog tretmana i ravnopravnosti

Član 4.

U stečajnom postupku svim poveriocima obezbeđuje se jednak tretman i ravnopravan položaj poverilaca istog isplatnog reda odnosno iste klase u postupku reorganizacije.

Načelo ekonomičnosti

Član 5.

Stečajni postupak se sprovodi tako da omogući ostvarivanje najveće moguće vrednosti imovine stečajnog dužnika i najvećeg mogućeg stepena namirenja poverilaca u što kraćem vremenu i sa što manje troškova.

Načelo sudskog sprovođenja postupka

Član 6.

Po otvaranju stečajni postupak sprovodi sud po službenoj dužnosti.

Načelo imperativnosti i prekluzivnosti

Član 7.

Stečajni postupak se sprovodi po odredbama ovog zakona, ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak.
Propisani rokovi su prekluzivni, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Načelo hitnosti

Član 8.

Stečajni postupak je hitan.
U stečajnom postupku nije dozvoljen zastoj i prekid.

Načelo dvostepenosti

Član 9.

Stečajni postupak je dvostepen, osim ako je ovim zakonom isključen pravni lek.

Načelo javnosti i informisanosti

Član 10.

Stečajni postupak je javan i svi učesnici u stečajnom postupku imaju pravo na blagovremeni uvid u podatke vezane za sprovođenje postupka, osim podataka koji predstavljaju poslovnu ili službenu tajnu.
Zaključak o podacima koji predstavljaju službenu ili poslovnu tajnu donosi stečajni sudija na predlog stečajnog upravnika.
Sve oglase, rešenja i druge akte za koje je ovim zakonom propisano da se objavljuju na oglasnoj tabli suda, sud istog dana, odmah po donošenju predmetnog akta, dostavlja registru privrednih subjekata, odnosno drugom odgovarajućem registru, koji je dužan da takav oglas, rešenje ili drugi akt istog dana, i to odmah po prijemu, objavi na svojoj internet strani ili na drugi odgovarajući način ukoliko taj registar nema svoju internet stranu.
Postupanje i donošenje odluka u stečajnom postupku vrši se na osnovu uvida u sve raspoložive informacije.

4. Stečajni razlozi

Član 11.

Stečajni postupak se otvara kada se utvrdi postojanje najmanje jednog stečajnog razloga.
Stečajni razlozi su:
1) trajnija nesposobnost plaćanja;
2) preteća nesposobnost plaćanja;
3) prezaduženost;
4) nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije i ako je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaran ili nezakonit način.
Trajnija nesposobnost plaćanja postoji ako stečajni dužnik:
1) ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveze;
2) potpuno obustavi sva plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana.
Preteća nesposobnost plaćanja postoji ako stečajni dužnik učini verovatnim da svoje već postojeće novčane obaveze neće moći da ispuni po dospeću.
Prezaduženost postoji ako je imovina stečajnog dužnika manja od njegovih obaveza. Ako je stečajni dužnik društvo lica prezaduženost ne postoji ako to društvo ima najmanje jednog ortaka odnosno komplementara koji je fizičko lice.
Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije postoji kada stečajni dužnik ne postupa po planu reorganizacije ili postupa suprotno planu reorganizacije na način kojim se bitno ugrožava sprovođenje plana reorganizacije.

Pretpostavka trajnije nesposobnosti plaćanja

Član 12.

Postojanje trajnije nesposobnosti plaćanja se pretpostavlja u slučaju kada je predlog za pokretanje stečajnog postupka podneo poverilac koji u sudskom ili poreskom izvršnom postupku sprovedenom u Republici Srbiji nije mogao namiriti svoje novčano potraživanje bilo kojim sredstvom izvršenja.

Posebni slučajevi u kojima se stečajni postupak obustavlja ili zaključuje bez odlaganja

Član 13.

Ako se utvrdi da stečajni dužnik ima samo jednog poverioca, otvoreni stečajni postupak se obustavlja bez odlaganja.
Ako se utvrdi da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka ili da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, stečajni postupak se zaključuje bez odlaganja.
U slučaju iz stava 2. ovog člana stečajni sudija će rešenjem o zaključenju stečajnog postupka naložiti stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove. Ako po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva se uplaćuju u budžet Republike Srbije.
Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana stečajni postupak se ne zaključuje ako poverilac ili stečajni dužnik podnesu zahtev za sprovođenje postupka i ako po nalogu stečajnog sudije podnosilac zahteva položi sredstva neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka.
---------------------------
(VIDETI NAPOMENU REDAKCIJE)
---------------------------

5. Slučajevi na koje se zakon ne primenjuje

Član 14.

Stečajni postupak se ne sprovodi prema: Republici Srbiji; autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave; fondovima ili organizacijama obaveznog penzijskog, invalidskog, socijalnog i zdravstvenog osiguranja; pravnim licima čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koja se isključivo ili pretežno finansiraju kroz ustupljene javne prihode ili iz republičkog budžeta odnosno budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave; Narodnoj banci Srbije; Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti; javnim agencijama.
Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na stečajni postupak banaka i osiguravajućih organizacija, osim odredaba kojima se uređuju pitanja koja nisu uređena posebnim zakonom.
Za obaveze pravnog lica nad kojim se u skladu sa stavom 1. ovog člana ne sprovodi stečajni postupak solidarno odgovaraju njegovi osnivači, odnosno vlasnici, kao članovi ili akcionari.

II. NADLEŽNOST I ORGANI STEČAJNOG POSTUPKA

1. Nadležnost

Stvarna nadležnost

Član 15.

Stečajni postupak sprovodi sud određen zakonom kojim se uređuje nadležnost sudova.
Izvršne radnje u stečajnom postupku sprovodi stečajni sudija u skladu sa ovim zakonom.

Mesna nadležnost

Član 16.

Stečajni postupak sprovodi sud na čijem području je sedište stečajnog dužnika.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom koji nema sedište u Republici Srbiji sprovodi sud na čijem području je središte glavnih interesa stečajnog dužnika, ako su za to ispunjeni uslovi predviđeni ovim zakonom.

2. Organi stečajnog postupka

Član 17.

Organi stečajnog postupka su stečajni sudija, stečajni upravnik, skupština poverilaca i odbor poverilaca.

2.1. Stečajni sudija

Član 18.

Stečajni sudija:
1) odlučuje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka;
2) utvrđuje postojanje stečajnog razloga i odlučuje o otvaranju stečajnog postupka;
3) imenuje i razrešava stečajnog upravnika;
4) odobrava troškove stečajnog postupka i obaveze stečajne mase pre njihove isplate;
5) određuje iznos preliminarne i konačne naknade troškova i nagrade stečajnog upravnika;
6) odlučuje o primedbama na radnje stečajnog upravnika;
7) razmatra predlog plana reorganizacije i održava ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije ili odbacuje predlog plana reorganizacije;
8) potvrđuje usvajanje plana reorganizacije ili konstatuje da