hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: posredovanje agencija

Ukupno nađeno: 258 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 249 pronadjenih primera ovde je prikazan 21 nasumice izabrani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora i opreme koje mora da ispunjava turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku (RS)

Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite koju neposredno vrše Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija , Vojnobezbednosna agencija i Vojna policija (RS)

Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu (RS)

<lat>IV</lat>. PRAVA I OBAVEZE POSLODAVACA, IZVOAČA I POSREDNIKA ( AGENCIJE )

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (RS)

POSTUPCI PRED DOMAĆOM ARBITRAŽOM, AGENCIJOM ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA I PRED POSREDNIKOM (MEDIJACIJA)

Zakon o osiguranju (RS)

<lat>IDž</lat>. PRESTANAK DRUŠTVA ZA OSIGURANjE, DRUŠTVA ZA POSREDOVANjE U OSIGURANjU, DRUŠTVA ZA ZASTUPANjE U OSIGURANjU I AGENCIJE ZA PRUŽANjE DRUGIH USLUGA U OSIGURANjU

Primena odredaba o osnivanju društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju

Zakon o registraciji privrednih subjekata (RS)

Podnošenje registracione prijave neposredno Agenciji

Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, diskografiji i koncertnoj delatnosti (RS)

<lat>IV</lat>. Prava i obaveze poslodavaca, izvođača, posrednika ( agencije ) i autora

Zakon o porezu na dodatu vrednost (RS)

1) usluga osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju;

Turističkom agencijom , u smislu ovog zakona, smatra se obveznik koji putnicima pruža turističke usluge i u odnosu na njih istupa u svoje ime, a za organizaciju putovanja prima dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste (u daljem tekstu: prethodne turističke usluge).

Zakon o pomorskoj plovidbi (RS)

35) plovidbeni agent je pravno lice koje je registrovano za obavljanje plovidbeno agencijskih poslova i koje na osnovu opšteg ili posebnog punomoćja od strane brodara, u njegovo ime i za njegov račun, obavlja plovidbeno agencijske poslove koji uključuju pomaganje, posredovanje i zastupanje u odnosu na plovidbu i iskorišćavanje brodova;

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (RS)

... Neposredni korisnici sredstava mogu biti isključivo akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), koje je akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija ... agencija ...

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (RS)

8. davalac univerzalne poštanske usluge je pravno lice koje je neposredni davalac univerzalnih poštanskih usluga, saglasno Zakonu, ovim opštim uslovima i opštim aktima koje donosi Agencija ;

Odluka o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu (RS)

utvrđuju se vrste finansijskih institucija koje mogu biti posrednici društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu: posrednici ), uslovi za izdavanje fizičkim licima dozvole Narodne banke Srbije za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekta (u daljem tekstu: dozvola), te način na koji Narodna banka Srbije vodi evidencije posrednika i fizičkih lica koja imaju dozvolu ( agenata ...

Narodna banka Srbije vodi evidencije posrednika i fizičkih lica koja imaju dozvolu ( agenata prodaje) i izvode iz te evidencije objavljuje na svojoj Internet stranici.

Društvo mesečno elektronski dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke potrebne za vođenje evidencija o posrednicima i fizičkim licima koja imaju dozvolu ( agentima prodaje), u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.

Zakon o ministarstvima (RS)

... agencija ... neposredno ...

Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza (RS)

15) prodaja sedišta označava prodaju sedišta neposredno javnosti od strane avio-prevozioca, njegovog ovlašćenog zastupnika ( agenta ) ili zakupca vazduhoplova, bez vezane prodaje drugih usluga kao što je smeštaj;

Uredba o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije (RS)

Neposredni korisnici sredstava mogu biti isključivo ARRA, koje je akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija ) u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata ("Službeni glasnik RS", br. 74/10 i 4/12).

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije (RS)

Funkcioner izabran na javnu funkciju neposredno od građana može, bez saglasnosti Agencije , da vrši više javnih funkcija na koje se bira neposredno od građana, osim u slučajevima nespojivosti utvrđenih Ustavom.

Funkcioner koji je izabran, postavljen ili imenovan na drugu javnu funkciju i koji namerava da više funkcija vrši istovremeno, dužan je da u roku od tri dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja zatraži saglasnost Agencije . Uz zahtev, funkcioner dostavlja i pribavljeno pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju, a funkcioner koji je izabran na javnu funkciju neposredno od građana dostavlja pozitivno mišljenje nadležnog radnog tela organa u kome je

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Funkcioner može da vrši više od jedne javne funkcije bez saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije samo ako je na vršenje druge funkcije obavezan zakonom ili drugim propisom ili ako je na sve javne funkcije koje vrši izabran neposredno od građana, pod uslovom da međusobna nespojivost takvih funkcija nije utvrđena samim Ustavom.

...

Odgovornim licem smatra se i administrativni radnik agencije za posredovanje pri registraciji i prenosu vlasništva vozila, koji pečatom agencije i svojim potpisom overi ugovor o kupovini i omogući prenos vozila.

...

Rad tzv. agencije koja angažuje prostitutke i dovede ih u vezi sa muškom klijentelom uz dobijanje određenog procenta, stiču se bitna obeležja krivičnog dela posredovanje u vršenju prostitucije

...

Organizovanje prostitucije preko agencije za poslovnu pratnju (iznajmljivanje stanova za te svrhe, angažovao lica koja se se javljaju na telefon, vozača i više ženskih lica za vršenje prostitucije) je posredovanje u vršenju prostitucije.

...

Direktor Uprave carina ovlašćen je da donese Pravilnik o polaganju ispita za carinskog agenta i da tim pravilnikom utvrdi obaveze posrednog zastupnika za lice koje je kod njega zaposleno, a koje polaže ispit za carinskog agenta .

...

Lice koje oglasom nudi usluge " Agencije za poslovnu pratnju" a koji sa zainteresovanim ugovara cenu za seksualni odnos i u stanove im dovodio žene od kojih je unapred uzima novac te ih dogovoreno vreme sačekivao i vraćao ih, izvršilo je Posredovanja u vršenju prostitucije

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-465/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga dodatnog obrazovanja i obuke koju vrši obveznik PDV registrovan za obavljanje tih delatnosti

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2538/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga prodaje polisa osiguranja koji vrše pravna lica ovlašćena za vršenje tehničkog pregleda vozila

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-00125/2009-04 (_)

a) Osnovica za obračun PDV kada obveznik PDV vrši prodaju turističkog aranžmana u ime i za račun organizatora turističkog putovanja b) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredno društvo za turizam i usluge prodaje turističke aranžmane u ime i za račun organizatora putovanja

ogl3
hor003