hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: omladina

Ukupno nađeno: 1255 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1244 pronadjena primera ovde je prikazano 19 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora (RS)

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju (RS)

Pravilnik o načinu i kriterijumima za raspodelu sredstava namenjenih finansiranju sporta i omladine (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike (RS)

Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (RS)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta (RS)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, omladine i sporta (RS)

Uredba o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike (RS)

Uredba o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte udruženja građana u oblasti omladinske politike (RS)

Pravila o zadružnoj reviziji omladinskih i studentskih zadruga (SCG)

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u omladinskom i studentskom zadrugarstvu u Republici Srbiji (RS)

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu poslovnog prostora i drugih sredstava za osnivanje i rad omladinske zadruge (RS)

Pravilnik o sadržaju i obliku isprave o članstvu u omladinskoj zadruzi i sadržaju i načinu vođenja evidencije u omladinskoj zadruzi (RS)

Pravilnik o programu posebnog dela stručnog ispita za pripravnike i zaposlene na poslovima državne uprave u oblasti omladine i sporta (RS)

Zakon o povlasticama za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju (RS)

Pravila (kodeks) omladinskog i studentskog zadrugarstva (RS)

Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine ometene u razvoju (RS)

Pravilnik o načinu korišćenja povlastica za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Broja osnivača omladinskih zadruga odrediće se prema članu 9. Zakona o zadrugama "Službeni list SRJ", br. 41/96

...

Usaglašavanje omladinskih zadruga sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zadrugama, ako je podnela zahtev po proteku roka

...

Doprinosa za isplate zadrugarima omladinske zadruge obračunava se samo na onaj iznos koji im je zaista isplaćen u smislu zarade, a ne i na iznos po ugovoru u koji je uključena i provizija zadruge

...

DA <lat>LI<d> JE UGOVOR O OBAVLjANjU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA PREKO OMLADINSKE I STUDENTSKE ZADRUGE PRIVIDAN UGOVOR KOJIM SE PRIKRIVA UGOVOR O RADU, MOŽE SE UTVRDITI NA OSNOVU PRAVILNO I POTPUNO UTVRENOG ČINjENIČNOG STANjA PO SVAKOM POJEDINAČNOM UGOVORU U POGLEDU VRSTE UGOVORA, PREMA AKTU O SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA I VREMENSKOG PERIODA TRAJANjA TIH POSLOVA.

...

Izvršni savet Opštine nije pravni sledbenik Trgovačka omladina iz Kraljevine Jugoslavije

...

Omladinski savet Oštine nema pravo na utvrđivanje prava korišćenja upravljanja i raspolaganja na stambenoj zgradi koja testamentom iz 1941. godine osnovao Zadužbinu koja je ostavljena na korišćenje Trogovačkoj omladini opštine, a od 1948. godine kada je Zakonom zabranjen rad zadužbine za naslednika oglašena država FNRJ

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li se period u kome sam bio angažovan preko omladinske zadruge i sanitarnim poslovima, za koji je plaćen doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, a što je evidentirano u mojoj radnoj knjižici može priznati u radni staž i uzeti u obzir prilikom utvrđivanja elemenata za određivanje zarade, tj. za veći koeficijent?

...

Da li se period u kome je lice bilo angažovano preko omladinske zadruge na sanitarnim poslovima, za koji period su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i što je evidentirano u radnoj knjižici, može priznati u radni staž i uzeti u obzir prilikom utvrđivanja elemenata za određivanje zarade, tj. za veći koeficijent?

...

U vezi primene članova 197. i 198. Zakona o radu, koja je starosna granica radno angažovanih omladinaca ?

...

Lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge a smatraju se osiguranicima u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PITANjA I ODGOVORI (_)

Gde mogu da dobijem informacije o uslovima prireivanja igara na sreću?

ogl3
hor003