Traženo: naplata putarine

Ukupno nađeno: 30 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 27 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o plaćanju posebne naknade ( putarine ) za upotrebu magistralnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji (RS)

Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem (RS)

2) radi izračunavanja putarine , carine, poreza, premije, kazne, naknade, odštete ili sličnih vrsta plaćanja ;

Zakon o javnim putevima (RS)

Javno preduzeće dužno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez neophodnog zastoja.

2) objekata i uređaja za naplatu putarine ;

3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja , naplaćivanja , uplata i isplata u efektivnom stranom novcu (RS)

6) po osnovu naplate putarine za vozila strane registracije.

Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije (mp)

2. Porezi i dažbine na motorno gorivo, porez na dodatu vrednost za usluge prevoza, putarine i naknade za puteve i porezi za posebne dozvole iz člana 4. ovog sporazuma nisu izuzeti od plaćanja .

Odluka o plaćanju , naplaćivanju , uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu (RS)

- kada naplaćuju putarinu za vozila strane registracije.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju (mp)

(3) Prevoz obuhvaćen odredbama ovog sporazuma podleže putarinama , naknadama za puteve i drugim dažbinama koje plaćaju korisnici puteva u državi domaćinu, a koje se naplaćuju za korišćenje pojedinih puteva, mostova, tunela i sl. Putarine i druge dažbine naplaćuju se prevoznicima iz država obe strane ugovornice bez diskriminacije.

Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji (RS)

32) znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja" (II-32), (II-32.1), (II-32.2) koji označava blizinu carinarnice, policije ili naplatnog mesta za putarinu odnosno mesta gde se vozilo mora zaustaviti iz razloga označenog na znaku;

Neisprekidana linija zaustavljanja (V-13), postavljena ispred znaka "zabrana prolaza bez zaustavljanja" (II-32), (II-32.1), (II-32.2) koji označava blizinu carinarnice, policije ili naplatnog mesta za putarinu , označava mesto neposredno pre koga vozač mora da zaustavi vozilo.

Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta ( putarina ) (RS)

Putarina za motorna vozila strane registracije plaća se u dinarima, ali je moguće plaćanje i u EUR.

Naknada za motorna vozila domaće i strane registracije može se vršiti elektronskom naplatom putarine , putem Tag-ova. Za kupovinu dopune od iznosa 1.500,00 din. i više, ostvaruje se popust, i to:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Savezne vlade SRJ i Saveta Ministara BiH o međunarodnom prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju (mp)

Prevoz putnika i stvari u drumskom saobraćaju obuhvaćen odredbama ovog sporazuma podleže naknadama za puteve, putarinama i drugim dažbinama koje plaćaju korisnici puteva u državi domaćinu, a koje se naplaćuju za korišćenje mreže puteva, mostova, tunela i sl.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade SRJ i Vlade Republike Grčke o međunarodnom drumskom prevozu putnika i robe (mp)

1. Svaka strana ugovornica može zahtevati plaćanje putarina ili naknada za puteve u zavisnosti od korišćenja drumske infrastrukture, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, bez pravljenja razlike između nacionalnih prevoznika i prevoznika osnovanih u drugoj strani ugovornici.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade SRJ i Vlade Republike Slovenije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari (mp)

Međunarodni drumski prevoz putnika i stvari obuhvaćen odredbama ovog sporazuma podleže naknadama za puteve, putarinama i drugim dažbinama koje plaćaju korisnici puteva u državi domaćinu u skladu sa važećim propisima.

Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari (SCG)

- član Sporazuma ako strani prevoznik ne podleže plaćanju putarine ;

Pravilnik o plaćanju posebne naknade ( putarine ) za upotrebu magistralnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji (RS)

Za upotrebu magistralnih puteva - autoputeva E70 i E75 i poluautoput E75 (u daljem tekstu: autoput), na teritoriji Republike Srbije, korisnici motornih vozila plaćaju posebnu naknadu za korišćenje puta (u daljem tekstu: putarina ) a prema cenovniku i postupku utvrđenom od strane Republičke direkcije za puteve u skladu sa ovim pravilnikom.

Peta kategorija obuhvata vozila koja su bez obzira na tehničke karakteristike oslobođena plaćanja putarine a registrovana su u SRJ.

Korisnici autoputeva pod naplatom plaćaju putarinu za njihovo korišćenje u skladu sa cenovnikom koji donosi direktor Republike direkcije za puteve.

Naplatu iz stava 1. ovog člana vrši Odeljenje naplate putarine koje je u sastavu Republičke direkcije za puteve.

Odluka o obrazovanju Saveta za puteve (RS)

6) razmatra pitanja naplate naknade za upotrebu puta ( putarine ) i predlaže odgovarajuće mere za usavršavanje metoda i načina naplate , i

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li je putarina (posebna naknada za upotrebu javnog puta) koju korisnici auto i drugih puteva (kada je korisnik vozilo privrednog društva) plaćaju Javnom preduzeću Putevi Srbije, javni prihod, te u tom smislu koji rok zastarelosti se ima primeniti; da li rok iz čl. 374. Zakona o obligacionim odnosima - trogodišnji rok za međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu roba i usluga ili pak primeniti odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim se takođe

...

Zaposleni na poslovima inkasanta u postupku naplate putarine postupa suprotno dužnostima kada nije naplatio tačnu cenu putarine vozačima šeste kategorije vozila, pokazivao vozačima netačnu cenu koju treba da plate, a ispravne račune bacao u korpu.

...

Isplate gotovog novca iz blagajne zaposlenima na ime nabavke goriva, plaćanja putarine , za ugostiteljske i taksi usluge, kao i za nabavku kancelarijskog materijala i ostale troškove uz fiskalni isečak, a bez kompletne računovodstvene isprave predstavljaju zaradu i na te isplate zaposlenima isplaćuju se porezi i doprinosi, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja.