hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: licenca izdavanja

Ukupno nađeno: 1500 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1491 pronadjenog primera ovde je prikazan 21 nasumice izabrani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za obavljanje poslova u oblasti upravljanja vodama, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci (RS)

Pravilnik o bližim uslovima i sadržini zahteva za izdavanje , izmenu i oduzimanje licence za obavljanje energetskih delatnosti i o načinu vođenja registra izdatih i oduzetih licenci (RS)

Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika (RS)

Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (RS)

Pravilnik o organizaciji seminara unapređenja znanja, sprovođenju ispita provere znanja i vođenju registra izdatih dozvola ( licenci ) za instruktora vožnje (RS)

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem se izdaje Licenca za stručno osposobljavanje kandidata za Savetnika, kao i o obrascu Licence (RS)

Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu (RS)

Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola ( licenci ) za ispitivača (RS)

Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola ( licenci ) za predavača teorijske obuke (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci , o sadržini zahteva i dokazima kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence , o izgledu i sadržini licence i sadržini i načinu vođenja (RS)

Pravilnik o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti (RS)

Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje licence za rad neprofitne stambene organizacije i sadržini posebnog registra neprofitnih stambenih organizacija (RS)

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje , obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (RS)

Pravilnik o načinu izdavanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika (RS)

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vođenja registra izdatih licenci za ribočuvara (RS)

Pravilnik o dozvoli za izdavanje udžbenika - licenci (RS)

Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence (RS)

Pravilnik o broju i periodu na koji se izdaje Licenca za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje Licence i najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje Licence (RS)

Odluka o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence , za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije (RS)

Pravilnik o broju licenci , periodu na koji se izdaje licenca , minimalnim uslovima za izdavanje i najmanjem iznosu jednokratne naknade koja se plaća prilikom izdavanja licence za javnu telekomunikacionu mrežu u frekvencijskom opsegu 411.875-418.125/421.875-42 (RS)

Uputstvo o proceduri javnog nadmetanja za izdavanje licence (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Licencu za odgovornog urbanistu, projektanta i izvođača radova, kao i za odgovornog planera, izdaje i oduzima, u skladu sa Zakonom, Inženjerska komora Srbije.

...

Imalac radio stanice je u obavezi da plaća naknadu za korišćenje radio-frekvencije bez obzira na to da li mu je nakon donošenja Zakona o telekomunikacijama izdata licenca .

...

Za izdavanje i obnavljanje licence za stečajne upravnike plaća se naknada po Tarifi o određivanju cene usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

...

U slučaju istovetnosti ili bitne sličnosti znaka zaštićenog žigom sud može odrediti privremene mere: zaplenu spornog časopisa i zabranu tuženom da dalje izdaje i plasira na tržište štampane stvari, publikacije, knjige i magazine koji u sebi sadrže grafičko rešenje na koje tužilac ima pravo kao vlasnik licence .

...

Ugovor o izdavanju licence koji nije upisan u odgovarajući registar ne proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li sekretar srednje škole (diplomirani pravnik) može da obavlja poslove za bezbednost i zdravlje na radu i ko snosi troškove za izdavanje licence ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1755/2009-04 (_)

Izdavanje računa za promet vremenski neograničene usluge (usluga davanja na korišćenje softvera i održavanja licenci za taj softver) u slučaju kada je ugovorom predviđeno da se vrši kvartalni (tromesečni) obračun naknade za promet predmete usluge

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02388/2009-04 (_)

Da li je Republički geodetski zavod obveznik PDV?

ogl3
hor003