Traženo: lekovito bilje

Ukupno nađeno: 372 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 371 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa leka u registar tradicionalnih biljnih , odnosno homeopatskih lekova (RS)

Pravilnik o kontroli proizvodnje semena, sadržini i načinu vođenja evidencije o proizvodnji rasada poljoprivrednog bilja i obrascu izveštaja o proizvodnji micelija jestivih i lekovitih gljiva (RS)

Pravilnik o metodama organske biljne proizvodnje i o sakupljanju šumskih plodova i lekovitog bilja kao proizvoda organske poljoprivrede (SCG)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz, odnosno izvoz lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova i medicinskih sredstava, za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicina) - 6.700

1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini) - 13.260

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima (RS)

Biljni lek

Tradicionalni lek i tradicionalni biljni lek

Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa leka u registar tradicionalnih biljnih , odnosno homeopatskih lekova (RS)

2. Tradicionalni biljni lek

g) Sadržaj dokumentacije za tradicionalni biljni lek

a) Obnova rešenja o upisu u Registar tradicionalnog biljnog leka

a) Izmene i dopune rešenja o upisu tradicionalnog biljnog leka u Registar

11. Brisanje tradicionalnog biljnog , odnosno homeopatskog leka iz Registra

Zakon o patentima (RS)

Stavljanje u promet leka za ljude ili životinje i proizvoda za zaštitu bilja

Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka , dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek (RS)

9. Tradicionalni lek i tradicionalni biljni lek

Pravilnik o elementima za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i sredstava za zaštitu bilja (RS)

2) ađuvanti su supstance ili preparati koji se sastoje od koformulanata ili preparati koji sadrže jedan ili više koformulanta, i to u obliku u kome se dostavljaju korisniku (u konačnom obliku) i stavljaju u promet radi mešanja sa sredstvima za zaštitu bilja od strane korisnika i tako poboljšavaju efikasnost ili druge pesticidne osobine;

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

8) kontrola i primena lekovitih biljaka ;

Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (RS)

Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog pravilnika, jeste: proizvodnja biljnih kultura (žitarica, industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja , povrća, voća, grožđa i cveća); korišćenje zemljišnih parcela za druge namene (za ribnjake); skladištenje žitarica i industrijskog bilja ; stočarska proizvodnja (proizvodnja mleka - kravljeg i kozijeg) i proizvodnja mesa - tov junadi, tov u sistemu "krava - tele", proizvodnja prasadi za tov i odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa.

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (RS)

623 Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja , kada je fizičko lice osigurano po drugom osnovu.

624 Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja , kada fizičko lice nije osigurano po drugom osnovu.

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (RS)

8) PP OPJ-7 - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode (prihodi članova učeničke zadruge, prihodi članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja );

1) pod red. br. 1. - prihodi koje čini ugovorena naknada ili prihod po drugom osnovu iz člana 84a i člana 85. stav 1. tač. 1), 3) - 9) Zakona - osim prihoda po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja , tač. 10) i 12) - osim naknade troškova po osnovu službenog putovanja iz stava 5. tog člana, i tač. 13) - 16), a koji u sebi sadrže porez na dohodak građana i doprinose ako po osnovu tih prihoda postoji obaveza plaćanja doprinosa, kao i drugi prihodi po osnovu

1) pod red. br. 1. - prihod (ugovorena naknada) iz člana 85. stav 1. tačka 2) i tačka 9) - prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja , u vezi sa stavom 8. ovog člana Zakona, koji u sebi sadrži porez na dohodak građana i doprinos ako po osnovu tih prihoda postoji obaveza plaćanja doprinosa;

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (RS)

- gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja - za zahteve koji se odnose na proizvodne zasade hmelja;

5) izvod iz Registra privrednih subjekata za pravna lica, odnosno preduzetnike ne stariji od šest meseci ili odluku, odnosno osnivački akt podnosioca zahteva iz koga se vidi da je jedna od delatnosti kojom se podnosilac zahteva bavi gajenje voća, grožđa ili gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja ;

Zakon o porezu na dohodak građana (RS)

9) prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja , uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova;

Na druge prihode koje ostvari član učeničke zadruge, član omladinske ili studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u institucijama za srednje, više i visoko obrazovanje, kao i fizičko lice po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja , obračunati porez umanjuje se za 40%.

Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja (RS)

Pod semenom, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se: seme poljoprivrednog bilja , voća, vinove loze, cveća, lekovitog i aromatičnog bilja , krtole, lukovice i češnjevi, koji se upotrebljavaju kao semenski materijal za setvu, sadnju i razmnožavanje.

<lat>12.3. Cveće, lekovito i aromatično bilje </lat>

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina (RS)

1517 90 99 00 Mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516: Ostalo: ostalo: ostalo <lat>edž</lat> biljnog porekla: 15

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravno lice može da otpočne promet preparatima za zaštitu bilja i veštačkim đubrivima tek posle pribavljanja rešenja od nadležnih organa, bez obzira na to što je u istom objektu pre toga drugi subjekat obavljao promet istih proizvoda