Traženo: laka telesna povreda

Ukupno nađeno: 148 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 57 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Krivični zakonik (RS)

Laka telesna povreda

Zakon o visokom obrazovanju (RS)

Opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove utvrđuju se lakše i teže povrede obaveza studenata, disciplinski organi i disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti studenta.

Zakon o radnim odnosima u državnim organima (RS)

Povrede radnih obaveza i dužnosti zaposlenih u državnim organima i postavljenih lica mogu biti lakše i teže.

Uredba o naknadi šteta na licima (RS)

4) kao posledica lakih telesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte životne aktivnosti, a preovladavaju bolovi jakog intenziteta - do 1.000 evra;

5) kao posledica lakih telesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte životne aktivnosti, a preovladavaju bolovi srednjeg i slabog intenziteta - do 500 evra.

4) kao posledica lakih telesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte životne aktivnosti, a preovladava strah jakog intenziteta - do 800 evra;

5) kao posledica lakih telesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte životne aktivnosti, a preovladava strah srednjeg i lakog intenziteta - do 500 evra.

Krivični zakonik (RS)

(1) Ko drugog lako telesno povredi ili mu zdravlje lako naruši, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(1) Učesnik u saobraćaju na putevima koji se ne pridržava saobraćajnih propisa i time tako ugrozi javni saobraćaj da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima, pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili prouzrokuje imovinsku štetu koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac uvredi ili zlostavi službeno lice ili mu nanese laku telesnu povredu ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana službenom licu nanesena laka telesna povreda ili je prećeno upotrebom oružja, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 2. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu sudiji, javnom tužiocu ili advokatu ili zameniku javnog tužioca ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno u grupi ili je pri izvršenju dela nekom licu nanesena laka telesna povreda ili je došlo do teškog ponižavanja građana, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana učinilac naneo vojnom licu laku telesnu povredu ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

Odluka o pokrajinskim službenicima (APV)

4) pritužbi na rad i ponašanje pokrajinskih službenika pre podnošenja predloga rukovodiocu pokrajinskog organa za pokretanje postupka zbog lakše povrede dužnosti iz radnog odnosa; i

Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici (RS)

1) da nosilac prava u roku od 10 radnih dana ili, u slučaju lako kvarljive robe, u roku od tri radna dana od dana prijema obaveštenja iz člana 11. ove uredbe, u pismenom obliku, obavesti carinski organ da se privremeno zadržanom robom povređuje pravo intelektualne svojine iz člana 3. stav 1. ove uredbe, uz dostavljanje pismene saglasnosti deklaranta, držaoca ili vlasnika robe, da je saglasan sa uništenjem robe.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 90 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada se protiv okrivljenog vodi krivični postupak zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz člana 344. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika, izjava oštećenog da se pridružuje krivičnom gonjenju ne znači da je on preuzeo krivično gonjenje za krivično delo lake telesne povrede iz člana 122. stav 1. Krivičnog zakonika.

...

Ne postoji krivično delo nasilničko ponašanje ukoliko okrivljeni nije prouzrokovao teže remećenje javnog reda i mira, niti ugrozio spokojstvo građana, već se, u tom slučaju, u njegovim radnjama mogu steći zakonska obeležja krivičnog dela laka telesna povreda .

...

Nije bitan elemenat krivičnog dela nasilje u porodici iz čl. 194. st. 2. u vezi st. 1. KZ, postojanje lake telesne povrede kod oštećene.

...

Za postojanje ovog kvalifikovanog oblika krivičnog dela nasilničko ponašanje iz čl. 344. st. 2. KZ, neophodno je, da je laka telesna povreda naneta nehatno, jer se u suprotnom radi o sticaju krivičnih dela.

...

Kada je krivično delo laka telesna povreda izvršeno prema više lica postoji onoliko krivičnih dela koliko ima oštećenih.

...

Presudom prvostepenog suda okrivljeni je oglašen krivim zbog dva krivična dela lake telesne povrede iz čl. 122. st. 2. u vezi stava 1. KZ. Neosnovani su žalbeni navodi branioca, da bi se u konkretnom slučaju moglo raditi o tzv. produženom krivičnom delu.

...

Okrivljeni je izazvao opasnost za život i telo Ijudi opšte opasnim sredstvom i opšte opasnom radnjom kada je posle fizičkog sukoba sa oštećenima koji su počeli da beže, ušao u automobil i upravljajući istim pod dejstvom alkohola velikom brzinom pojurio ka njima, pri čemu je automobilom udario u dvoje oštećenih koji nisu mogli da se sklone s puta i naneo im lake telesne povrede .

...

U presudi nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama kada kod kvalifikovanog oblika krivičnog dela laka telesna povreda iz člana 122. stav 2. Krivičnog zakonika u obrazloženju nisu opisani izgled i dimenzije kamena i štapa kojima su oštećenom nanete povrede , niti na osnovu čega je utvrđeno da se radi o sredstvima podobnim da telo teško povrede .

...

LEKARSKO UVERENjE KOJIM SE POTVRUJU ZADOBIJENE LAKE TELESNE POVREDE OŠTEĆENOG NIJE USLOV POSTOJANjA OSNOVNOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA NASILjE U PORODICI, JER JE OVO KRIVIČNO DELO OSTVARENO I U SLUČAJU DA RADNjOM IZVRŠENjA NIJE PROUZROKOVANO TELESNO POVREIVANjE .

...

Kada policajac podigne znak "stop", a optuženi se ne zaustavi, pa vozilom kojim je upravljao udari oštećenog policajca i nanese mu lake telesne povrede izvršio je krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz čl. 322 st.3 u vezi st.1 i 2 KZ a ne prekršaj.

...

Ostvarenje krivičnog dela razbojništvo u grupi i po prethodnom dogovoru, okolnost da su oštećenom koji je starija osoba pod uticajem alkohola nanete lake telesne povrede , čine osnovanim produženje pritvora u smislu člana 142. stav 2. tačka 5) Zakonika o krivičnom postupku.

...

Oštećeni kome je naneta laka telesna povreda , ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda.

...

Kada su policajci, postupajući po krivičnoj prijavi oštećene za krađu, priveli okrivljenog koji im je pružio otpor, vređao ih, naneo im lake telesne povrede , a na kraju su mu stavljene lisice na ruke, tada je okrivljeni izvršio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje u pokušaju iz čl. 322 st.3 u vezi st.1. KZ.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

1. Usvaja se tužbeni zahtev tužilje iz i utvrđuje se da je tuženi iz dana godine, izvršio nasilje u porodici na taj način što je ugrozio telesni integritet svoje supruge - tužilje iz , tako što joj je naneo lakšu telesnu povredu , čime je izvršio delo nasilja u porodici iz člana 197. stav 2. tačka 1) Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/05).