Traženo: kina

Ukupno nađeno: 297 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 293 pronadjenih primera ovde je prikazano 26 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine o sukcesiji bilateralnih sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Kine zaključenih u periodu od 1955-1992. (mp)

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Savezne vlade SRJ i Vlade Narodne Republike Kine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (mp)

IZMEU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O IZBEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (RS)

- sve oblike kinezi terapije na tlu i u vodi (aktivne, pasivne, potpomognute vežbe, individualne i grupne vežbe),

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

Kina CN

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (RS)

Specijalizovani restoran (restoran domaće kuhinje, kineski , italijanski, vegetarijanski, riblji, lovački, i dr.) je podvrsta restorana u kojem se pripremaju i uslužuju posebne vrste jela, koja u ponudi jela ima pretežno posebne vrsta jela prema specijalizaciji restorana.

Pravilnik o potrebnoj količini semena, odnosno sadnog materijala koji se dostavlja radi ispitivanja, kao i vreme dostavljanja tog semena, odnosno sadnog materijala, u zavisnosti od vrste bilja (RS)

kineski kupus - 500 netretiranih semena do 1. februara

Atinska konvencija o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem (mp)

13. decembra 1974. godine, u jednom originalu na engleskom i francuskom jeziku i Protokol iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine, sačinjen u Londonu 1. novembra 2002. godine, u originalu na arapskom, kineskom , engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

Ovaj Protokol je sačinjen u jednom originalnom primerku na arapskom, kineskom , engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, od kojih je svaki tekst jednako verodostojan.

Protokol o zabranama ili ograničenjima upotrebe mina, mina iznenađenja i drugih naprava (mp)

Potvrđuje se Protokol o zabranama ili ograničenjima upotrebe mina, mina iznenađenja i drugih naprava, izmenjen i dopunjen 3. maja 1996. godine (Protokol <lat>II</lat> izmenjen i dopunjen 3. maja 1996. godine) koji je prilog Konvenciji o zabranama ili ograničenjima u pogledu upotrebe određenih vrsta konvencionalnog oružja za koja se može smatrati da imaju prekomerne traumatske efekte ili da deluju bez razlike u pogledu ciljeva, sačinjen i potpisan u originalu na arapskom, engleskom, kineskom ,

g) jezik: znak treba da sadrži reč "mine" na jednom od šest službenih jezika Konvencije (arapskom, kineskom , engleskom, francuskom, ruskom i španskom) i na jeziku ili jezicima koji preovlađuju u toj zoni i

Međunarodna konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu zagađenjem naftom (mp)

Potvrđuje se Protokol iz 1992. godine o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu zagađenjem naftom, usvojene 29. novembra 1969. godine, sačinjen 27. novembra 1992. godine u Londonu, u originalu na arapskom, kineskom , engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

Ovaj Protokol je sačinjen u jednom originalnom primerku na arapskom, kineskom , engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, od kojih je svaki tekst jednako autentičan.

Međunarodna konvencija o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađenjem naftom (mp)

Potvrđuje se Protokol iz 1992. godine o izmenama o dopunama Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađenjem naftom, usvojene 18. decembra 1971. godine, sačinjen 27. novembra 1992. godine u Londonu, u originalu na arapskom, kineskom , engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

Ovaj Protokol je sačinjen kao jedinstveni original na arapskom, kineskom , engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, od kojih je svaki tekst jednako autentičan.

Pravilnik o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima (RS)

4301 (30 00) Od sledećih vrsta jagnjadi: astraganskih, jagnjadi sa širokim repom, karakul, persijskih i sličnih jagnjadi, indijskih, kineskih , mongolskih ili tibetanskih jagnjadi, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa. Dodatni kriterijumi za selekciju za krupne i sitne kože od kopitara utvrđeni su kriterijumi za sporedne proizvode životinjskog porekla.

Uredba o Klasifikaciji delatnosti (RS)

- aktivnosti kino -klubova

Singapurski ugovor o žigovnom pravu, Pravilnik za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu i Rezolucija diplomatske konferencije kojom se dopunjuju Singapurski ugovor o žigovnom pravu i Pravilnik za sprovođenje (mp)

Potvrđuju se Singapurski ugovor o žigovnom pravu, Pravilnik za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu i Rezolucija Diplomatske konferencije kojom se dopunjuju Singapurski ugovor o žigovnom pravu i Pravilnik za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom , francuskom, ruskom i španskom jeziku.

(a) Ovaj ugovor se potpisuje u jednom originalnom primerku na engleskom, arapskom, kineskom , francuskom, ruskom i španskom jeziku, a svi tekstovi su podjednako autentični.

Uredba o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije (RS)

Kina 214

Konvencija o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbednosti pomorske plovidbe (mp)

Potvrđuje se Protokol iz 2005. godine o izmenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbednosti pomorske plovidbe, usvojen 14. oktobra 2005. godine u Londonu, u originalu na arapskom, kineskom , engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

Konvencija o privremenom uvozu (mp)

Sačinjeno u Istanbulu, 26. juna 1990. godine, u jednom originalu, na engleskom jeziku i na francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna. Od depozitara se zahteva da pripremi i dostavi overene prevode teksta ove konvencije na arapskom, kineskom , ruskom i španskom jeziku.

- kino projektori i drugi projektori;

Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa (mp)

Potvrđuje se Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, koja je usvojena u Parizu 17. oktobra 2003. godine, u originalu na arapskom, engleskom, kineskom , ruskom, francuskom i španskom jeziku.

Ova Konvencija sastavljena je na arapskom, kineskom , engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, prilikom čega je šest tekstova jednako autentično.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Okrivljeni čine privredni prestup iz člana 47. stav 1. tačka 3) i stav 3. Zakona o trgovini kada za robu - beli luk poreklom iz Kine navedu u dokumentaciji da je roba iz Vojvodine, odnosno Srbije.

...

Dvanaestorica kineskih građana obmanom od strane sedmorice okrivljenih, od kojih su šestorica bili kineski građani, zadržano je sedam dana u nameri da se ova lica ne puste na slobodu dok od njih ili njima bliskog lica ne iznude novac.

...

Dvanestorica kineskih građana obmanom od strane sedmorice okrivljenih, od kojih su šestorica bili kineski građani, zadržana je sedam dana u nameri da se ova lica ne puste na slobodu dok od njih ili njima bliskih lica ne iznude novac.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Prodavci na takozvanoj. Kineskoj pijaci dužni su da evidentiraju promet preko kase sa fiskalnom memorijom