Traženo: kamp

Ukupno nađeno: 305 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 299 pronadjenih primera ovde su prikazana 24 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

UGOSTITELjSKI OBJEKTI ZA SMEŠTAJ (HOTELI, MOTELI, PANSIONI, DEPADANSI I APARTMANI, KAMPOVI , KUĆE I STANOVI ZA ODMOR, SOBE ZA IZNAJMLjIVANjE I SL.), REHABILITACIONI CENTRI, BANjSKA LEČILIŠTA, STACIONARI I SVE SPECIJALNE BOLNICE KOJE SVOJE KAPACITETE KORISTE U KOMERCIJALNE SVRHE

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (RS)

Kamp

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (RS)

3. Postupak kategorizacije hotela, motela, pansiona, turističkog apartmana, kampa i restorana

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa (RS)

2) upravljanje posetiocima (izgradnja i uređenje ulaznih stanica, edukativnih i vizitorskih centara i punktova, vidikovaca, osmatračnica, staza, parkinga, odmorišta, bivaka i kampova i drugih mesta i objekata za posetioce, štampanje materijala namenjenih posetiocima i drugo), u iznosu 26.000.000,00 dinara;

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

- poslove ili podršku objektima za rekreativne aktivnosti (parkovi, plaže, kampovi , i slična mesta za boravak opremljena na neprofitnoj osnovi, bazeni, javna kupatila i sl.);

741533 Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove , postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja

Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih delatnosti (RS)

30) istakne na plažama mapu plaže koja sadrži sledeće elemente: lokacija spasioca i spasilačke opreme; lokacija opreme za prvu pomoć; lokacija telefona; lokacija toaleta (uključujući toalete za hendikepirane osobe); lokacija pijaće vode: parkinzi za vozila i bicikle; zvanične lokacije za kampovanje u blizini plaže; lokacije većih prihvatnih objekata za otpad; lokacija sa koje se uzimaju uzorci za kvalitet vode; pristupne tačke za hendikepirane osobe; pešačke staze; zoniranje (plivanje, jedrenje, čamci,

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (RS)

3) na radnom kampu ili takmičenju (proizvodnom, sportskom i dr.);

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (RS)

(6) <lat>SE</lat> kamp prikolica - jeste vozilo vrste O vozilo definisano oznakom 3.2.1.3 standarda SRPS ISO 3833:2005,

4) dva vozačka ogledala na autobusu, putničkom automobilu koji vuče kamp prikolicu i trolejbusu sa obe spoljašnje strane prednjeg dela ovih vozila i jedno vozačko ogledalo unutar karoserije;

Odredbe stava 1. tač. 3), 4) i 5) ovog člana ne odnose se na: putničke automobile do četiri sedišta i putničke automobile koji vuku kamp prikolicu, koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana pre 1. maja 1985. godine.

Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16> (RS)

U eksploatacionom pojasu gasovoda ne smeju se izvoditi radovi i druge aktivnosti (postavljanje transformatorskih stanica, pumpnih stanica, podzemnih i nadzemnih rezervoara, stalnih kamp mesta, vozila za kampovanje , kontejnera, skladištenja silirane hrane i teško-transportujućih materijala, kao i postavljanje ograde sa temeljom i sl.) izuzev poljoprivrednih radova dubine do 0,5 metara bez pismenog odobrenja operatora transportnog sistema.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (RS)

U priključnom vozilu za stanovanje ( kamp prikolica) ne smeju se prevoziti lica.

Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda (RS)

1. SRPS EN 581-1:2009 Nameštaj za otvoreni prostor - Nameštaj za sedenje i stolovi za kampovanje , upotrebu u domaćinstvu i javnu upotrebu - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost EN 581-1:2006

Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i oblasti učeničkog standarda (APV)

- takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, edukativni kampovi i susreti učenika, međuregionalna i međunarodna saradnja, programi za bezbednost učenika, za uvođenje bilingvalne nastave, negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje njihove tradicije, osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada;

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji (RS)

- aktivne metode učenja (predavanja, kreativne radionice, demonstracione vežbe, izložbene edukacije, kampovi za decu obolelu od šećerne bolesti, hemofilije, progresivnih neuromišićnih bolesti i dr.);

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekata za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp , pansion, kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo i to: standardi za pojedine vrste objekta, posebni standardi, kategorije kao i način sticanja i promene kategorije ugostiteljskog objekta.

Ugostiteljski objekat za smeštaj vrste kamp razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima utvrđenim u Prilogu 6 Standardi za razvrstavanje kampa u kategorije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kamp iz stava 1. ovog člana može da se razvrsta u kategoriju ako ima najmanje 15 kamp jedinica.

Ugostiteljski objekat vrste kamp razvrstava se u kategorije na sledeći način:

Kategorija ugostiteljskog objekta vrste hotel, garni hotel, apart hotel, motel, turističko naselje, kamp i pansion označava se tablom petougaonog oblika sa zaobljenim uglovima koja sadrži u gornjem delu ucrtane šestokrake zvezde, čiji broj označava kategoriju objekta, a u donjem delu ispisan naziv vrste objekta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i na engleskom jeziku.

Oznaka kategorije za hotel, garni hotel, apart hotel, motel, kamp , pansion, turističko naselje, apartmansko naselje postavlja se sa spoljne strane na glavnom ulazu u objekat, osim u slučaju kada se objekat nalazi u zgradi pod zaštitom kao kulturno dobro, gde se oznaka može postaviti unutar glavnog ulaza u objekat.

Oznaku kategorije hotela, garni hotela, apart hotela, motela, turističkog naselja, kampa , pansiona i specijalizacije hotela, izdaje ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Uslugama smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima , čiji se promet plaća po posebnoj poreskoj stopi PDV od 8%, smatraju se SAMO usluge razvrstane u tu kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti

...

Na promet usluga smeštaja (prenoćišta) u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima , koji su razvrstani u kategorije u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti, primenjuje se posebna stopa PDV od 8%

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Kako će se i po kojoj stopi plaćati PDV na usluge koje pruža motel?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1532/2008-04 (_)

a) Osnovica za obračun PDV kod prometa usluge hotelskog smeštaja pri čemu naknada za pruženu uslugu uključuje i troškove osiguranja b) Evidentiranje prenoćišta i ugostiteljskih usluga preko fiskalne kase

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-665/2010-04 (_)

Primena poreske stope PDV kod prometa usluga smeštaja lica u planinarskim domovima

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02556/2009-04 (_)

Utvrđivanje osnovice za obračunavanje i plaćanje PDV kod prometa usluge hotelskog smeštaja