Traženo: iznajmljivanje zemljište

Ukupno nađeno: 94 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 85 pronadjenih primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o postupku za sprovođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Uputstvo za primenu Uredbe o sredstvima i načinu isplaćivanja naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište (SCG)

Uredba o sredstvima i načinu isplaćivanja naknade za nacionalizovane najamne zgrade i građevinsko zemljište (SCG)

Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Uputstvo o zemljišnoknjižnim upisima nacionalizovanih najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Uputstvo o obrascima u postupku za sprovođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (SCG)

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (RS)

Izuzimajući zemljište i zgrade, troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom uzimaju se u obzir samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine na kraju perioda zakupa.

Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći (RS)

Troškovi vezani za sticanje imovine koja je pod zakupom, osim zemljišta i zgrada, su opravdani samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine, na kraju perioda zakupa. U slučaju zakupa zemljišta i zgrada, zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka projekta ulaganja, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte.

1) dobit od prodaje ili iznajmljivanja napuštenog postrojenja ili zemljišta ,

3) troškovi zgrada i zemljišta u obimu u kome se koriste za istraživački projekat, pri čemu se na zgrade odnose troškovi amortizacije za period trajanja istraživačkog projekta, a na zemljište troškovi kupovine ili iznajmljivanja ili stvarno nastali kapitalni troškovi,

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (RS)

Na računima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (u daljem tekstu: osnovna sredstva), iskazuju se zemljišta , šume i višegodišnji zasadi, osnovno stado, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu pravnog lica i preduzetnika, postrojenja i oprema uzeti u finansijski lizing , alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, uključujući stanove, stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju

Na računu 024 - Investicione nekretnine, iskazuju se nekretnine ( zemljište ili zgrade - ili deo zgrade - ili i jedno i drugo), koje vlasnik ili korisnik lizinga , po osnovu finansijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi: (a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanje usluga ili za administrativne svrhe; ili (b) prodaje u okviru redovnog poslovanja, u skladu sa MRS 40 i drugim

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga (RS)

Na računima grupe 02 - Sopstvene nekretnine, postrojenja i oprema (u daljem tekstu: sopstvena osnovna sredstva), iskazuju se zemljišta , građevinski objekti, postrojenja i oprema u vlasništvu davaoca finansijskog lizinga ili uzeti u finansijski lizing , alat i inventar s kalkulativnim otpisom, investicione nekretnine i ostale nekretnine, postrojenja i oprema, uključujući i stanove, stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina,

Na računu 024 - Investicione nekretnine, iskazuju se nekretnine ( zemljište ili zgrade - ili deo zgrade - ili i jedno i drugo), koje davalac finansijskog lizinga , kao vlasnik ili korisnik lizinga , drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi upotrebe za sopstvene potrebe, u skladu sa MRS 40 i drugim relevantnim MRS.

Na računima grupe 14 - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, iskazuju se nematerijalna ulaganja, zemljišta , građevinski objekti i druge nekretnine i postrojenja, oprema i ostala sredstva namenjena prodaji, koja su preneta sa računa korišćenih sredstava na osnovu odluke o prodaji ili ih je davalac finansijskog lizinga stekao u postupku prinudne naplate, kompenzacijom i sl. i sredstva poslovanja koje će biti obustavljeno, a sredstva otuđena, u skladu sa MSFI 5.

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta (RS)

Neopravdani troškovi su: dugovi i pokrivanje gubitaka ili zaduženja; kamatna zaduženja; stavke koje se već finansiraju iz nekog drugog programa; troškovi kupovine zemljišta i zgrada i kapitalna ulaganja, osim kada je to neophodno za realizaciju programa; troškovi gubitaka zbog promena kursa valuta na finansijskom tržištu; troškovi otplate rata po osnovu ranije zaključenih ugovora ( lizing , kredit); kupovina alkoholnih pića i duvana; kazne; kupovina poklona, osim kod organizacije međunarodnih

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za Narodnu banku Srbije (RS)

Na računima grupe 34 - Osnovna sredstva, iskazuju se zemljište , građevinski objekti, oprema, ostala osnovna sredstva, osnovna sredstva u pripremi, osnovna sredstva uzeta u lizing i ulaganja u tuđa osnovna sredstva. Na računima ove grupe sredstva se vrednuju po MRS 16, 17 i 36 i drugim relevantnim standardima.

Na računu 350 iskazuju se nekretnine ( zemljište ili zgrada, ili deo zgrade, ili i jedno i drugo) koje vlasnik (ili korisnik finansijskog lizinga ) drži radi ostvarivanja prihoda od izdavanja nekretnina ili radi uvećanja vrednosti kapitala, ili i jednog i drugog, ali ne radi upotrebe za sopstvene potrebe ili prodaje u okviru redovnog poslovanja, u skladu s MRS 40 i drugim relevantnim standardima.

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (RS)

34) Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58);

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje (RS)

Na računima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, iskazuju se zemljišta , šume i višegodišnji zasadi, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu pravnog lica, postrojenja i oprema uzeti u finansijski lizing , alat i inventar s kalkulativnim otpisom, kao i ostale nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, uključujući stanove, stambene zgrade i odmarališta, koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za njihovo

Na računu 024 iskazuju se nekretnine ( zemljište ili zgrade, ili deo zgrade, ili i jedno i drugo) koje vlasnik ili korisnik lizinga po osnovu finansijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja, ili radi uvećanja vrednosti kapitala, ili radi i jednog i drugog, ali ne radi:

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Imovina koja je crkvama oduzeta po Zakonu o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta , sa donošenjem Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama, po sili ovog zakona ne postoji kao crkvena imovina niti prestaje državna svojina, već o tome odlučuje Direkcija za restituciju, po pravilima upravnog postupka, protiv čije odluke se može pokrenuti upravni spor.

...

Zemljište koje je postalo građevinsko po zakonu o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta , a ne odlukom skupštine opštine, ne može se vratiti u svojinu ranijem sopstveniku.

...

Obaveznim tumačenjem člana 39. stav 1. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta proširene su ovlašćenja ranijih sopstvenika neizgrađenog građevinskog zemljišta , jer im je omogućeno da stečeno pravo korišćenja na tom zemljištu mogu trajno preneti na druga uz naknadu ili bez naknade

...

Kada je stambena zgrada na osnovu zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine postala društvena svojina korisnik je opština, pa kako je preneta na besplatno korišćenje pravnom prethodniku tuženika, to je stambena zgrada u vlasništvu Republike Srbije, na osnovu čl. 1 zakona o sredstvima u svojini republike Srbije.

...

Kada je stambena zgrada na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine postala društvena svojina korisnik je opština, pa kako je preneta na besplatno korišćenje pravnom prethodniku tuženika, to je stambena zgrada u vlasništvu Republike Srbije, na osnovu člana 1. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije

...

Prestanak ograničenja u pogledu sticanja prava svojine na stambene zgrade i stanove, poslovne zgrade i poslovne prostorije, isključuje mogućnost primene Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta , a time i pokretanje odnosno dovršenje započetih, nedovršenih postupaka

...

Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta prestao je da važi njegovim izvršenjem, pa Savezni Ustavni sud ne može ocenjivati njegovu saglasnost sa Ustavom SR Jugoslavije

...

Naknada za nacionalizovanu zgradu bivšeg vlasnika ne određuje se kao pravična naknada po odredbama Zakona o eksproprijaciji, već kao naknada po odredbama člana 42-45. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Sl. list FNRJ", br. 52/88)

...

Pravo sopstvenika nenacionalizovane zgrade da po osnovu člana 37 Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta besplatno koristi zemljište koje služi za redovnu upotrebu te zgrade, ne gasi se u slučaju potrebe da se postojeća zgrada usled dotrajalosti poruši i na njeno mesto podigne u skladu sa urbanističkim planom nova zgrada.