hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: insolventnost

Ukupno nađeno: 1617 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1565 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti (RS)

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti (RS)

Odluka o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti (RS)

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava (RS)

Odluka o uslovima odobravanja kredita za održavanje likvidnosti banaka (RS)

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova (RS)

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke (RS)

Odluka o načinu praćenja likvidnosti privrednih subjekata (RS)

Odluka o uslovima i načinu deponovanja viškova likvidnih sredstava banaka kod Narodne banke Srbije (RS)

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kratkoročnih kredita za održavanje likvidnosti banaka (RS)

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kratkoročnih kredita za održavanje likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti (RS)

Odluka o uslovima i načinu obezbeđenja likvidnosti isplate deviznih depozita fizičkih lica kod banaka (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 41 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Nije u skladu sa Ustavom zakonsko određenje da u slučaju stečaja zbog dugotrajne insolventnosti , odnosno nesposobnosti za plaćanje stečajnog dužnika kao posebna vrsta stečaja, rešenje kojim se otvara stečajni postupak objavljuje na oglasnoj tabli suda i dostavlja registru privrednih subjekata, a ne i poveriocima stečajnog dužnika.

...

Sud može usvojiti predlog za izdavanje privremene mere radi obezbeđenja novčanog potraživanja samo ako utvrdi da dužnik konkretnim radnjama, odnosno propustima, nastoji da osujeti ili znatno oteža naplatu potraživanja poverioca, a za to nije dovoljna sama okolnost da je dužnik prezadužen odnosno trajnije nelikvidan ili da izvršenje zahteva više poverilaca

...

Posle zaključenog prinudnog poravnanja, nad dužnikom se može otvoriti stečajni postupak čim se pokaže da je insolventan

...

Sud može usvojiti prijedlog za izdavanje privremene mjere radi obezbeđenja novčanog potraživanja (član 266. Zakona o izvršnom postupku) samo ako utvrdi da dužnik konkretnim radnjama, odnosno propustima, nastoji da osujeti ili znatno oteža naplatu potraživanja povjerioca. Za ovakvo utvrđenje nije dovoljna sama okolnost da je dužnik prezadužen odnosno trajnije nelikvidan ili da izvršenje zahtjeva više povjerilaca.članom 266. stav 1. Zakona o izvršnom postupku propisano je da se radi obezbeđenja novčanog

...

Iako je po potpunom namirenju poverilaca ostala velika imovina kojom bi stečajni dužnik mogao da nastavi sa radom stečajno veće NE može da obustaviti stečaja jer je dužnik postao solventan

...

Rizik insolventnosti dužnika upravo je za utoliko manji ukoliko je više solidarnih dužnika pravnih sledbenika prethodne zadruge.

...

Broker se ne može smatrati odgovornim za štetu zbog toga što je posredovao za poslovno nesposobno i insolventno lice, u situaciji kada je emitent obveznica bilo pravno lice koje je egzistiralo u pravnom prometu i kome je komisija za hartije od vrednosti odobrila emisiju.

...

Sud ne može da ocenjuje da li je banka koja je konačnim rešenjem u likvidaciji, likvidna , odnosno ne može se upuštati u ocenu zakonitosti rešenja o likvidaciji banke.

...

Komisionar po pravilu odgovara samo za savestan izbor trećeg lica sa kojim zaključuje ugovor, a ne odgovara za insolventnost tog lica.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 11 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Dužnik je zbog objektivnih okolnosti, odnosno zbog sveopšte nelikvidnosti u domenu svoje delatnosti, dospeo u situaciju da ne može uredno da izmiruje sve svoje obaveze prema poveriocima. Svi računi dužnika su blokirani naprekidno već dana za iznos od dinara.

...

Tuženi je prevario poverioce lažnim prikazivanjem svog ekonomsko-finansijskog stanja, tako da su poverioci sa umišljajem dovedeni u zabludu da je dužnik insolventan , pa su glasali za odobreno poravnanje.

...

Dužnik iz , ul. br. , predlaže, u smislu člana 3 Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji da se nad navedenim preduzećem otvori stečajni postupak, jer je postalo trajnije insolventno i nije više u mogućnosti da redovno izmiruje svoje obaveze prema poveriocima.

...

Stoga, postoji mogućnost da dužnik iz uskoro postane solventan , te bi u tom slučaju poverilac mogao u celini da naplati svoje potraživanje.

...

Na ročištu za utvrđivanje razloga za pokretanje stečajnog postupka nad Stečajnim dužnikom, Predlagač je ostao kod predloga da se nad Stečajnim dužnikom pokrene postupak stečaja iz razloga što je Stečajni dužnik insolventan , jer u periodu dužem od dana uopšte ne izmiruje svoje novčane obaveze prema svojim poveriocima.

Zakonski zastupnik dužnika, direktor nije osporio postojanje duga prema poveriocu, kao i insolventnost tj. nemogućnost Stečajnog dužnika da izmiruje svoje dospele obaveze prema svojim poveriocima u periodu dužem od dana, ali je naveo da je u mogućnosti da nastavi sa poslovanjem i da izmiri dugove, da deblokira račun i time otkloni platežnu nesposobnost.

Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja, stečajno veće je zaključilo da je Stečajni dužnik insolventan , odnosno nesposoban za plaćanje budući da je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od i više dana, čime su ispunjeni zakonski uslovi za pokretanje (otvaranje) stečajnog postupka iz člana 2. stav 1. i stav 2. tačka 2) Zakona o stečajnom postupku (dalje: Zakon). Iz ovih razloga stečajno veće je na osnovu člana 55. st. 1. i 2. Zakona donelo rešenje o pokretanju (otvaranju) stečajnog postupka na ročištu

...

U toku prethodnog postupka sud je uvidom u dostavljenu materijalno-finansijsku dokumentaciju, kao i iz iskaza saslušanog statutarnog zastupnika dužnika i vlasnika Agencije za vođenje poslovnih knjiga utvrdio da je stečajni dužnik insolventan , da nije izmirio dug poveriocu-predlagaču, kao i da ima samo jednog poverioca i to iz .

ogl3
hor003