Traženo: incident

Ukupno nađeno: 195 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 194 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu utvrđivanja povreda državne granice i graničnih incidenata (RS)

Pravilnik o načinu utvrđivanja i rešavanja graničnih incidenata i drugih povreda državne granice (SCG)

Pravilnik o načinu uspostavljanja i organizacije sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje (RS)

g) Dobijanje obaveštenja o incidentu i <lat>RASFF</lat> obaveštenja

Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (RS)

<lat>VII</lat>. BEZBEDNOST PACIJENTA (EVIDENCIJA NEOČEKIVANIH INCIDENATA )

Zakon o genetički modifikovanim organizmima (RS)

Plan nadzora, plan mera za slučaj incidenta i procena rizika

Pravilnik o bližim uslovima za primenu fizičkog sputavanja i izolacije lica sa mentalnim smetnjama koja se nalaze na lečenju u psihijatrijskim ustanovama (RS)

Psihijatrijska ustanova je dužna da vodi evidenciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje medicinska evidencija i dokumentacija i da odredi način izveštavanja o svim incidentnim ponašanjima zbog kojih dolazi do primene fizičke ili mehaničke intervencije a koja za posledicu imaju donošenje odluke o primeni fizičkog sputavanja i izolacije lica sa mentalnim smetnjama.

Sudski poslovnik (RS)

Ako se u toku preduzimanja određene radnje (npr. pretresanje stana i sl.), dogodi neki incident , o takvom događaju odmah će se obavestiti Ministarstvo.

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima (RS)

10) SRPS ISO/IEC 27035 (en), Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Menadžment incidentima narušavanja bezbednosti informacija;

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima (RS)

Neželjena reakcija posle imunizacije je medicinski incident koji se dogodio posle izvršene imunizacije i može se povezati sa primenom imunobiološkog preparata.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

1) sa porukom "obaveštenje o dolasku" obavesti nadležnu odredišnu carinarnicu o dolasku robe, pri čemu navodi sve incidente u toku prevoza,

Pravilnik o načinu uspostavljanja i organizacije sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje (RS)

3) incident je okolnost ili događaj koji se odnosi na utvrđivanje direktne ili indirektne opasnosti koja predstavlja direktan rizik za zdravlje ljudi i životinja;

<lat>RASFF</lat> obaveštenje sačinjava se na osnovu informacija o incidentu , odnosno direktnom ili indirektnom riziku za zdravlje, koje može da dostavi organ nadležan za sprovođenje službene kontrole, laboratorija koja obavlja poslove u oblasti bezbednosti hrane, kao i subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

1) primanje informacija o incidentu , odnosno direktnom ili indirektnom riziku za zdravlje;

U slučaju incidenta na teritoriji Republike Srbije, kada hrana ili hrana za životinje predstavlja direktan ili indirektan rizik za zdravlje, a stavljena je u promet i napustila je, odnosno postoji mogućnost da napusti teritoriju Republike Srbije, na osnovu informacija od strane subjekta iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika, sačinjava se <lat>RASFF</lat> obaveštenje od strane kontakt tačke.

Obaveštenje o incidentu iz stava 1. ovog člana dostavlja se Nacionalnoj kontakt tački u vidu <lat>RASFF</lat> - Upozorenja.

Zakon o elektronskim komunikacijama (RS)

Operator je dužan da, radi obezbeđivanja bezbednosti i integriteta javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga, tajnosti komunikacija, kao i zaštite podataka o ličnosti, saobraćaju i lokaciji, primeni adekvatne tehničke i organizacione mere, primerene postojećim rizicima, a posebno mere za prevenciju i minimizaciju uticaja bezbednosnih incidenata po korisnike i međupovezane mreže, kao i mere za obezbeđivanje kontinuiteta rada javnih komunikacionih mreža i usluga.

Zakon o železnici (RS)

U slučajevima nemogućnosti odvijanja železničkog saobraćaja koja je prouzrokovana tehničkim kvarovima, nesrećama i delovanjem više sile, upravljač infrastrukture preduzima sve neophodne mere da se uspostavi redovno odvijanje saobraćaja. U tom cilju, on sastavlja mogući plan za nepredviđene situacije, s listom institucija koje treba obavestiti u slučaju ozbiljnih incidenata ili ozbiljnih poremećaja u železničkom saobraćaju.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

Centar za kontrolu trovanja iz stava 1. ovog člana prikuplja i obrađuje podatke o dejstvu otrovnih hemikalija i prirodnih otrova; vodi registar o incidentima trovanja; učestvuje u formiranju i nadzoru nad centralnim zalihama protivotrova u Republici; pruža informacije i savete u vezi sa akutnim trovanjima zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, zdravstvenim radnicima, kao i drugim pravnim i fizičkim licima; vrši ispitivanje i primenu novih metoda prevencije od trovanja; utvrđuje stručno-medicinske i

Pravilnik o tehničkim uslovima za nesmetan i bezbedan transport naftovodima i produktovodima (RS)

14) najveći incidentni pritisak je najveći dozvoljeni pritisak koji se može pojaviti (u relativno kratkom periodu) u bilo kojoj tački naftovoda i produktovoda u pogonu, a kao posledica akcidenta na naftovodu i produktovodu;

Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16> (RS)

11) maksimalni incidentni pritisak (MIP - <lat>madžimum incidental pressure</lat>) je maksimalni dozvoljeni pritisak koji se može pojaviti (u kratkom periodu) u bilo kojoj tački gasovoda u pogonu, a kao posledica kvara na gasovodnom sistemu;

Maksimalni incidentni pritisak (MIP) može biti najviše za 15% viši od maksimalnog radnog pritiska.

Sigurnosni uređaji iz stava 2. ovog člana moraju biti podešeni tako da se spreči porast pritiska iznad predviđenog maksimalnog incidentnog pritiska u skladu sa Prilogom <lat>II</lat> - Ograničavanje pritiska u gasovodu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravilnik o čuvanju, zaštiti i sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (RS)

11) praćenje sigurnosnih incidenata u bazi podataka informacionog sistema radi preduzimanja korektivnih mera;

12) upravljanje sigurnosnim incidentima , edukacija i obuka svih ovlašćenih osoba radi sticanja potrebnih znanja o čuvanju i sigurnosti podataka;

Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije (RS)

12) preventivne kontrole su kontrole namenjene sprečavanju nastanka problema i incidenata ;

13) detektivne kontrole su kontrole namenjene otkrivanju i prepoznavanju problema i incidenata i ukazivanju na nastale probleme i incidente ;

14) korektivne kontrole su kontrole namenjene ograničavanju i otklanjanju problema i posledica incidenata ;

15) incident je svaki neplanirani i neželjeni događaj koji može narušiti bezbednost ili funkcionalnost informacionog sistema;

Finansijska institucija je dužna da uspostavi proces upravljanja incidentima koji će omogućiti blagovremen i efikasan odgovor u slučaju narušavanja bezbednosti ili funkcionalnosti resursa informacionog sistema.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Samo pokazivanje pištolja u incidentnoj situaciji bez namere da se upotrebi, nije krivično delo UGROŽAVANjE OPASNIM ORUEM PRI TUČI ILI SVAI