Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 38. stav 5. Zakona o bezbednosti hrane ("Službeni glasnik RS", broj 41/09),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz saglasnost ministra zdravlja, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU USPOSTAVLjANjA I ORGANIZACIJE SISTEMA BRZOG OBAVEŠTAVANjA I UZBUNjIVANjA ZA BEZBEDNOST HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINjE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 62 od 16. jula 2013)

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način uspostavljanja i organizacija sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje (u daljem tekstu: Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja).

Cilj

Član 2.

Cilj ovog pravilnika je da obezbedi uspostavljanje Sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja na teritoriji Republike Srbije, kao i uključivanje tog sistema u sistem brzog obaveštavanja za bezbednost hrane ili hrane za životinje Evropske unije ili na međunarodnom nivou, u skladu sa međunarodnim sporazumom i zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane (u daljem tekstu: zakon).

Značenje izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1)EU RASFF(eng.Rapid Alert System for Food and Feed) je sistem brzog uzbunjivanja i obaveštavanja za hranu i hranu za životinje, koji je uspostavljen kao mreža za izveštavanje o direktnoj ili indirektnoj opasnosti za zdravlje ljudi koja potiče od hrane i hrane za životinje u Evropskoj uniji;
2)EU RASFFobaveštenje je informacija sa podacima o direktnom ili indirektnom riziku u hrani, hrani za životinje i materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom, koju izdaje Evropska komisija;
3) incident je okolnost ili događaj koji se odnosi na utvrđivanje direktne ili indirektne opasnosti koja predstavlja direktan rizik za zdravlje ljudi i životinja;
4)INFOSAN(eng.The International Food Safety Authorities Network) je globalna mreža nacionalnih organa nadležnih za bezbednost hrane koja služi kao mreža za razmenu informacija vezanih za bezbednost hrane, a koja poboljšava saradnju na nacionalnom i međunarodnom nivou;
5) kontakt tačka je organizaciona jedinica u nadležnom organu koja je uključena u Sistem obaveštavanja i uzbunjivanja u skladu sa ovim pravilnikom;
6) Nacionalna kontakt tačka je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivrede - Uprava za veterinu, koja upravlja Sistemom obaveštavanja i uzbunjivanja i koja u okviru uspostavljenog centralnog informacionog sistema razmenjuje podatke sa drugim institucijama koje učestvuju u proceni i upravljanju rizikom u Republici Srbiji, kao i relevantnim institucijama u inostranstvu;
7)RASFFobaveštenje je informacija sa podacima o direktnom ili indirektnom riziku u hrani, hrani za životinje i materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom koju, u okviru Sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, dostavlja Nacionalna kontakt tačka, ili kontakt tačka;
8) opasnost je biološka, hemijska ili fizička opasnost u hrani, hrani za životinje i/ili materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom i hranom za životinje ili stanje hrane, hrane za životinje i/ili materijala koji dolaze u kontakt sa hranom i hranom za životinje, koja može štetno da deluje na zdravlje ljudi i životinja;
9) opoziv hrane je uklanjanje sa tržišta hrane, hrane za životinje ili materijala koji dolaze u kontakt sa hranom ili hranom za životinje, koji nisu bezbedni, uključujući hranu i hranu za životinje koja je stavljena u promet do krajnjeg potrošača;
10) povlačenje je uklanjanje iz prometa hrane, hrane za životinje ili materijala koji dolaze u kontakt sa hranom ili hranom za životinje, koji nisu bezbedni, uključujući uklanjanje iz promet na malo, a u prometu nije došla do krajnjeg potrošača;
11)RAPEXje sistem brze razmene informacija između država članica Evropske unije o merama i aktivnostima koje se preduzimaju u vezi sa ozbiljnim rizikom koje opasan proizvod predstavlja za zdravlje i bezbednost potrošača;
12)RASFFportal je onlajn aplikacija, koja sadrži obaveštenje sa podacima o novim slučajevima o riziku za zdravlje, otkrivenim u hrani i hrani za životinje. Korisnicima su dostupne informacije o vrsti opasnosti i zemlji porekla opasnosti;
13) rizik je faktor verovatnoće štetnog uticaja na zdravlje i ozbiljnost tog uticaja, kao posledice postojanja direktne ili indirektne opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, koji može biti izazvan hranom ili hranom za životinje ili materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom ili hranom za životinje;
14) subjekt u poslovanju hranom ili hranom za životinje je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom ili hranom za životinje kojom upravlja.

Primena

Član 4.

Ovaj pravilnik se primenjuje u slučaju pojave direktnog ili indirektnog rizika za zdravlje ljudi i životinja čiji je uzrok hrana ili hrana za životinje (u daljem tekstu: direktni ili indirektni rizik za zdravlje), i to:
1) kada je utvrđena opasnost u hrani ili hrani za životinje;
2) kada nije utvrđena opasnost u hrani ili hrani za životinje, ali postoje odgovarajući naučni podaci koji ukazuju na vezu između njihove upotrebe i pojave štetnog uticaja na zdravlje ljudi, odnosno životinja;
3) radi primene načela predostrožnosti u skladu sa zakonom.

II. NAČIN USPOSTAVLjANjA I ORGANIZACIJA SISTEMA BRZOG OBAVEŠTAVANjA I UZBUNjIVANjA

1. Cilj uspostavljanja Sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja

Član 5.

Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja uspostavlja se na teritoriji Republike Srbije kao mreža za izveštavanje o direktnom ili indirektnom riziku za zdravlje.
Izveštavanje iz stava 1. ovog člana obuhvata usklađene aktivnosti koje se odnose na kontinuiranu razmenuRASFFobaveštenja i drugih obaveštenja i podataka sa drugim institucijama koje učestvuju u proceni i upravljanju rizikom u Republici Srbiji i sa relevantnim institucijama u inostranstvu.
Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja obezbeđuje brzi protok informacija i dostavljanje podataka o službenim kontrolama i o preduzimanju odgovarajućih kontrolnih aktivnosti i/ili mera.

2.RASFFobaveštenje

Član 6.

RASFFobaveštenje sadrži informacije koje se odnose na:
1) hranu ili hranu za životinje koja je uzrok opasnosti za zdravlje ljudi ili životinja;
2) pojavu ozbiljne bolesti ljudi ili životinja koja može biti povezana sa upotrebom hrane i hrane za životinje;
3) informacije dostavljene od strane subjekta u poslovanju hranom i hranom za životinje u pogledu uslova higijene hrane i hrane za životinje, koje ukazuju na opasnost za zdravlje ljudi i životinja.
Direktan ili indirektan rizik za zdravlje predstavlja hrana ili hrana za životinje iz stava 1. ovog člana, koja sadrži:
1) supstance koje su zabranjene u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju rezidue u oblasti veterinarstva;
2) rezidue sredstava za zaštitu bilja, ili sadrži rezidue koje prelaze maksimalno dozvoljene količine, utvrđene posebnim propisom kojim se uređuju ostaci sredstava za zaštitu bilja;
3) supstance koje su kancerogene, mutagene ili teratogene ili ako sadržaj ovih supstanci prelazi maksimalno dozvoljene količine, utvrđene posebnim propisima kojima se uređuje proizvodnja i promet opasnih materija;
4) plesni, mikotoksine, bakterije, odnosno njihove toksine, alge, parazite, viruse ili njihove matabolite, koji svojom prirodom, količinom ili prisustvom priona mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi;
5) radioaktivne kumulativne elemente koji prelaze maksimalno dozvoljene količine utvrđene posebnim propisom kojim se uređuje zaštita od jonizujućeg zračenja;
6) genetski modifikovanu hranu za koju nije izdata dozvola u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju genetski modifikovani organizmi;
7) novu hranu za koju nije izdata dozvola u skladu sa zakonom;
8) sastojke koji nisu