hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: evidentiranje kompenzacije

Ukupno nađeno: 15 primera (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 12 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (RS)

Nalog za prenos koristi se kada dužnik nalaže banci da na teret njegovog računa prenese sredstva u korist računa poverioca, za prenos sredstava između dva računa istog klijenta, kao i za evidentiranje istog iznosa sredstava na teret i u korist istog računa po osnovu izmirivanja međusobnih novčanih obaveza ( kompenzacija , asignacija, cesija, prenos hartija od vrednosti i dr.).

Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom (RS)

a) kompenzacionih poslova koji se obavljaju u roku iz rešenja nadležnog organa kojim su odobreni, a posle isteka tog roka evidentiraju se pod uslovima iz ove odluke,

Zakon o platnom prometu (RS)

Obaveze izmirene na način iz st. 1. i 2. ovog člana, osim ako su izmirene kompenzacijom , evidentiraju se preko računa kod banke, najmanje jedanput mesečno, po pravilu, krajem meseca.

Odluka o uslovima i načinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom iz člana 4. stav 2. i člana 5. stav 3. zakona o deviznom poslovanju (RS)

Poslovima koji se u smislu ove odluke evidentiraju kod Narodne banke Srbije ne smatraju se ni kompenzacioni poslovi u roku iz rešenja kojim su odobreni, kao ni izvođenje investicionih radova u inostranstvu u roku iz potvrde o evidentiranju tog spoljnotrgovinskog posla kod nadležnog organa.

Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora (RS)

Budžetski korisnici dužni su da novčane obaveze izmirene kompenzacijom , asignacijom, cesijom ili na drugi način, u skladu sa propisima, evidentiraju preko računa preko kojeg vrše plaćanja najmanje jedanput mesečno.

Odluka o rokovima i načinu sprovođenja obavezne multilateralne kompenzacije (SCG)

Obaveze učesnika po osnovu izvršnih sudskih rešenja, izvršnih rešenja poreskih i drugih nadležnih organa i izdatih instrumenata obezbeđivanja plaćanja, prijavljuje za obaveznu kompenzaciju organizaciona jedinica Zavoda kod koje su te obaveze evidentirane za naplatu.

Zavod evidentira rezultate obavezne kompenzacije preko računa učesnika narednog dana, od dana kada je sprovedena obavezna kompenzacija i učesniku dostavlja Izveštaj o izvršenoj obaveznoj multilateralnoj kompenzaciji , koji je dat u Prilogu br. 2 uz ovu odluku i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Izveštaj).

Zavod sprovodi dodatnu kompenzaciju i evidentira rezultate dodatne kompenzacije preko računa učesnika narednog dana od dana kada je sprovedena dodatna kompenzacija .

Odluka o načinu i rokovima sprovođenja posebne obavezne multilateralne kompenzacije (SCG)

Obaveze učesnika po osnovu izvršnih sudskih rešenja, izvršnih rešenja poreskih i drugih nadležnih organa, kao i obaveze po osnovu izdatih instrumenata obezbeđenja plaćanja, a koje su evidentirane kod Zavoda, za posebnu obaveznu multilateralnu kompenzaciju prijavljuje organizaciona jedinica Zavoda kod koje su te obaveze evidentirane - na osnovu podataka iz svojih evidencija i podataka koje dostave organi nadležni za donošenje rešenja o prinudnoj naplati javnih prihoda.

Odluka o načinu obavljanja platnog prometa (SCG)

Učesnik u platnom prometu dužan je da, najmanje jedanput mesečno, novčane obaveze izmirene kompenzacijom , asignacijom, cesijom ili na drugi način u skladu sa saveznim zakonom evidentira preko računa kod nosioca platnog prometa.

Odluka o načinu postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom, cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Organizaciona jedinica Zavoda neće izvršiti naloge za obračun po osnovu kompenzacije ako jedan od učesnika u kompenzaciji ima neizmirene obaveze evidentirane kod organizacione jedinice Zavoda.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

... kompenzaciji (koja je data u periodu od tri meseca pre podnošenja predloga za otvaranje postupka stečaja), stekli su se uslovi za pobijanje označene pravne radnje, obzirom da je preduzeta protivno članu 46. Zakona o platnom prometu, koji predviđa da pravna lica koja obavljaju delatnost, mogu međusobne novčane obaveze izmirivati i ugovaranjem promene poverilaca odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), prebijanjem ( kompenzacija ... evidentirane ...

...

Neevidentiranje preko poslovnog računa najmanje jedanput mesečno novčane obaveze koje su izmirene putem kompenzacije , cesije ili asignacije, nije privredni prestup

...

Propuštanje korisnika platnog prometa da najmanje jednom mesečno evidentiraju na računu novčane obaveze koje se izmiruju putem kompenzacije , nije privredni prestup

hor003