Traženo: dostava rešenja

Ukupno nađeno: 2443 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2212 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uputstvo o načinu i rokovima za dostavljanje izveštaja o podacima iz postupka rešavanja pojedinačnih upravnih stvari (RS)

Zakon o državnom premeru i katastru (RS)

Sadržina rešenja o upisu i dostavljanje rešenja

Zakon o planiranju i izgradnji (RS)

5. Dostavljanje rešenja o građevinskoj dozvoli

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za dostavljanje prijave, odnosno obaveštenja, odnosno drugog pismenog podneska obveznika organima u Republici Srbiji, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika DKP, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to:

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Dostavljanje rešenja i pravo na žalbu

Pokrajinska uredba o ocenjivanju i napredovanju zaposlenih (APV)

Dostavljanje rešenja i izveštaja o ocenjivanju zaposlenom

Dostavljanje konačnog rešenja Službi za upravljanje ljudskim resursima

Zakon o stečaju (RS)

Dostavljanje rešenja i objavljivanje oglasa

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (RS)

Žalba na odluku o razrešenju se može podneti Ustavnom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke u kojem slučaju se postupak vodi na osnovu Zakona o javnom tužilaštvu.

Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija (RS)

Zajedničke odredbe o dostavljanju i postupanju po rešenju Komisije

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Dostavljanje rešenja o izvršenju

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 174 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Nejasno je kako primeniti odredbe člana 84. st. 1. i 2. ZIO o uručenju rešenja o izvršenju izvršnom dužniku od strane službenog lica suda, ukoliko izvršenje sprovodi sud na čijoj teritoriji se nalaze pokretne stvari izvršnog dužnika, a koje se nalaze u državini poverioca ili trećeg lica, u mestu gde se izvršenje i sprovodi. Šta se u tom slučaju ima smatrati urednom dostavom rešenja o izvršenju?

...

Pitanje: Da li treba rešenje o zaključenju dostavljati strankama?

...

Pitanje: Da li sud ima obavezu da dostavi rešenje o izvršenju kojim je određeno sprovođenje izvršenja na nepokretnosti, nadležnom registru nepokretnosti, s obzirom na odredbe člana 107. ZIO?

...

Pitanje: Da li se do stupanja na snagu odredaba o izvršiteljima, po predlogu za izvršenje po osnovu komunalnih ili sličnih usluga, donosi rešenje ili zaključak i da li uz predlog za izvršenje izvršni poverilac ima obavezu da dostavi i pisani dokaz da je pre podnošenja predloga za izvršenje opomenuo izvršnog dužnika da izvrši obavezu? Da li se ove odredbe čl. 252. primenjuju od septembra 2011. ili maja 2012. godine, s obzirom na čl. 363?

...

Pitanje: Da li sud rešenje o zameni novčane kazne, koje je pravnosnažno nakon isticanja na oglasnu tablu suda, može sa klauzulom pravnosnažnosti dostavljati Osnovnom sudu na sprovođenje izvršenja?

...

Stečajni sudija zbog obezbeđenja poštovanja načela javnosti mora rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka dostaviti Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na sajtu iste.

...

Pitanje: Kako postupiti kada izvršni dužnik dostavi izjavu o imovini koja nije overena u sudu i da li treba doneti rešenje o kažnjavanju?

...

Pitanje: Da li se može odbiti prigovor izvršnog dužnika koji pobija rešenje o izvršenju iz razloga što potraživanje nije nastalo, ako je izvršni poverilac uz predlog za izvršenje dostavio dokaze o nastanku potraživanja? Koje dokaze bi dužnik bio dužan da dostavi uz prigovor u kome ističe da obaveza nije nastala?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zbog nepoštovanja radne discipline zaposlenom je prestao je radni odnos, a poslodavac mu je istog dana dostavio upozorenje i rešenje o otkazu ugovora o radu, odredivši u rešenju da zaposlenom prestaje radni odnos po isteku roka od pet dana u kojem zaposleni treba da se izjasni na navode iz upozorenja. Da li je poslodavac zaposlenom otkazao ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Preduzeće je mesečni obveznik PDV-a. Od avgusta 2004. godine njegov račun nalazi se u blokadi. Da li mesečni iznos PDV-a može da plati naš kupac na osnovu ugovora o asignaciji iz dospelih obaveza prema nama u roku ( do 10.- og u mesecu za prethodni mesec)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-866/2010-04 (_)

Pravo međunarodne organizacije na refakciju PDV plaćenog pri uvozu materijala za unapređenje obrazovanja u oblasti životne sredine

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 54 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Protiv ovog rešenja dopuštena je žalba u roku od dana od dana dostavljanja .

...

4. Ovo rešenje postaje konačno danom dostavljanja zaposlenom.

Protiv ovog rešenja zaposleni ima pravo da pokrene spor pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana dostavljanja .