Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu čl. 33. i 34. Pokrajinske skupštinske odluke o Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 4/10), a u vezi sa članom 33. Zakona o radnim odnosima u državnim organima ("Službeni glasnik RS", broj: 48/91, 66/91, 44/98 - dr. zakon, 49/99 - dr. zakon, 34/01 - dr. zakon, 39/02, 49/05 - odluka Ustavnog suda i 79/05 - dr. zakon), Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 30. januara 2013. godine, donela je

POKRAJINSKU UREDBU

O OCENjIVANjU I NAPREDOVANjU ZAPOSLENIH

(Objavljena u "Sl. listu APV", br. 2 od 30. januara 2013)

IOSNOVNE ODREDBE

Predmet pokrajinske uredbe

Član 1.

Ovom pokrajinskom uredbom uređuju se merila za ocenjivanje, ocene, postupak ocenjivanja i način na koji se stiču i gube zvanja zaposlenih u organima pokrajinske uprave, Službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Sekretarijatu Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, službama i upravama koje osniva Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine i drugom organizacionom obliku koji preko svojih organa osniva Autonomna Pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: pokrajinski organi), ako drugim propisom nije drugačije uređeno.

Cilj i načela ocenjivanja

Član 2.

Cilj ocenjivanja je uočavanje i otklanjanje nedostataka u radu zaposlenih, podsticanje na bolje rezultate rada i stvaranje uslova za pravilno odlučivanje o sticanju i gubljenju zvanja.
Ocenjivanje se zasniva na načelu nezavisnosti i nepristrasnosti, a postupak ocenjivanja na načelu poverljivosti.
Načelo nezavisnosti u ocenjivanju podrazumeva da učesnici u postupku ocenjivanja ne mogu primati nikakva uputstva kojima bi se uticalo na ishod ocenjivanja.
Načelo nepristrasnosti u ocenjivanju podrazumeva da učesnici u postupku ocenjivanja postupaju u skladu sa ovom pokrajinskom uredbom i na osnovu uredbe, uz objektivnu ocenu svih činjenica koje su osnov za izricanje ocene.
Načelo poverljivosti postupka podrazumeva da su učesnici u postupku dužni da čuvaju kao tajnu sve podatke i informacije do kojih su došli u postupku ocenjivanja zaposlenih.

Period ocenjivanja

Član 3.

Zaposleni se ocenjuju za period od 1. januara do 31. decembra prethodne kalendarske godine.
Rukovodilac pokrajinskog organa donosi najkasnije do kraja februara tekuće godine rešenje kojim određuje ocenu za period ocenjivanja iz stava 1. ovog člana.
Rešenje o ocenjivanju rukovodioca pokrajinskog organa zasniva se na izveštaju o ocenjivanju koji priprema lice koje je neposredno pretpostavljeno zaposlenom (u daljem tekstu: ocenjivač).
Rukovodilac pokrajinskog organa ne može svim zaposlenima odrediti istu ocenu.

Izuzeci od ocenjivanja

Član 4.

Ne ocenjuje se zaposleni koji je u periodu za ocenjivanje iz bilo kojeg razloga radio manje od šest meseci ili koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme.
Izuzetno, zaposlenom koje odsustvuje s rada zbog trudnoće i roditeljstva uzima se u ubzir ocena koja mu je utvrđena rešenjem za period pre korišćenja prava na odsustvovanje iz navedenih razloga.

Ocenjivanje pre isteka perioda za ocenjivanje

Član 5.

Zaposleni koji podleže ocenjivanju može podneti zahtev da bude ocenjen pre isteka perioda za ocenjivanje, ako mu prestaje radni odnos ili ako će duže vreme biti odsutan, a mora biti ocenjen u roku od 30 dana od dana kada je podneo zahtev.

IIMERILA ZA OCENjIVANjE I OCENE

Merila za ocenjivanje

Član 6.

Merila za ocenjivanje zaposlenih su: postignuti rezultati, samostalnost i stvaralačka sposobnost, preduzimljivost, preciznost i savesnost i kvalitet saradnje.

Postignuti rezultati

Član 7.

Postignuti rezultati u izvršavanju poslova radnog mesta pokazuju u kojoj meri je zaposleni bio uspešan u ispunjavanju radnih zadataka, što uključuje i kvalitet rada.

Samostalnost i stvaralačka sposobnost

Član 8.

Samostalnost pokazuje u kojoj meri je zaposleni samostalno ispunjavao radne zadatke koji odgovaraju zvanju njegovog radnog mesta, a u okviru uputstava i nadzora neposredno pretpostavljenog.
Stvaralačka sposobnost pokazuje u kojoj meri je zaposleni analitički i stvaralački rasuđivao i ocenjivao činjenice i okolnosti pri donošenju odluka ili davanju predloga za rešavanje problema.

Preduzimljivost

Član 9.

Preduzimljivost pokazuje u kojoj meri je zaposleni, bez posebnih uputstava neposredno pretpostavljenog, planirao i izvršavao svoje radne zadatke u okviru ovlašćenja i odgovornosti koje su u opisu njegovog radnog mesta.

Preciznost i savesnost

Član 10.

Preciznost i savesnost pokazuju u kojoj meri je zaposleni blagovremeno i pravilno obavljao svoje radne zadatke.

Kvalitet saradnje

Član 11.

Kvalitet saradnje pokazuje u kojoj meri je zaposleni pri obavljanju radnih zadataka uspešno sarađivao i usklađivao svoje delovanje s neposredno pretpostavljenim i drugim zaposlenima.

Ocene

Član 12.

Ocene su: "naročito se ističe" (5), "ističe se" (4), "dobar" (3), "zadovoljava" (2) i "ne zadovoljava" (1).

Ocena "naročito se ističe"

Član 13.

Ocena "naročito se ističe" određuje se zaposlenom koji je sa izuzetnim rezultatom ostvario radne zadatke i ispunio zahteve radnog mesta.

Ocena"ističe se"

Član 14.

Ocena "ističe se" određuje se zaposlenom koji je s natprosečnim rezultatom ostvario radne zadatke i ispunio zahteve radnog mesta.

Ocena "dobar"

Član 15.

Ocena "dobar" određuje se zaposlenom koji je s prosečnim rezultatom ostvario radne zadatke i ispunio ustaljene zahteve radnog mesta.

Ocena "zadovoljava"

Član 16.

Ocena "zadovoljava" određuje se zaposlenom koji je s minimalnim rezultatom ostvario radne zadatke i ispunio zahteve radnog mesta.

Ocena "ne zadovoljava"

Član 17.

Ocena "ne zadovoljava" određuje se zaposlenom koji nije ni s minimalnim rezultatom ostvario radne zadatke niti je ispunio zahteve radnog mesta.
: