Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 18. stav 6. i člana 51. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011),
Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK

O SADRŽINI I FORMI PONUDE ZA PREUZIMANjE AKCIJA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 10 od 10. februara 2012)

Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se:
1) sadržina i forma obaveštenja o nameri preuzimanja akcija sa pravom glasa;
2) sadržina zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i dokumentacija koja se dostavlja uz taj zahtev;
3) sadržina i forma ponude za preuzimanje;
4) sadržina i forma skraćenog teksta ponude za preuzimanje;
5) sadržina i forma izjave (mišljenja) uprave društva ciljnog društva u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija;
6) sadržina i forma izveštaja o preuzimanju.

Član 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) Zakon je Zakon o preuzimanju akcionarskih društava,
2) Komisija je Komisija za hartije od vrednosti,
3) Centralni registar je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti,
4) Pravilnik je Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje,
5) Akcije su obične akcije ciljnog društva,
6) Uprava društva podrazumeva Upravni odbor ciljnog društva ili drugi odgovarajući organ upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ponuda za preuzimanje

Član 3.

Ponuda za preuzimanje je javna ponuda upućena svim akcionarima ciljnog društva za kupovinu svih akcija, uz uslove i na način određen Zakonom i ovim pravilnikom.
Ponuda za preuzimanje može istovremeno biti upućena i za sticanje preferencijalnih akcija.

Obaveštenje o nameri preuzimanja

Član 4.

Kada nastane obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, u skladu sa članom 6. Zakona, ponuđač je obavezan, da bez odlaganja, objavi obaveštenje o nameri preuzimanja, i dostavi ga regulisanom tržištu, odnosno MTP, na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Centralnom registru, Komisiji i ciljnom društvu.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:
- za pravno lice poslovno ime, sedište i adresu, matični broj, odnosno za fizičko lice ime i prezime, matični broj i adresu, ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koji poseduju akcije ciljnog društva:
- poslovno ime, sedište i adresu i matični broj ciljnog društva;
- broj akcija ciljnog društva u apsolutnom i procentualnom iznosu koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme, uključujući i broj glasova koje po tom osnovu stiče;
- broj akcija ciljnog društva u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje pripadaju ponuđaču i licima s kojima ponuđač zajednički deluje, uključujući i broj glasova koje ostvaruju;
- izjavu ponuđača da će u zakonom propisanom roku podneti zahtev Komisiji za odobrenje objavljivanja ponude i objaviti ponudu za preuzimanje odmah, najkasnije narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje u istim dnevnim novinama.
Obaveštenje o nameri preuzimanja se objavljuje u jednim dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Republike, pri čemu objavljeno obaveštenje o nameri preuzimanja ponuđač ne može menjati niti povući.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu ONP koji je dostupan na internet stranici Komisije.

Zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija

Član 5.

Zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ponuđač je obavezan da podnese Komisiji u roku od 15 dana od dana nastanka obaveze preuzimanja akcija ciljnog društva.
Zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija sadrži:
1) poslovno ime, sedište i adresu ponuđača, matični broj i PIB, broj rešenja o upisu u odgovarajući registar, osnovnu delatnost, oblik organizovanja, odnosno ime i prezime, adresu i matični broj, kada je ponuđač domaće fizičko lice, a ako je ponuđač strano fizičko lice ime i prezime, adresu i broj pasoša;
2) poslovno ime, sedište, matični broj i adresu ciljnog društva;
3) poslovno ime, sedište, adresu i broj telefona investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude;
4) broj akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme, CFI kod i ISIN broj akcija koje su predmet preuzimanja;
5) cenu koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;
6) datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija, odnosno rok važenja ponude;
7) spisak dokumentacije koja se podnosi uz zahtev;
8) ime i prezime, e-mail i/ili poštansku adresu i telefonski broj osobe za kontakt sa Komisijom povodom zahteva;
9) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu ZPP koji je dostupan na internet stranici Komisije.
Uz zahtev se dostavlja:
1) Fotokopija teksta objavljenog obaveštenja o nameri preuzimanja;
2) Ponuda za preuzimanje akcija;
3) Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija;
4) Bankarska garancija ili ugovor o kreditu, odnosno ugovor o otvaranju posebnog računa i dokaz o uplati odgovarajućih novčanih sredstava, odnosno polaganju hartija od vrednosti za plaćanje akcija, u smislu člana 16. stav 1. Zakona;
5) Ugovor sa članom Centralnog registra o obavljanju poslova deponovanja akcija;
6) Izvod Centralnog registra o broju otvorenog depo računa;
7) Potpisana izjava ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju, a poseduju akcije ciljnog društva, u kojoj se navodi:
- Pojedinačni ukupni broj stečenih akcija ciljnog društva, a za poslednje dve godine i podatke o ceni, količini, datumu i načinu sticanja (pravnom poslu);
- Opis načina zajedničkog delovanja lica iz prethodne alineje;
- Da ponuđač i lica koja s njim deluju zajednički, osim navedenih pravnih poslova, nisu zaključili druge pravne poslove u cilju sticanja akcija ciljnog društva.
8) Dokumenta o svim navedenim pravnim poslovima iz tačke 7) kojima su ponuđač i lica sa kojima deluje zajednički stekli akcije ciljnog društva u razdoblju od dve godine pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
9) Potvrdu organizatora regulisanog tržišta, odnosno MTP, izdatu na zahtev ponuđača, o obimu trgovanja i prosečnoj ceni akcija, shodno članu 22. st. 1. i 2. Zakona;
10) Izveštaj ovlašćenog revizora o procenjenoj i knjigovodstvenoj vrednosti akcija, kada se ponuda odnosi na preuzimanje nelikvidnih akcija, odnosno akcija ciljnog društva koje nisu uključene u trgovanje;
11) Spisak svih lica koja deluju zajednički sa ponuđačem, i osnov njihovog zajedničkog delovanja, u skladu sa članom 4. Zakona;
12) Saglasnost Narodne banke Srbije, kada su predmet preuzimanja akcije banaka i osiguravajućih društava;
13) Saglasnost nadležne institucije, u ostalim slučajevima kada je to propisano;
14) Ako je ponuđač domaće pravno lice izvod iz rešenja o upisu u Agenciju za privredne registre;
15) Ako je ponuđač strano pravno ili fizičko lice dostavlja overeno punomoćje kojim se imenuje punomoćnik (poslovno ime, sedište i adresu, matični broj, odnosno ime i prezime, matični broj i adresu) za prijem pismena, odnosno za preduzimanje drugih pravnih radnji u postupku, s tim da punomoćnik može biti advokat, banka ili investiciono društvo sa sedištem u Republici;
16) Ako je ponuđač strano pravno lice dostavlja originalni izvod iz registra privrednih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv pravni oblik organizovanja, sedište, adresu, popis osoba ovlašćenih za zastupanje, odnosno strano fizičko lice