hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: deratizacija

Ukupno nađeno: 597 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 592 pronadjena primera ovde je prikazano 25 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja i biljnih proizvoda (SCG)

Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica i preduzetnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (SCG)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (SCG)

Pravilnik o načinu sprovođenja kontrole dezinfekcionih stanica i o načinu vršenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (RS)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - 17.180

Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji , odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije - 3.690

Zakon o veterinarstvu (RS)

7. Proizvodi za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Zakon o zaštiti prirode (RS)

Mere zaštite ptica i slepih miševa

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i stručno osposobljenog kadra koje mora da ispunjava pravno lice i preduzetnik koji se upisuje u Registar pružalaca usluga u oblasti zaštite zdravlja bilja, u zavisnosti od vrste usluga u oblasti (RS)

<lat>VI</lat>. USLOVI U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I STRUČNO OSPOSOBLjENOG KADRA RADI SUZBIJANjA ŠTETNIH ORGANIZAMA PRIMENOM DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE , DEKONTAMINACIJE I PRIMENOM DRUGIH POSTUPAKA TRETIRANjA

Evropska konvencija o zaštiti kičmenjaka namenjenih za ogledne i druge naučne svrhe (mp)

Uputstvo za kavezno držanje malih glodara i kunića (u zalihama i tokom procedura)

Uputstvo za kavezno držanje malih glodara u uzgoju

Zakon o carinskoj tarifi (RS)

(b) pod pojmom "fina životinjska dlaka" podrazumeva se dlaka alpake, lame, vikunje, kamile, jaka, angorskih, tibetskih, kašmirskih i sličnih koza (ali ne od običnih koza), kunića (uključujući angorske kuniće), zeca, dabra, nutrije i bizamskog pacova ;

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja (RS)

5. Veterinarsko-sanitarne mere u prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, lekova i pomoćnih lekovitih sredstava i sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (RS)

10) Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija po epidemiološkim indikacijama

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

421321 Deratizacija

Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija (RS)

12) dezinsekcija i deratizacija ;

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima (RS)

Preekspoziciona vakcinacija protiv besnila sprovodi se kod lica koja su profesionalno izložena infekciji virusom besnila, i to: laboratorijski radnici koji su neposredno izloženi virusu besnila, veterinari, veterinarski tehničari, veterinarski higijeničari, zoohigijeničari, lovočuvari, šumari i preparatori životinja, krznari (lica koja odvajaju krzno sa leševa životinja i pripremaju ga za dalju upotrebu) i lica koja profesionalno dolaze u kontakt sa slepim miševima .

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole (RS)

2) guano jeste izmet i ostaci ptica, slepih miševa i foka, koji se može koristiti kao oplemenjivač zemljišta;

6) zaštita od štetočina kao što su insekti, glodari , ptice i druge štetočine sprovodi se sistemski na osnovu prethodno utvrđenog programa kontrole štetočina, a podaci o sprovedenoj sistemskoj zaštiti evidentiraju se;

5) zaštita od štetočina kao što su insekti, glodari , ptice i druge štetočine sprovodi se sistemski na osnovu prethodno utvrđenog programa kontrole štetočina, a podaci o sprovedenoj sistemskoj zaštiti evidentiraju se;

4) zaštita od štetočina kao što su insekti, glodari , ptice i druge štetočine sprovodi se sistemski na osnovu prethodno utvrđenog programa kontrole štetočina, a podaci o sprovedenoj sistemskoj zaštiti evidentiraju se;

3) zaštita od štetočina kao što su insekti, glodari , ptice i druge štetočine sistemski se sprovodi na osnovu prethodno utvrđenog programa kontrole štetočina i podaci o tome evidentiraju se;

4) obezbeđuje se i sistemski sprovodi zaštita od štetočina, kao što su insekti, glodari , ptice i druge štetočine, na osnovu prethodno utvrđenog programa kontrole štetočina i podaci o tome evidentiraju se;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kada je sud usvojio tužbeni zahtev tužioca i poništio rešenje tuženog kojim je tužiocu prestao radni odnos, tada sud ne može primenom pravila pune jurisdikcije odlučivati o vraćanju radnika na "radno mesto glodara spiralne burgije u pogon spiralne burgije" već može odlučiti da se tuženi obaveže da tužioca vrati u radni odnos i rasporedi na radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Poreski tretman prometa usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije , sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2302/2009-04 (_)

Poreski tretman predaje uginulih životinja ( glodara , gmizavaca, akvarijumskih ribica i dr) u cilju njihovog uništavanja

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-0315/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase lica koje obavlja delatnost iz grane 852 - Veterinarske aktivnosti, kao i način evidentiranja prometa preko fiskalne kase upotrebljenih lekova b) Poreski tretman prometa veterinarskih usluga

ogl3
hor003