Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O CARINSKOJ TARIFI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 62 od 18. jula 2005, 61/07, 5/09)

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se Carinska tarifa, koja je odštampana uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo; pravila o obračunavanju carine; sistem naziva robe koja se uvozi, unosi ili prima u carinsko područje Republike Srbije, odnosno izvozi, iznosi ili šalje iz carinskog područja Republike Srbije razvrstani po odeljcima i glavama Carinske tarife; sistem numeričkog označavanja robe (tarifni brojevi, tarifni podbrojevi i tarifne oznake) u Carinskoj tarifi, kao i pravila o svrstavanju pojedine robe u tarifne brojeve, tarifne podbrojeve i tarifne oznake Carinske tarife.

Član 2.

Na robu koja se uvozi u carinsko područje Republike Srbije, carina se obračunava i naplaćuje primenom stope carine određene u koloni 4 Carinske tarife, na carinsku vrednost robe (metodad valorem).
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, na robu za koju je u koloni 4 Carinske tarife pored stope carine predviđena i specifična carina u minimalnom i maksimalnom iznosu, u slučajevima kada je carina obračunata metodomad valoremmanja od specifične carine, primenjuje se minimalna specifična carina, a kada je carina obračunata metodomad valoremveća od maksimalne specifične carine, primenjuje se maksimalna specifična carina.
Naplata specifične carine iskazane u evrima vrši se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu važećem na dan utvrđivanja iznosa uvoznih dažbina.
Stope predviđene u Carinskoj tarifi primenjuju se na robu poreklom iz zemalja na koje se primenjuje klauzula najvećeg povlašćenja ili koje tu klauzulu primenjuju na robu poreklom iz Republike Srbije.
Na uvoz robe poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, primenjuju se stope carine predviđene tim sporazumima.
Na robu iz ostalih zemalja primenjuju se stope predviđene u Carinskoj tarifi, uvećane za 70%.

Član 3.

Carinsku tarifu čini nomenklatura roba i stope, odnosno iznos carine propisane za pojedine robe navedene u toj nomenklaturi.
Nomenklatura, u smislu ovog zakona, obuhvata:
1) naimenovanja odeljaka, glava, razdela, tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva s njihovim numeričkim oznakama;
2) napomene uz odeljke i glave, napomene za tarifne podbrojeve i dodatne napomene;
3) osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife.
Pod pojmom "tarifni broj" podrazumeva se naimenovanje robe, koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koji je označen četvorocifrenom oznakom, kod koje prva dva broja označavaju broj glave kojoj tarifni broj pripada, a druga dva - redni broj tarifnog broja u toj glavi.
Pod pojmom "tarifni međupodbroj" podrazumeva se naimenovanje robe koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje nije označeno numeričkom oznakom pošto se dalje raščlanjava na tarifne podbrojeve.
Pod pojmom "tarifni podbroj" podrazumeva se naimenovanje robe koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje je označeno numeričkom oznakom sa najmanje šest cifara.
Numeričke oznake kojima su označeni tarifni brojevi i tarifni podbrojevi nazivaju se tarifne oznake.
Tarifni stav obuhvata: tarifnu oznaku sa deset cifara, naimenovanje tarifnog podbroja, jedinicu mere i stopu, odnosno iznos carine propisanu za robu iz tog tarifnog podbroja.
Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.
Usklađivanje nomenklature iz stava 8. ovog člana vrši se u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima i obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena, uključujući i napomene za tarifne stavove i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife.
Propisom iz stava 8. ovog člana ne mogu se menjati stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom.

Član 3a

Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.
Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem (Harmonized System Committee), a koje je kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 6/87, 14/91 i "Službeni list SRJ", broj 2/97) potvrdila Svetska carinska organizacija, obavezne su za primenu.
Odluke o svrstavanju objavljene u "Službenom listu Evropske Unije" ("Official Journal of the European Union") obavezne su za primenu.
Odluke o svrstavanju iz st. 2. i 3. ovog člana, koje su do sada donesene i koje budu donete objavljivaće se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 4.

Nesastavljeni proizvodi ili proizvodi u rastavljenom stanju, čiji se delovi uvoze sukcesivno, preko jedne carinarnice ili više carinarnica, mogu se, na zahtev carinskog obveznika, svrstati u tarifni stav sastavljenog proizvoda, uz primenu stope carine za sastavljen proizvod.
Carinjenje proizvoda iz stava 1. ovog člana vrši se na način koji propiše ministar nadležan za poslove finansija.

Član 4a

U Carinskoj tarifi, u tarifnoj oznaci: "2402 20 90 00" u koloni 4 broj: "15" zamenjuje se brojem: "57,6", a ispod tog broja dodaju se reči: "min5,15 EURmax7,57 EUR /1000 kom".

Član 4b

U Carinskoj tarifi, u tarifnoj oznaci: "0105 11 19 00" u koloni 4 broj: "20" zamenjuje se brojem: "1", a u tarifnoj oznaci: "0105 11 91 00" u koloni 4 broj: "1" zamenjuje se brojem: "20".

Član 5.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Carinskoj tarifi ("Službeni list SRJ", broj 23/01).

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OSNOVNA PRAVILA ZA PRIMENjIVANjE CARINSKE TARIFE

Svrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu (u daljem tekstu: Tarifa) vrši se prema sledećim osnovnim pravilima:
1. Nazivi odeljaka, glava i razdela dati su samo radi lakšeg snalaženja pri svrstavanju. Proizvodi se svrstavaju prema naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odeljke i glave, kao i prema ovim pravilima, ako ona nisu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i napomena uz odeljke i glave.
2.(a) Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u naimenovanju nekog tarifnog broja smatra se i proizvod, koji je nekompletan ili nedovršen, pod uslovom da pri carinjenju ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog proizvoda. Tarifni broj takođe obuhvata i kompletan ili dovršen proizvod (ili proizvod koji se svrstava kao kompletan ili dovršen primenom ovog pravila) ako se carini nesastavljen ili u rastavljenom stanju.
(b) Pod materijalom ili materijom iz naimenovanja tarifnog broja podrazumeva se materijal ili materija u čistom stanju ili kombinovani, odnosno pomešani sa drugim materijalom, odnosno materijom. Pod proizvodom od određenog materijala ili materije podrazumeva se i proizvod izrađen u celini ili delimično od istog materijala ili materije. Proizvodi koji se sastoje od dva ili više materijala ili materija svrstavaju se primenom osnovnog pravila 3.
3. Proizvodi koji