Traženo: depandans

Ukupno nađeno: 554 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 532 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o određivanju turističkih naselja, nautičkih centara, marina i motela na magistralnim putevima u kojima se mogu otvarati slobodne carinske prodavnice (SCG)

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

UGOSTITELjSKI OBJEKTI ZA SMEŠTAJ ( HOTELI , MOTELI , PANSIONI, DEPADANSI I APARTMANI, KAMPOVI, KUĆE I STANOVI ZA ODMOR, SOBE ZA IZNAJMLjIVANjE I SL.), REHABILITACIONI CENTRI, BANjSKA LEČILIŠTA, STACIONARI I SVE SPECIJALNE BOLNICE KOJE SVOJE KAPACITETE KORISTE U KOMERCIJALNE SVRHE

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (RS)

Hotel

Motel

Depandans

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju (RS)

1. Hoteli , odmarališta, planinarski domovi i ostali smeštajni objekti u kojima se na komercijalnoj osnovi pružaju ugostiteljske usluge

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme) (RS)

3.2. Javno saopštavanje u hotelima i drugim smeštajnim objektima

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (RS)

3. Postupak kategorizacije hotela , motela , pansiona, turističkog apartmana, kampa i restorana

4) Obaveza za hotele

8) Obaveza za nove objekte - hotele

9) Kod hotela pansionskog tipa u banjama i planinskim centrima propisane najmanje površine uvećavaju se za 30%

10) Obaveza za hotele koji imaju više od 200 kreveta

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Organizator putovanja koji je registrovan za pružanje usluga u spoljno- trgovinskom prometu nije obveznik poreza na promet usluga bez obzira da li je vlasnik hotela u inostranstvu ili ih je uzeo u zakup.

...

Plaćeni troškovi hotelskog smeštaja poslovnom partneru u vreme održavanja sajma smatraju se troškovima reprezentacije, a ne prihodima tog fizičkog lica na koje se plaćaju odgovarajući porezi i doprinosi

...

Lice koje po osnovu radnog odnosa dobije sobu u samačkom hotelu , dužan je da se iz nje iseli kada mu prestane radni odnos

...

Izazvane su teške posledice usled ozbiljne pretnje učinioca da će napasti na život i telo oštećenog kada je ovaj provalio u sobu u samačkom hotelu u kome je stanovao oštećeni, i sa skalpelom uputio mu pretnje da će ga ubiti, usled čega je oštećeni uplašen za svoj život skočio kroz prozor sa prvog sprata hotela , sa visine od pet metara i tom prilikom zadobio teške telesne povrede.

...

Kada referent nabavke u obračunskoj službi podnese na naplatu lažne dokumente (naloge za službena putovanja račune o hotelskim uslugama), pa isplata bude izvršena izvršio je krivično delo Prevara u službi

...

Lice kome su, bez njegovog znanja prenete stvari u drugu hotelsku sobu da bi u prethodnu bio smešten drugi gost, ima pravo na naknadu nematerijalne štete za doživljeno poniženje

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 13 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Prodaja cigareta u mini-barovima u hotelskim sobama nije dozvoljena

...

Obračun PDV na građevinski objekat koji se sastoji od stambene zgrade, poslovnog prostora i hotela , a čija je izgradnja započela pre 31.12.2004 godine

...

Uslugama smeštaja u hotelima , motelima , odmaralištima, domovima i kampovima, čiji se promet plaća po posebnoj poreskoj stopi PDV od 8%, smatraju se SAMO usluge razvrstane u tu kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti

...

Na promet usluga smeštaja (prenoćišta) u hotelima , motelima , odmaralištima, domovima i kampovima, koji su razvrstani u kategorije u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti, primenjuje se posebna stopa PDV od 8%

...

Na obroke koje hoteli pripremaju za predškolsku i zakonsku decu u okviru organizovanog boravka dece, porez na promet proizvoda se plaća

...

Kod prodaje sopstvenih turističkih aranžmana, osnovicu poreza na promet usluga čini vrednost turističkog aranžmana po odbitku troškova prevoza, hotelskog smeštaja, ulaznica i sl

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Kako će se i po kojoj stopi plaćati PDV na usluge koje pruža motel ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1532/2008-04 (_)

a) Osnovica za obračun PDV kod prometa usluge hotelskog smeštaja pri čemu naknada za pruženu uslugu uključuje i troškove osiguranja b) Evidentiranje prenoćišta i ugostiteljskih usluga preko fiskalne kase

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ukoliko se odjave već najavljeni gosti, ili ako svi najavljeni gosti ne prispeju na smeštaj, a Turistička agencija blagovremeno ne obavesti Ugostitelja i to najmanje dana unapred, Turistička agencija je u obavezi da plati hotelu iznos od % ugovorene cene iz člana 1. ovog ugovora, za predvidjeni termin boravka.

Turistička agencija je u obavezi da preko svog predstavnika odmah nakon dolaska gostiju u hotel overi verodostojnost ruming lista, koji služi kao sredstvo plaćanja.

...

Organizator putovanja obavezuje da Putniku pruži prevoz od do , hotelski smeštaj za prenoćište, ishranu u tri obroka, obilazak znamenitih mesta i to: