Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu Mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava broj 2015/10/4 od 6. januara 2012. godine, a shodno članu 200. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/09),
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, objavljuje

TARIFU

NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU JAVNOG SAOPŠTAVANjA MUZIČKIH DELA SA NOSAČA ZVUKA ILI SLIKE I DELA KOJA SE EMITUJU

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 12 od 21. februara 2012)

Član 1.

Ovom tarifom utvrđuje se visina autorske naknade po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju, iz repertoara Sokoja (u daljem tekstu: repertoar), kao i uslovi korišćenja repertoara, rok i način naplate naknade i okolnosti korišćenja zbog kojih se visina naknade uvećava ili smanjuje.

Član 2.

Repertoar Sokoja (u daljem tekstu: repertoar) čine muzička dela:
1) domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
2) domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 180. Zakona o autorskim i srodnim pravima;
3) stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 186. Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Član 3.

Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da:
- pribavi dozvolu Sokoja zaključivanjem ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkog repertoara;
- dostavi sve relevantne podatke za utvrđivanje visine naknade;
- dostavi podatke o korišćenim muzičkim delima koji sadrže pun naziv muzičkog dela, ime autora i koautora, kao i trajanje izvođenja i
- plati autorsku naknadu u roku od osam dana od dana prijema računa.

Član 4.

Korišćenje repertoara bez dozvole Sokoja, smatra se neovlašćenim i predstavlja privredni prestup i prekršaj iz čl. 215. i 216. Zakona o autorskom i srodnim pravima odnosno krivično delo iz člana 199. Krivičnog zakonika Republike Srbije.
Svako korišćenje repertoara obavezuje korisnika da plati autorsku naknadu i ispuni druge obaveze propisane zakonom i ovom tarifom, nezavisno da li je zaključio ugovor sa Sokojem.

Član 5.

Korisnik je dužan da prijavi Sokoju svako korišćenje muzike, u pismenoj formi, putem redovne ili elektronske pošte ili korišćenjem obrasca na sajtu Sokoja, u roku od 15 dana od početka korišćenja.
Ukoliko korisnik ne prijavi korišćenje u predviđenom roku, ovlašćeni zastupnik Sokoja utvrdiće korišćenje i elemente relevantne za obračun autorske naknade.
Ovlašćeni zastupnik Sokoja dužan je da o tome sačini odgovarajući zapisnik.

Član 6.

Solidarno odgovaraju za plaćanje naknade vlasnik, držalac, zakupac prostora u kome se iskorišćavaju muzička dela i organizator.

JAVNO SAOPŠTAVANjE MUZIČKIH DELA SA NOSAČA ZVUKA ILI SLIKE I/ILI DELA KOJA SE EMITUJU U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA I DRUGIM OBJEKTIMA UGOSTITELjSKOG TIPA

1. Hoteli, odmarališta, planinarski domovi i ostali smeštajni objekti u kojima se na komercijalnoj osnovi pružaju ugostiteljske usluge

Član 7.

Naknada se plaća mesečno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrsta korišćenja Kategorizacija - do tri zvezdice Kategorizacija - četiri i više zvezdica
(broj bodova) (broj bodova)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centralno ozvučenje u holovima i zajedničkim prostorijama 250 350
Po zvučnoj kutiji u holovima i zajedničkim prostorijama,
odnosno po uređaju za reprodukciju 70 100
Po uređaju za reprodukciju, po sobi 20 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korisnik je dužan da dostavlja do 15. u mesecu, za prethodni mesec, izveštaj o broju korišćenih/izdatih soba u toku meseca. U slučaju da korisnik izveštaj ne dostavi u predviđenom roku, naknada će se računati prema ukupnom broju soba.

Naknada za izvođenje, odnosno saopštavanje javnosti muzičkih dela u restoranima, klubovima, barovima, diskotekama i sličnim objektima koji