Traženo: akcije

Ukupno nađeno: 11108 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 10679 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta (RS)

Pravilnik o načinu izjašnjavanja Agencije za privatizaciju po osnovu prenetih akcija (RS)

Uredba o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija (RS)

Pravilnik o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno mtp (RS)

Opšte obavezujuće uputstvo emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom u toku predizborne kampanje (RS)

Opšte obavezujuće uputstvo radio i televizijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika Republike i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina (RS)

Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija (RS)

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava (RS)

Pravilnik kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 274 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li akcionar privrednog društva koji je akcije stekao 1. 2. 2012. godine ima pravo na uvid u zapisnike sa skupštine akcionarskog društva koje su održane pre 1. 2. 2012. godine?

...

Pitanje: Da li postoji obaveza davanja ponude za preuzimanje od strane kontrolnog akcionara , nakon otkupa akcija od akcionara koji je podneo zahtev za prodaju akcija po čl. 522. Zakona o privrednim društvima?

...

Pitanje: Koji je minimalni broj akcija koji akcionar mora posedovati da bi učestvovao u radu skupštine, u smislu čl. 328. Zakona o privrednim društvima?

...

Akcionari nemaju pravo uvida u zapisnike sa sednice Odbora direktora, izvršnog odbora i nadzornog odbora akcionarskog društva.

...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 99/11) kojim je brisana odredba člana 42. i tačka 32. stav 1. člana 47. po kojima su okr. oglašeni odgovornim i osuđeni nije blaži zakon po okrivljenog, te nema mesta primeni člana 45. stav 2. ZOPP-a.

...

Sud može naložiti meru kupovine akcija manjinskih akcionara , ako ne naloži prestanak društva likvidacijom, i kada postupak za ostvarenje prava na otkup akcija nije do kraja sproveden u samom društvu, zbog podnošenja tužbe za prestanak društva.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 25 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li postoji obaveza sastavljanja "vanrednih" finansijskih izveštaja na dan donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka, odnosno na dan donošenja odluke o povećanju kapitala i izdavanju običnih akcija ?

...

Da li su obveznici revizije godišnjih finansijskih izveštaja zatvorena akcionarska društva?

...

Protiv zaposlene u centru za socijalni rad dostavljena je peticija grupe građana da je ista zloupotrebila službeni položaj, tako što je u predizbornoj kampanji na terenu korisnicima pretila da će ostati bez prava na materijalno obezbeđenje porodice ako za nju ne glasaju. Šta da preduzme direktor centra za socijalni rad?

...

Na kapitalni dobitak koji ostvari fizičko lice prodajom akcija stečenih po osnovu radnog staža u postupku privatizacije, plaća se porez

...

Kapitalni dobitak po osnovu prodaje akcija i drugih hartija od vrednosti

...

Kod prinudne prodaje akcija nesaglasnih akcionara licu koje je u postupku preuzimanja javnom ponudom otkupilo najmanje 95% akcija ciljnog društva obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prenosilac prava

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 130 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

O OSNIVANjU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

6. Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i pravo iz akcija ,

7. Broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate,

Društvo posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo i akcije izdaje samo svojim osnivačima, odnosno ograničenom broju drugih lica, sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Društvu, akcionar stiče akcije Društva.

Akcionar se obavezuju da preostali novčani iznos do visine upisanog osnovnog kapitala Društva uplate u roku od dve godine od dana registracije Društva.

<lat>VII.</lat> BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVO IZ AKCIJA