Traženo: kalo rastur kvar i lom

Ukupno nađeno: 131 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 131 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o priznavanju rastura , kala , kvara i loma na robama kantonalnih robnih rezervi i uslovi uskladištenja kantonalnih robnih rezervi (TK)

Odluka o dopuštenoj visini kala , rasipa, kvara i loma u građevinarstvu (FBiH)

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala , kvara , rasipa i loma za proizvode u industriji ulja (FBiH)

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala , kvara , rasipa i loma u industriji stočne hrane (FBiH)

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala , kvara , rasipa i loma u proizvodnji vina, bezalkoholnog piva, mineralne vode, voćnih sokova, sirupa, gaziranih i negaziranih pića (FBiH)

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala , kvara , rasipa i loma u proizvodnji mlinskih i pekarskih proizvoda i tjestenine (FBiH)

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala , kvara , rasipa i loma u proizvodnji šećera (FBiH)

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala , kvara , rasipa i loma u industriji prerade ribe (FBiH)

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala , kvara , rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja (FBiH)

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka kala , kvara , rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana (FBiH)

Odluka o dopuštenoj visini kala , rasipa, kvara , loma i tehnološkog manjka u ugostiteljstvu (FBiH)

Pravilnik o dopuštenoj visini kala , rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo i veliko (FBiH)

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila (RS)

<lat>II</lat> - RASHODI - KALO , RASIP, KVAR I LOM

Pravilnik o dopuštenoj visini kala , rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo i veliko (FBiH)

<lat>II</lat> - RASHODI- KALO , RASIP, KVAR I LOM

Zakon o porezu na dohodak (FBiH)

(3) Poslovnim prihodima smatraju se i manjkovi ( kalo , rastur , kvar i lom ) iznad visine utvrđene aktom Federalne privredne komore.

Zakon o porezu na dobit (BD)

(1) Gubici zaliha: kalo , rastur , kvar i lom , su gubici koji nastaju na zalihama tokom čuvanja dobara i pri manipulaciji dobrima, kao posljedica prirodnih uticaja, tehnoloških procesa ili kao posljedica preuzimanja neophodnih radnji u postupku čuvanja, proizvodnje i prometa dobara.

(3) U smislu ovog pravilnika pod gubicima u zalihama u obliku kala , rastura , kvara i loma podrazumijeva se:

(7) Visina kala , rastura , kvara i loma utvrđuje se u procentu od količine robe koja je u određenom periodu nabavljena, prerađena, proizvedena ili prodata, i to:

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit (RS)

(1) Gubicima zaliha ( kalo , rastur , kvar i lom ) smatraju se gubici koji nastaju na zalihama tokom čuvanja dobara i pri manipulaciji dobrima, kao posljedica prirodnih uticaja, tehnoloških procesa ili kao posljedica preuzimanja neophodnih radnji u postupku čuvanja, proizvodnje i prometa dobara.

(6) Visina kala , rastura , kvara i loma utvrđuje se u procentu od količine robe koja je u određenom periodu nabavljena, prerađena, proizvedena ili prodata, a kako je utvrđeno u Prilogu broj 2 ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Pregled vrsta robe i procenata za utvrđivanje kala , rastura , kvara i loma

Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama (BiH)

(1) U slučaju utvrđivanja rashoda ( kalo , rastur , kvar i lom ) na koji se plaća akciza, u smislu odredbe člana 15. stav (2) Zakona, osnovica akcize određena je količinom rashoda iznad količine rashoda određenog u članu 24. stav (2) ovog Pravilnika.

b) rashodovanja ( kala , rastura , kvara i loma ) iznad količine određene u stavu (2) ovog člana;

(2) Visina dopuštenog rashoda po osnovu kala , kvara , rastura i loma u smislu stava (1) tačka b) ovog člana iznosi:

f) skladišni i transportni kalo , rastur , kvar i lom kod proizvođača veći od normativa utvrđenog u članu 24. ovog Pravilnika.

Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju - Aneksu (FBiH)

U Aneksu, na rednom broju 37 unosi se podatak o kalu , rasturu , kvaru i lomu materijala i robe (dio konta 579).