Traženo: pravo na prevremenu penziju

Nađeno: 12 Prikazano: 12


...Penzijsko i invalidsko osiguranje: Osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; Starosna penzija; Uslovi sticanja prava na penziju; Penzijski osnov; Prevremena penzija; Uslovi za sticanje invalidske penzije; Prava po osnovu invalidskog osiguranja; Zapošljavanje invalida i profesionalna rehabilitacija; Prava na osnovu tjelesnog oštećenja; Porodična penzija; Usklađivanje penzija...prava...penzijskog...Penzijski...

...na radu; Plate, naknade plata i druge naknade; Disciplinska i materijalna odgovornost; Prestanak radnog odnosa; Zaštita prava...prava...Prava...prava...prava...penzijskog...prevremena...penzija...Pravo na...

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnih ispita radnika službe obezbeđenja kazneno-popravnih i vaspitno-popravnih ustanova (RS)

Zapošljavanje i ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti; Prava iz zdravstvenog osiguranja; Obavezni vidovi zdravstvene zaštite; Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu; Dodatak na decu i ostvarivanje prava po tom osnovu; Penzijsko i invalidsko osiguranje; Osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; Starosna penzija; Prevremena penzija; Invalidska penzija; Porodična penzija;

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za radnike sa srednjom školskom spremom koji rade u veterinarskim organizacijama na poslovima zdravstvene zaštite životinja (RS)

...Prava iz rada i po osnovu rada: zdravstveno osiguranje; prava iz zdravstvenog osiguranja;obavezni vidovi zdravstvene zaštite stanovništva; ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu; dodaci na decu: korisnici ovog prava, uslovi za sticanje i postupak ostvarivanja ovog prava; penzijsko...prava...penzijskog...penzija...prevremena penzija...prava...penzijsko...prava...penzijskog...penzija...prevremena penzija...penzije...penzija...penzijski...penzija...penzijsko...

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za radnike sa visokom školskom spremom koji rade u veterinarskim organizacijama na poslovima zdravstvene zaštite životinja (RS)

...Penzijsko i invalidsko osiguranje: osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja: osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; starosna penzija; uslovi sticanja prava na penziju; penzijski osnov; prevremena penzija; uslovi za sticanje invalidske penzije; prava po osnovu invalidskog osiguranja; zapošljavanje invalida i profesionalna rehabilitacija; prava na...penzija...prava...penzijskog...penzijski...

Pravilnik o Programu opšteg dela stručnog ispita za radnike sa srednjim obrazovanjem zaposlenih u organima državne uprave (RS)

Penzijsko i invalidsko osiguranje. Načela i osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Starosna penzija: uslovi za sticanje starosne penzije; određivanje visine starosne penzije; prevremena starosna penzija. Osnovi invalidnosti. Kategorije invalidnosti. Pojam povrede na radu. Pojam profesionalne bolesti. Invalidska penzija: uslovi za sticanje prava na penziju, određivanje visine invalidske penzije; prava na

Zakon o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja (SCG)

Ako je za područje pojedine zajednice zakonom ustanovljena prevremena penzija, osiguranik može, u skladu sa zakonom, steći pravo na starosnu penziju i pre nego što navrši godine života propisane članom 21. stav 1. ovog zakona kad navrši najmanje 35 godina penzijskog staža i 55 godina života (muškarac), odnosno 30 godina penzijskog staža i 50 godina života (žena), uz odgovarajuće umanjenje penzije.

Borcu NOR-a iz stava 1. ovog člana koji ostvari pravo na prevremenu penziju, penzija određena po st. 2. do 4. ovog člana umanjuje se u smislu člana 22. stav 1. ovog Zakona. Ovo umanjenje se vrši do navršenja godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju (član 22. stav 2. ovog Zakona).

Ako se za područje pojedinih zajednica ustanovi prevremena penzija (član 22.) obaveze zajednica na naknadu, u smislu člana 87. ovog zakona, nastaju danom ispunjenja uslova za sticanje prava na penziju po ovom zakonu, ako samoupravnim sporazumom nije drukčije određeno.

Zakon o Vojsci Jugoslavije (SCG)

Pravo na prevremenu starosnu penziju stiče vojni osiguranik - muškarac kad navrši najmanje 35 godina penzijskog staža i 55 godina života, odnosno vojni osiguranik - žena kad navrši najmanje 30 godina penzijskog staža i 50 godina života.

Pravo na dodatak za pomoć i negu pripada po ovom zakonu korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične vojne penzije, na teret sredstava penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika.

Određivanje najnižeg iznosa starosne penzije ne odnosi se na osiguranika koji je ostvario pravo na prevremenu penziju za vreme dok se ona po zakonu umanjuje