Na osnovu člana 4. Uredbe o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave ("Službeni glasnik SRS", br. 80/92),
Ministar pravde Republike Srbije donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU OPŠTEG DELA STRUČNOG ISPITA ZA RADNIKE SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 73/93)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se gradivo za polaganje opšteg dela stručnog ispita za radnike sa srednjim obrazovanjem, odnosno III i IV stepenom stručne spreme zaposlenih u organima državne uprave i zaposlenih u drugim organima, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama kojima su povereni poslovi državne uprave.

Član 2.

Gradivo za polaganje opšteg dela stručnog ispita radnika iz člana 1. ovog pravilnika je sledeće:

I OSNOVI SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE I USTAVNOG UREĐENjA

Položaj i ustavna ovlašćenja ministarstava i posebnih organizacija. Odnosi organa državne uprave prema drugim organima u sistemu podele vlasti (Narodnoj skupštini, predsedniku Republike, Vladi i sudovima):
- ostvarivanje načela legaliteta u radu organa državne uprave;
- ostvarivanje načela javnosti rada organa državne uprave;
- vrste poslova organa državne uprave, njihova sadržina i način obavljanja;
- vrste upravnog nadzora;
- sadržina inspekcijskog nadzora i prava i dužnosti inspektora;
- poveravanje poslova državne uprave i prava i dužnosti organa državne uprave u slučaju neizvršavanja poverenih poslova;
- organizacija i nadležnost organa državne uprave (ministarstva, organi uprave u njihovom sastavu);
- posebne organizacije (pojam i vrste poslova koje obavljaju);
- obavljanje poslova van sedišta organa državne uprave;
- načela za unutrašnju organizaciju organa državne uprave;
- opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u organima državne uprave;
- rukovođenje organima državne uprave, odgovornost funkcionera koji rukovode tim organima i način njihovog izbora, odnosno postavljenja;
- pravni akti organa državne uprave;
- mere koje organ državne uprave može preduzeti u slučaju neizvršavanja odluke ili drugih opštih akata organa teritorijalnih jedinica;
- odnos organa državne uprave prema građanima, preduzećima i drugim organizacijama;
- međusobni odnosi organa državne uprave;
- odlučivanje po žalbi;
- sredstva za finansiranje državne uprave;
- položaj i organizacija organa jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u vršenju poslova uprave iz njihove nadležnosti;
- zaposleni u organima državne uprave (uslovi za obavljanje poslova državne uprave).
Ustavno uređenje SR Jugoslavije i Republike Srbije:
- osnovne odredba Ustava SR Jugoslavije i Ustava Republike Srbije (narodna - građanska suverenost, vladina prava - pravna država, podela vlasti, lokalna samouprava, tržišna privreda i jedinstvo privrednog područja, politički pluralizam, odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava, odvojenost crkve od države, prava nacionalnih manjina);
- načela ekonomskog i socijalnog uređenja;
- zajemčenost svojine i slobode preduzetništva, ravnopravnost svih oblika svojine, svojinska prava stranaca, samostalnost i ravnopravnost privrednih subjekata, jednakost uslova privređivanja, mogućnost zakonskog ograničenja raspolaganja delom pravnih i fizičkih lica, finansiranje države i teritorijalnih jedinica;
- slobode, prava i dužnosti čoveka i građana (neprikosnovenost ustavom proklamovanih sloboda, prava i dužnosti čoveka i građanina), načelo neposrednog ostvarivanja slobode i prava i ispunjavanja dužnosti na osnovu ustava, jednakost građana u slobodama, pravima i dužnostima, osnovne vrste sloboda, prava i dužnosti);
- ustavnost i zakonitost;
- teritorijalna autonomija (nadležnost i organi);
- opština i grad (poslovi i organi);
- grad Beograd (poslovi i organi);
- položaj, nadležnost i sastav Savezne skupštine;
- prava i dužnosti poslanika;
- način rada i odlučivanja u Saveznoj skupštini i nadležnost Savezne vlade;
- vojska Jugoslavije;
- položaj, nadležnost i sastav Narodne skupštine RS;
- način rada i odlučivanja Narodne skupštine RS;
- položaj i nadležnost predsednika Republike Srbije;
- položaj, nadležnost i sastav Vlade Republike Srbije;
- vrste sudova;
- položaj sudija;
- javno tužilaštvo.

II UPRAVNI POSTUPAK

Pojam i vrste upravnog postupka.
Osnovna načela opšteg upravnog postupka.
Nadležnost. Stvarna i mesna nadležnost.
Prostorno ograničenje nadležnosti. Sukob nadležnosti.
Službeno lice ovlašćeno za vođenje postupka i za rešavanje.
Pravna pomoć.
Izuzeće.
Stranka u upravnom postupku. Pojam stranke. Stranačka i procesna sposobnost i stranačka legitimacija. Privremeni zastupnik. Zakonski zastupnik. Zajednički predstavnik. Stručni pomagač.
Opštenje organa i stranaka. Podnesci. Pozivanje. Zapisnik. Razgledanje spisa.
Dostavljanje. Način dostavljanja. Posredno dostavljanje. Obavezno lično dostavljanje. Posebni slučajevi dostavljanja. Dostavnica. Greške u dostavljanju.
Rokovi i njihovo računanje. Povraćaj u pređašnje stanje.
Troškovi postupka. Troškovi organa i stranaka. Oslobađanje od plaćanja troškova.
Prvostepeni postupak. Pokretanje postupka: po službenoj dužnosti, po zahtevu stranke. Oficijelnog vođenja postupka. Spajanje stvari u jedan postupak. Izmena zahteva. Odustanak od zahteva.
Poravnanje.
Postupak do donošenja rešenja: skraćeni postupak. Posebni ispitni postupak. Prethodno pitanje u upravnom postupku.
Usmena rasprava u upravnom postupku: fakultativna i obligatorna. Javnost. Pripreme za održavanje i mesto održavanja. Zapisnik o usmenoj raspravi.
Dokazivanje i dokazna sredstva. Pojam dokaza. Predmet dokazivanja. Izvođenje dokaza. Vrste dokaza: ispravne, svedoci, veštaci, uviđaj, tumači. Izjave stranke. Obezbeđenje dokaza.
Vrste odluka u upravnom postupku: rešenje i zaključak. Pojam i način donošenja odluke od pojedinih organa i službenih lica. Oblik i sastavni delovi odluke. Delimično rešenje. Potpuno i dopunsko rešenje. Rok za donošenje rešenja. Ispravljanje grešaka u rešenju.
Žalba u upravnom postupku. Pravo žalbe. Legitimacija za podnošenje žalbe. Nadležnost organa za rešavanje po žalbi. Rok za žalbu. Sadržaj žalbe. Rad pravosudnog organa po žalbi. Rešavanja drugostepenog organa po žalbi. Žalba kada prvostepeno rešenje nije doneto. Rok za donošenje rešenja po žalbi. Dostavljanje drugostepenog rešenja.
Obnova upravnog postupka. Pokretanje obnove postupka. Razlozi zbog kojih se može tražiti obnova postupka. Legitimacija za pokretanje postupka obnove. Nadležnost organa za rešavanje. Rok za pokretanje obnove. Rad organa po predlogu za obnovu.
Naročiti slučajevi poništavanja, ukidanja i menjanja rešenja. Menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom. Rok i uslovi.
Zahtev za zaštitu zakonitosti u upravnom postupku. Protiv kojih se rešenja može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti u upravnom postupku. Organ ovlašćen za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u upravnom postupku. Rok.Organ nadležan za rešavanje.
Poništavanje i ukidanje rešenja po pravu nadzora. Razlozi zbog kojih se može pokrenuti postupak. Legitimacija. Rok. Razlika između poništavanja i ukidanja rešenja.
Ukidanje i menjanje pravosnažnog rešenja uz pristanak ili po zahtevu stranke. Nadležnost organa. Uslovi za ukidanje ili menjanje rešenja. Dejstvo novog rešenja. Pravna sredstva.
Oglašavanje rešenja ništavnim. Razlozi zbog kojih se rešenje može oglasiti ništavnim. Nadležnost organa za donošenje rešenja. Pravna sredstva.
Pojam konačnog izvršnog i pravosnažnog rešenja donetog u upravnom postupku.
Izvršenje rešenja donetog u upravnom postupku. Pojam izvršnosti prvostepenog i drugostepenog rešenja. Paricioni rok. Izvršenje poravnanja i zaključka u upravnom postupku. Sudsko i administrativno rešenje. Nadležnost organa za izvršenje. Zaključak o dozvoli izvršenja. Žalba u postupku izvršenja. Rad organa čije se rešenje ima izvršiti u postupku sudskog izvršenja. Izvršenje nenovčanih obaveza. Izvršenje nenovčanih obaveza preko drugih lica i izvršenje putem prinude.

a) Prekršaji

Pojam prekršaja i načelo legaliteta.
Osnovna načela prekršajnog postupka.
Organi ovlašćeni za propisivanje prekršaja i prekršajnih kazni.
Odgovornost i kažnjavanje za prekršaj.
Vrste prekršajnih kazni i uslovi za njihovo izricanje.
Odmeravanje kazne. Zamena novčane kazne.
Zaštitne mere: propisivanje, vrste i izricanje zaštitnih mera.
Odgovornost i kažnjavanje maloletnika.
Zastarelost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka i izvršenje prekršajnih kazni i zaštitnih mera.
Organi nadležni za vođenje prekršajnog postupka.
Okrivljeni i oštećeni u prekršajnom postupku; njihova prava i dužnosti.
Rokovi u prekršajnom postupku i njihovo računanje. Povraćaj u pređašnje stanje.
Troškovi prekršajnog postupka.
Imovinsko pravni zahtevi u prekršajnom postupku.
Pokretanje prekršajnog postupka i rok za pokretanje. Mere za obezbeđivanje prisustva okrivljenog. Pozivanje i dovođenje lica. Zadržavanje okrivljenog. Jemstvo. Ispitivanje okrivljenog i saslušavanje svedoka. Uviđaj i veštačenje.
Pretresanje prostorija i lica u prekršajnom postupku.
Mere zadržavanja okrivljenog.
Rešenje o prekršaju.
Donošenje rešenja o prekršaju u skraćenom postupku.
Žalba u prekršajnom postupku.
Ponavljanje prekršajnog postupka.
Zahtev za vanredno ispitivanje pravosnažnog rešenja o prekršaju.
Zahtev za zaštitu zakonitosti.
Posebni postupci u prekršajnom postupku; prema maloletnicima, za naplatu novčane kazne na licu mesta, za naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja.
Izvršenje odluka u prekršajnom postupku koje se odnose na: kaznu zatvora, novčanu kaznu, troškove postupka, naknadu štete i zaštitne mere.

III OSNOVI SISTEMA RADNIH ODNOSA I RADNI ODNOSI U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

Izvori radnog prava: ustav, zakon, kolektivni ugovori (opšti, posebni i pojedinačni); drugi opšti akti. Zaključivanje, primena i međusobni odnos kolektivnih ugovora.
Pojam i sadržina radnog odnosa, osnovna prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa.
Vrste radnog odnosa. Radni odnos na neodređeno vreme. Radni odnos na određeno vreme. Slučajevi prestanka radnog odnosa na određeno vreme. Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme.
Zasnivanje radnog odnosa. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: opšti i posebni uslovi. Način zasnivanja radnog odnosa. Zasnivanje radnog odnosa u državnom organu. Zasnivanje radnog odnosa bez javnog oglašavanja. Zasnivanje radnog odnosa invalidnih lica, stranih državljana i lica bez državljanstva. Prethodno proveravanje radnih sposobnosti. Probni rad.
Radni odnos pripravnika. Pojam pripravnika, pripravnički odnos na neodređeno vreme, pripravnički odnos na određeno vreme. Pripravnički staž. Stručni ispit pripravnika. Radni odnos sa nepunim radnim vremenom u više preduzeća. Dopunski rad. Volonterski rad. Vršenje poslova van prostorija preduzeća. Privremeni ili povremeni poslovi.
Raspoređivanje radnika na radno mesto. Raspoređivanje radnika u toku rada. Privremeno raspoređivanje na drugo radno mesto za koje se traži niži stepen stručne spreme. Raspored na rad iz jednog u drugo mesto u istom preduzeću. Upućivanje na rad na određeno vreme u drugo preduzeće uz saglasnost radnika i bez saglasnosti radnika. Postupak utvrđivanja nesposobnosti radnika, njegovo raspoređivanje na drugo radno mesto, odnosno prestanak radnog odnosa.
Kriterijumi i merila za utvrđivanje radnika za čijim je radom prestala potreba. Prava radnika za čijim je radom prestala potreba: zasnivanje radnog odnosa u drugom preduzeću, stručno osposobljavanje, dokvalifikacija ili prekvalifikacija, dokup staža, otpremnina i druga prava. Prava radnika kome nije moglo da se obezbedi nijedno od prava utvrđenih zakonom.
Radno vreme. Puno radno vreme. Nepuno radno vreme. Skraćeno radno vreme. Rad duži od punog radnog vremena. Utvrđivanje i raspored radnog vremena. Preraspodela radnog vremena.
Odmori i odsustva. Odmor u toku rada, dnevni i nedeljni odmor. Godišnji odmor, plaćeno odsustvo, neplaćeno odsustvo. Mirovanje prava i obaveza koje se stiču na radu i po osnovu rada.
Zarade i naknade. Način utvrđivanja cene rada. Način utvrđivanja zarade. Dodaci i naknade zarada; druga primanja radnika.
Zaštita na radu, opšta zaštita, zaštita žena, omladine i invalida.
Odgovornost radnika. Pojam disciplinske odgovornosti radnika. Povreda radnih obaveza (lakše, teže) i njihovo utvrđivanje. Sadržina odgovornosti za učinjenu povredu radnih obaveza. Disciplinske mere: novčana kazna i prestanak radnog odnosa. Izricanje i izvršenje disciplinskih mera. Disciplinski organi. Disciplinski postupak. Pokretanje i vođenje disciplinskog postupka. Rasprava pred disciplinskim organom. Odlučivanje o odgovornosti i primeni disciplinske mere. Prigovor i odlučivanje o odgovornosti i primeni disciplinske mere. Prigovor i odlučivanje o prigovoru. Zastarelost pokretanja i vođenje disciplinskog postupka. Zastarelost izvršenja disciplinskih mera. Udaljenje radnika.
Materijalna odgovornost. Odgovornost radnika za štetu koju prouzrokuje preduzeće. Osnov i uslovi odgovornosti. Pravila odgovornosti kad štetu prouzrokuje više radnika. Pravila o paušalnoj naknadi štete. Odgovornost preduzeća za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom. Odgovornost za štetu koju radnik pričini trećem licu.
Prestanak radnog odnosa. Prestanak radnog odnosa uz saglasnost radnika. Prestanak radnog odnosa bez saglasnosti radnika. Osnovi prestanka radnog odnosa po sili zakona. Otkazni rok.
Zaštita prava radnika u preduzeću. Zahtev za zaštitu prava radnika. Odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava radnika. Prigovor drugostepenom organu. Dejstvo prigovora i kad prigovor ne zadržava izvršenje odluke. Zaštita prava pred nadležnim sudom. Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih i postavljenih lica u državnom organu.
Ovlašćenja poslovodnog organa u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti radnika.
Zdravstveno osiguranje radnika. Sadržina prava na zdravstvenu zaštitu: osiguranici; naknade zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad; obavezni vidovi zdravstvene zaštite stanovništva; ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.
Penzijsko i invalidsko osiguranje. Načela i osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Starosna penzija: uslovi za sticanje starosne penzije; određivanje visine starosne penzije; prevremena starosna penzija. Osnovi invalidnosti. Kategorije invalidnosti. Pojam povrede na radu. Pojam profesionalne bolesti. Invalidska penzija: uslovi za sticanje prava na penziju, određivanje visine invalidske penzije; prava na osnovu preostale radne sposobnosti.
Porodična penzija: pravo na porodičnu penziju; uslovi sticanja, osnov i određivanje penzije. Novčana naknada za telesno oštećenje; novčana naknada za pomoć i negu drugog lica. Posebni uslovi za sticanje i određivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja boraca NOR-a. Usklađivanje penzija. Penzijski staž, staž osiguranja i poseban staž; staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem.
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti: pravo na novčanu naknadu; uslovi sticanja; visina naknade; druga prava.

IV KANCELARIJSKO POSLOVANjE

Značaj i uloga kancelarijskog poslovanja. Propisi kojima je regulisano kancelarijsko poslovanje organa uprave. Osnovni pojmovi kancelarijskog poslovanja (akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, registraturski materijal, arhivska građa, rokovnih predmeta, pisarnica, arhiva, arhivski depo).
Primanje pošte: potvrda o prijemu i obaveštavanje stranke o rokovima rešavanja upravnih akata; posebni postupci kod prijema pošto (oštećene pošiljke, pošiljke u vezi sa licitacijom, konkursima i drugo), potvrda prijema pošto preko dostavne knjige i dostavnice, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte; postupak sa običnom poštom; postupak sa poštom, aktima određenim kao državna, vojna ili službena tajna; raspoređivanje pošte; postupak sa aktima koji podležu taksiranju.
Zavođenje akata, sistemi zavođenja akata (skraćeni delovodnik, kartoteka, automatska obrada podataka, popis akata); način evidentiranja predmeta (vanupravnih i upravnih, predmeta određenih kao državna, vojna ili državna tajna); jedinstveni klasifikacioni znaci; vrste kartice za vođenje evidencija (vanupravnih predmeta, prvostepeni upravni, drugostepeni upravni, upravnih predmeta povodom upotrebe vanrednih pravnih lekova uloženih kod prvostepenog organa, upravnih predmeta povodom upotrebe vanrednih pravnih lekova uloženih kod drugostepenog organa); način i postupak upisivanja podataka u kartice, skraćeni delovodnik, postupak i način vođenje skraćenog delovodnika, posebni delovodnici (za vanupravne predmete, prvostepene upravne predmete po zahtevu stranke, po službenoj dužnosti itd.); evidentiranje akata koji su određeni kao državna, vojna i službena tajna i vrsta skraćenih delovodnika u koje se ova akta zavode i postupak prilikom zavođenja ovih akata; vođenje evidencije o kretanju predmeta putem automatske obrade podataka; način evidentiranja predmeta putem automatske obrade podataka (formiranje datoteka, izrada dnevnih izveštaja, periodičnih izveštaja, dinamika primljenih i arhiviranih predmeta i statistička obrada podataka); prijem podnesaka stranaka i evidentiranje predmeta putem terminala, podaci koji se unose u datoteku, evidentiranje i obeležavanje predmeta po vrsti predmeta ("crveni predmet", "žuti predmet", "plavi predmet" itd.); pretraživanje datoteke na terminalu prema imenima i prezimenima stranaka odnosno prema klasifikacionim znacima pod kojim se predmet vodi; štampanje omota spisa, potvrde o prijemu podneska, dnevnih izveštaja o predmetima koji su tog dana zavedeni; izrada izveštaja o kretanju predmeta upravnog postupka pojedinog organa državne uprave odnosno organizacione jedinice, izveštaji o nerešenim upravnim predmetima, izrada analitičkog programa, izrada analitičkog izveštaja o svim nerešenim predmetima na kraju kalendarske godine; postupanje sa nerešenim predmetima istekom godine, združivanje akata, dostavljanje akata u rad; interna dostava; vraćanje rešenih predmeta pisarnici; rokovnik, razvođenje akata u kartoteci u skraćenom delovodniku i putem automatske obrade podataka; otpremanje pošte, otpremanje pošte koja je određena kao vojna i službena tajna ("poverljivo" i "interno"); otpremanje pošte koja je označena kao "državna tajna" i "službena tajna, strogo poverljivo"; evidencija otpremljene obične pošte i preporučenih pošiljki.
Arhiviranje i čuvanje predmeta: obrada završenih predmeta; postupak pisarnice prilikom prijema obrađenih i završenih predmeta; arhiviranje i čuvanje predmeta; lista, kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja; revers i potvrda za izdate predmete iz arhive; izlučivanje predmeta iz arhivskog depoa, vođenje arhivske knjige; nadzor nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju.
Osobenosti kancelarijskog poslovanja u redovnim sudovima: poslovi sudske uprave, osnovni pojmovi; propis koji reguliše unutrašnje poslovanje redovnih sudova (sudski poslovnik); organizacija i rad sudske pisarnice; pružanje pravne pomoći građanima; postupak sa pismenima upućenim sudu i rad po primljenim pismenima u sudskoj pisarnici; rad pisarnice posle donetih sudskih odluka; dostavljanje sudskih odluka i drugih pismena; poslovanje po predmetima vezanim za rok; rokovnik; evidencija i predevidencija; spajanje i razdvajanje predmeta; vođenje upisnika, imenika i pomoćnih knjiga; označavanje svršenih predmeta; spajanje predmeta u upisnicima; razdvajanje predmeta u upisnicima, zaključivanje upisnika i pomoćnih knjiga; podnošenje i prevođenje starih predmeta; ponovno zavođenje predmeta; uvođenje predmeta u imenik; vrste upisnika; vrste imenika i drugih pomoćnih knjiga; upisnici u krivičnim stvarima; upisnici u građanskim predmetima; upisnici u ostalim stvarima; knjiga oduzetih predmeta; knjiga uslovnih osuda; kontrolnik novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanje imovinske koristi, knjiga lica pozvanih na izdržavanje kazne.
Osobenosti kancelarijskog poslovanja u javnom tužilaštvu: organizaciji i rad pisarnice u tužilaštvu; postupak sa pismenim upućenim tužilaštvu; rukovanje predmetima, pomoćnim knjigama i rokovnicima; upisnici, pomoćne knjige i druge evidencije; rad pisarnice posle dovršenja rada po predmetima; rukovanje stvarima od vrednosti; stavljanje predmeta u arhivu i čuvanje arhivskog materijala.
Osobenosti kancelarijskog poslovanja u organima za vođenje prekršajnog postupka: organizacija i rad pisarnice u organima za vođenje prekršajnog postupka; postupanje sa pismenima upućenim organu za vođenje prekršajnog postupka; otvaranje i pregledanje pošte; raspoređivanje primljenih pismena; rad po primljenim pismenima u pisarnici; osnivanje predmeta; popis spisa prilikom osnivanja predmeta; sređivanje predmeta; predaja predmeta u rad nadležnom sudiji za prekršaje; rad pisarnice posle donetih odluka; otpremanje i dostavljanje odluka; postupak po predmetima vezanim za rok; spajanje i razdvajanje predmeta; naplata novčane kazne i postupak pisarnice u vezi sprovođenja odluke o naplati novčane kazne; upisnici i pomoćne knjige i vođenje upisnika i pomoćnih knjiga; spajanje i razdvajanje predmeta u upisnicima; zaključivanje upisnika i pomoćnih knjiga; arhiviranje, čuvanje i izdavanje predmeta; čuvanje pečata, štambilja i žigova.
Osobenosti kancelarijskog poslovanja u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija; vrsta evidencija u ustanovama za izdržavanje kazne zatvora, osnovna evidencija, matična knjiga; azbučni registar; lični list, kartoteka osuđenih lica; pomoćne evidencije.

Član 3.

Izvori i literatura za polaganje opšteg dela stručnog ispita prema gradivu iz čl. 2. ovog Pravilnika jesu sledeći:

1) Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja

- Ustav Savezne Republike Jugoslavije, Ustav Republike Srbije,
- Uredba o obrazovanju saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i saveznih organizacija ("Službeni list SRJ", broj 25/92);
- Zakon o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 20/92);
- Zakon o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", broj 7/91, 44/91 i 87/92);
- Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije i lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", br. 47/91, 79/92 i 82/92),
- odgovarajući udžbenici i stručna literatura.

2) Upravni postupak

a) pozitivnopravni propisi:
- Ustav Savezne Republike Jugoslavije ("Službeni list SRJ", broj 1/92);
- Ustav Republike Srbije ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 1/90);
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", broj 32/78);
- Zakon o prekršajima kojima se povređuju savezni propisi ("Službeni list SFRJ", broj 4/77);
- Zakon o prekršajima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 44/89);
- Zakon o državnoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 20/92);
- Uredba o obrazovanju saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i saveznih organizacija ("Službeni list SRJ", br. 25/92, 38/92, 43/92, 51/92, 3/93, 6/93 i 7/93);

b) odgovarajući udžbenici upravnog prava.

3) Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi u organima državne uprave

a) pozitivnopravni propisi:
- Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 60/89 i 42/90);
- Zakon o radnim odnosima ("Službeni glasnik RS", br. 45/91 i 18/92);
- Zakon o radnim odnosima u državnim organima ("Službeni glasnik RS", br. 48/91);
- Zakon o kolektivnim ugovorima ("Službeni glasnik RS", br. 6/90 i 45/91);
- Opšti kolektivni ugovor ("Službeni glasnik RS", br. 18/90 i 10/92);
- Zakon o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89, 44/90, 54/90 i 84/90);
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 27/92 i 82/92);
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 17/92, 26/92 i 50/92);
- Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica ("Službeni glasnik RS", broj 22/92);

b) odgovarajući udžbenici radnog prava.

4) Kancelarijsko poslovanje

- Zakon o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS", broj 11/92);
- Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", broj 49/91);
- Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Sl. glasnik SRS", broj 45/71);
- Zakon o pečatu državnih organa ("Službeni glasnik RS", broj 11/91);
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave ("Službeni glasnik RS", broj 80/92);
- Uredba o obezbeđivanju i zaštiti informacionih sistema državnih organa ("Službeni glasnik RS", broj 41/90);
- Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa uprave ("Službeni glasnik RS", broj 10/93);
- Uputstvo o postupku odabiranja arhivske građe, izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala i o načinu primopredaje arhivske građe ("Službeni glasnik SRS", broj 47/81);
- Uputstvo o načinu vođenja i korišćenja arhivske knjige ("Službeni glasnik SRS", broj 47/81);
- Uputstvo za izradu i usvajanje informacionih sistema organa uprave ("Službeni glasnik SRS", broj 49/89);
- Uputstvo o načinu overavanja potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni glasnik SRS", broj 2/72);
- Uputstvo o vrstama evidencije i načinu vođenja evidencije osuđenih i pritvorenih lica ("Službeni glasnik SRS", broj 58/81);
- Pravilnik o radu pečatorezaca za izradu pečata SRS i pečata državnih organa ("Službeni glasnik SRS", broj 47/76);
- Pravilnik o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova (sudski poslovnik) ("Službeni glasnik SRS", br. 9/90 i 28/90);
- Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik SRS", broj 28/81);
- Poslovnik o radu organa za vođenje prekršajnog postupka ("Službeni glasnik SRS", broj 13/80).

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu gradiva za polaganje stručnih ispita radnika organa uprave sa srednjom školskom spremom ("Službeni glasnik SRS", broj 28/82).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".