hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: zastarelost krivičnog postupka

Ukupno nađeno: 89 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 37 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

Ako povreda radne obaveze sadrži obeležja krivičnog dela, pokretanje disciplinskog postupka zastareva protekom šest meseci od dana saznanja za povredu radne obaveze i učinioca, odnosno protekom roka u kome zastareva krivično gonjenje za to krivično delo, ukoliko je taj rok duži od šest meseci.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

... krivičnog postupka iz člana 261. stav 2. tač. 1) do 6) i tačka 9) ovog zakonika, nužne izdatke okrivljenog, nužne izdatke i nagradu njegovog branioca i punomoćnika (član 103. stav 3.), kao i nagradu veštaka i stručnog savetnika, ako je postupak obustavljen ili je optužba odbijena ili je okrivljeni oslobođen od optužbe, osim ako je postupak ... zastarelost krivičnog ... postupka ... krivicu ... postupak ...

Zahtev za ponavljanje krivičnog postupka može se podneti i pošto je osuđeni izdržao kaznu, ili je došlo do zastarelosti , amnestije ili pomilovanja.

Zakon o javnom beležništvu (RS)

Ako disciplinski prestup povlači krivičnu odgovornost, disciplinski postupak može se pokrenuti sve do isteka roka zastarelosti krivičnog gonjenja.

Zakon o advokaturi (RS)

Zastarelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka za povredu koja ima obeležje krivičnog dela nastupa kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja.

Statut Lekarske komore Srbije (RS)

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, zastarelost pred Sudom časti ne teče, odnosno nastavlja da teče od dana dostavljanja Sudu časti pravosnažne odluke u predmetnom krivičnom , odnosno prekršajnom postupku .

Pravilnik o načinu rada, postupku , sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija suda časti Inženjerske komore Srbije (RS)

Zastarelost pokretanja postupka nastupa protekom jedne godine od dana saznanja za učinjenu lakšu, a dve godine za težu povredu, a ako povreda ima obeležje krivičnog dela - zastarelost nastupa u roku od jedne godine za učinjenu lakšu povredu, odnosno dve godine za učinjenu težu povredu od dana pravosnažnosti presude kojom je član Komore oglašen krivim .

Zastarelost pokretanja postupka za povredu koja ima obeležje krivičnog dela nastupa u skladu sa odredbama krivičnog zakona.

Statut Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (RS)

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana zastarelost pred Sudom časti ne teče, odnosno nastavlja da teče pravosnažnim okončanjem krivičnog , odnosno prekršajnog postupka .

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

... krivičnog gonjenja u toku ili na kraju istrage posebno mora da sadrži: sažet opis prikupljenih i izvedenih dokaza i utvrđenih činjenica u toku ili nakon sprovedene istrage, kao i pravnu ocenu utvrđenog činjeničnog stanja i pravni osnov za odustanak (delo koje je predmet istrage nije krivično delo, postoje okolnosti koje isključuju krivicu , a ne dolazi u obzir primena mera bezbednosti, zastarelost krivičnog ... krivično ... krivično ... postupak ...

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

U postupku upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora sud sarađuje sa Upravom. Pri određivanju dana javljanja osuđenog radi izdržavanja kazne zatvora, sud je dužan da zatraži izveštaj Uprave o broju raspoloživih mesta u zavodima i da vodi računa o prioritetu izvršenja, s obzirom na prirodu krivičnog dela, izrečenu kaznu i rok zastarelosti izvršenja kazne.

Ugovor između Republike Srbije i Republike Hrvatske o izručenju (mp)

(2) Ako bi zbog odlaganja izručenja u državi molilji krivično gonjenje moglo da zastari , ili bi njegov tok bio ozbiljno ometan, može se, na obrazloženo traženje države molilje, dozvoliti privremeno izručenje radi vođenja krivičnog postupka . Država molilja mora u tom slučaju izručeno lice vratiti odmah nakon što se obave neophodne procesne radnje zbog kojih je bilo dozvoljeno privremeno izručenje.

Ugovor između Republike Srbije i Crne Gore o izručenju (mp)

(2) Ako bi zbog odlaganja izručenja iz stava 1. ovog člana u državi molilji krivično gonjenje moglo da zastari , ili bi njegov tok bio ozbiljno ometen, može se, na obrazloženo traženje države molilje, dozvoliti privremeno izručenje radi vođenja krivičnog postupka , pod uslovom da izručeno lice bude vraćeno pošto se obave hitne procesne radnje zbog kojih je odobreno privremeno izručenje.

Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (mp)

Svaka strana preduzeće sve neophodne zakonodavne ili druge mere kako bi obezbedila da zastarevanje za započinjanje postupaka koji se odnose na krivična dela ustanovljena u skladu sa čl. 18, 19. stav 1.a) i stav 1.b), kao i 21. stav 1.a) i stav 1.b) ne nastupi tokom vremenskog perioda dovoljno dugog da se tokom njega omogući delotvorno otpočinjanje postupka pošto je žrtva postala punoletna i koji je u skladu sa težinom krivičnog dela o kome je reč.

Zakon o opštem upravnom postupku (RS)

... postupka iz razloga navedenih u članu 239. tačka 2. ovog zakona, službeno lice će od organa nadležnog za krivično gonjenje zatražiti obaveštenje o tome da li je krivični postupak obustavljen, odnosno da li postoje okolnosti zbog kojih se taj postupak ne može pokrenuti. Službeno lice ne mora zatražiti takvo obaveštenje ako je nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, ili ako je nastupila smrt lica na čiju se krivičnu ... krivični postupak ...

Zakon o Vojsci Srbije (RS)

Zastarelost pokretanja i vođenja postupka zbog disciplinskog prestupa i povrede dužnosti propisane za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice zbog kojeg se vodi i krivični postupak pred nadležnim redovnim sudom, nastupa kada i zastarelost gonjenja zbog krivičnog dela.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 52 pronadjena primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ukoliko se protiv više okrivljenih vodi jedinstveni postupak ili protiv istog okrivljenog vodi postupak za više krivičnih dela u odnosu na nekog od okrivljenih ili u odnosu na neko delo nastupila je zastarelost krivičnog gonjenja, a postupak se nalazi u fazi glavnog pretresa, onda pretresno veće može, ali i ne mora da donese rešenje o razdvajanju postupka protiv kog rešenja nije dozvoljena žalba, ali u svakom slučaju se mora, po predlogu stranke ili branioca, od strane

...

Nakon pravnosnažnosti rešenja o potvrđivanju optužnice, a pre zaključenja glavnog pretresa, postupak se zbog zastarelosti krivičnog gonjenja može završiti rešenjem o obustavi koje donosi predsednik veća.

...

Ukoliko smatra da nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, sud nije u obavezi da po predlogu okrivljenog ili njegovog branioca za obustavu postupka zbog zastarelosti krivičnog gonjenja donosi formalno rešenje kojim će navedeni predlog odbiti.

...

Samo vođenje krivičnog postupka koji je okončan odbijanjem optužbe zbog zastarelosti krivičnog gonjenja, ne predstavlja dokaz nezakonitog rada sudskih organa, pa samim tim ni osnov za naknadu štete.

...

Ukoliko oštećeni podnese imovinsko-pravni zahtev u krivičnom postupku , dolazi do prekida zastarevanja zahteva za naknadu štete, bez obzira na ishod krivičnog postupka , pod uslovom da oštećeni u roku od tri meseca od pravnosnažnosti odluke krivičnog suda pokrenule parnicu za naknadu štete.

...

Istaknuti imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku dovodi do prekida zastarevanja samo u situaciji kada oštećeno lice podnese tužbu za naknadu štete u roku od tri meseca od pravnosnažnosti odluke krivičnog suda.

...

Okrivljeni može zahtevati ponavljanje postupka u smislu člana 413. ZKP i nakon pravnosnažnosti ranije presude, ali i nakon što nastupi apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja.

...

Zastarelost krivičnog gonjenja nema uticaj na ishod postupka posle donošenja rešenja kojim je dozvoljeno ponavljanje postupka , u smislu člana 413. Zakonika o krivičnom postupku .

...

Rok zastarelosti naknade štete, propisan odredbom člana 377. ZOO, primenjuje se samo kada se naknada štete zahteva od lica koje je odgovorno za štetu i kada je u krivičnom postupku utvrđeno postojanje krivičnog dela, kojim je šteta pričinjena.

...

Kada prvostepeni sud rešenjem obustavi krivični postupak zbog zastarelosti krivičnog gonjenja i ne odluči o imovinskopravnom zahtevu, drugostepeni sud ima ovlašćenje da preinači prvostepeno rešenje tako što će odlučiti o imovinskopravnom zahtevu.

...

Povređena je pretpostavka nevinosti okrivljenog, kada sud u obrazloženju rešenja kojim obustavlja krivični postupak navede da je krivični postupak obustavljen zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, a da je u toku postupka nesporno utvrđeno da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

...

Donošenje u izvršnom postupku rešenja o izvršenju protiv lica osuđenog u krivičnom postupku radi prinudne naplate novčane kazne na koju je osuđen u krivičnom postupku nije radnja koja prekida tok zastarelosti izvršenja novčane kazne.

...

Poseban rok zastarelosti potraživanja naknade štete propisan članom 377. Zakona o obligacionim odnosima, može ce primeniti samo ako je krivično delo utvrđeno u krivičnom postupku , u protivnom ima ce primeniti rok zastarelosti prema opštim propisima iz člana 376. ovog zakona.

...

Kada je krivični postupak u krivičnom predmetu po privatnoj tužbi protiv više lica zbog krivičnog dela uvrede trajao skoro četiri godine i obustavljen je zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja za to krivično delo, smatraće se da je povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku i na delotvornu sudsku zaštitu ako je odugovlačenje postupka pretežno bilo prouzrokovano propuštanjem nadležnog suda da obezbedi pristupanje okrivljenih sudu čime je

hor003