Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 164. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US i 24/11),
Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA, POSTUPKU, SASTAVU, NAČINU IZBORA I RAZREŠENjA SUDIJA SUDA ČASTI INŽENjERSKE KOMORE SRBIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 16 od 7. marta 2012)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju organizacija, sastav, način izbora i razrešenja sudija suda časti, tužioca, branioca i njihovih zamenika, postupak i način rada Suda časti Inženjerske komore Srbije (u daljem tekstu: Komora).

Član 2.

Sud časti (u daljem tekstu: Sud), kao nezavistan i samostalan organ, utvrđuje odgovornost i izriče mere članovima Komore zbog povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti).
Pod povredom profesionalnih standarda i normativa, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se nesavesno i nestručno obavljanje poslova za koje je članu Komore izdata licenca, kao i postupanje protivno profesionalnim pravima i dužnostima i etičkim normama ponašanja članova u obavljanju poslova izrade prostornih i urbanističkih planova, projektovanja i izvođenja radova (Etički kodeks).

Član 3.

Sud je u vršenju funkcije nezavistan i samostalan u odlučivanju.

Član 4.

Komoru u postupku zastupa tužilac Komore (u daljem tekstu: tužilac).
Pomoć u odbrani okrivljenom u postupku pruža branilac Komore (u daljem tekstu: branilac).

Član 5.

Učesnici u postupku i drugi članovi Komore dužni su da sudu dostavljaju podatke i obaveštenja koji su potrebni za odlučivanje u postupku, u suprotnom može se postaviti pitanje njihove odgovornosti.

Član 6.

Komora obezbeđuje sredstva za obavljanje delatnosti suda i vrši nadzor nad upravnim i materijalnim poslovanjem suda.
Administrativne, stručne, tehničke i druge poslove za potrebe suda obavlja sekretarijat Komore.
Sekretar suda obezbeđuje uslove i organizuje rad za obavljanje poslova iz st. 1. i 2. ovog člana (prima optužne predloge i druge podneske, stara se o vođenju poslovnih knjiga suda i evidenciji o izrečenim merama, daje potrebna obaveštenja strankama, stara se o obezbeđivanju uslova za održavanje pretresa, učestvuje u pripremanju analiza i izveštaja suda, obezbeđuje obavljanje administrativnih poslova za potrebe suda, vrši obračun troškova u vezi sa radom sudskih veća i obavlja i druge poslove kojima se obezbeđuju uslovi za rad suda).
Poslove sekretara suda obavlja zaposleni u Komori u skladu sa pravilnikom kojim je uređena unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova.

Član 7.

Sud koristi pečat Inženjerske komore Srbije.
Sedište suda je u Beogradu.
Sud zaseda u svom sedištu, po pravilu u zgradi Komore, a sudsko veće može odlučiti da se pretres održi i van zgrade Komore, kada nađe da je to nužno ili da će se na taj način uštedeti na vremenu ili troškovima postupka.

Član 8.

U svemu onom što nije regulisano ovim pravilnikom u odnosu na postupak pred Sudom shodno se primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

II. SASTAV, NAČIN RADA SUDA I NAČIN IZBORA SUDIJA

Sastav suda i izbor sudija

Član 9.

Sud časti broji 33 sudije, od kojih 25 bira i razrešava upravni odbor Komore, a osam sudija imenuje i razrešava ministar nadležan za poslove građevinarstva.
Sud ima predsednika, zamenika predsednika i sudije.

Član 10.

Sudije suda časti koje bira i razrešava upravni odbor, biraju se iz reda članova Komore sa liste koju utvrđuje skupština Komore na predlog izvršnih odbora matičnih sekcija.
Izvršni odbori matičnih sekcija skupštini Komore dostavljaju predlog liste od 50 kandidata za sudije suda časti koju čine: četiri kandidata iz matične sekcije planera, šest kandidata iz matične sekcije urbanista i po 20 kandidata iz matične sekcije projektanata i matične sekcije izvođača radova.
Matične sekcije u kojima su organizovane podsekcije obavezne su da iz svake podsekcije predlože najmanje po dva kandidata.
Lista kandidata iz stava 1. ovog člana broji 35 kandidata, i to: tri iz matične sekcije planera, četiri iz matične sekcije urbanista, po 14 iz matične sekcije projektanata i matične sekcije izvođača radova i čine je kandidati sa predloga liste iz stava 2. ovog člana, koji su dobili najveći broj glasova članova skupštine.

Član 11.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva imenuje osam sudija iz reda članova Komore i to: iz matične sekcije prostornih planera jednog sudiju, iz matične sekcije urbanista jednog sudiju, iz matične sekcije projektanata tri sudije i iz matične sekcije izvođača tri sudije.

Izbor predsednika suda i zamenika predsednika suda

Član 12.

Predsednika suda časti i zamenika predsednika suda imenuje upravni odbor Komore iz reda sudija.
Predsednika suda u slučaju sprečenosti zamenjuje zamenik predsednika.

Trajanje mandata

Član 13.

Mandat svih sudija traje četiri godine, s tim da ista lica mogu biti ponovo birana.
Dužnost sudija prestaje na njihov zahtev ili kad budu razrešeni.
Sudije se razrešavaju shodno odredbama Statuta Komore, kojima je regulisan prestanak svojstva člana organa Komore.
Mandat predsednika i zamenika predsednika traje dve godine, s tim da ista lica mogu biti ponovo birana.
Prestanak mandata predsednika suda povlači i prestanak mandata zamenika predsednika.
U slučaju prestanka mandata predsednika suda, dužnost predsednika suda do izbora novog predsednika suda obavljaće sudija najstariji po godinama.

Nespojivost funkcije sudije sa drugim funkcijama u Komori

Član 14.

Sudije suda časti ne mogu biti istovremeno i članovi skupštine, upravnog odbora i nadzornog odbora Komore.

Sastav sudskog veća

Član 15.

U prvostepenom postupku sud odlučuje u veću od tri člana.
Predsedavajućeg i članove veća određuje predsednik suda.
Predsedavajućeg i jednog člana veća predsednik suda određuje iz matične sekcije u čijem sastavu se nalazi član protiv kojeg je pred sudom pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti.
Predsednik suda je dužan da u predlog uvrsti najmanje jednog člana iz oblasti na koju se odnosi predmet o kome sud raspravlja.

Unutrašnja organizacija Suda

Sudsko odeljenje

Član 16.

Sud ima četiri odeljenja, po jedno za svaku matičnu sekciju Komore.
Svako sudsko odeljenje ima svoju listu sudija izabranih od strane upravnog odbora Komore.

Predsednik suda i njegov zamenik

Član 17.

Predsednik suda predstavlja sud, organizuje rad suda, utvrđuje sastav veća i vrši druge poslove utvrđene ovim pravilnikom.
Predsednik suda može odrediti da pojedine poslove iz njegovog delokruga obavljaju zamenik predsednika i sekretar suda.

Član 18.

Zamenik predsednika suda vrši prava i dužnosti predsednika suda u njegovoj sprečenosti, pomaže mu u radu i obavlja druge poslove koje mu odredi predsednik suda.

Član 19.

Na zahtev upućen predsedniku suda pre pokretanja postupka, a veću u toku postupka, sekretar suda obezbeđuje stručnu pravnu pomoć.

Član 20.

Optužbu u postupku pred sudom časti zastupa tužilac Komore.
Odbranu u postupku zastupa branilac Komore.
Tužilac Komore i branilac Komore ne mogu istovremeno biti članovi upravnog odbora i nadzornog odbora Komore.
Tužilac i branilac komore imaju svoje zamenike.

III. TUŽILAC

Član 21.

Komora pokreće i vodi postupak pred sudom preko tužioca.
Položaj, nadležnost i ovlašćenje tužioca

Član 22.

Tužilac je samostalan u svom radu.
Tužilac pokreće postupke pred sudom, ulaže pravna sredstva i preduzima druge radnje na koje je ovlašćen ovim pravilnikom.
Tužilac svoju nadležnost vrši neposredno ili preko zamenika.
Tužilac je ovlašćen da, ukoliko oceni da za to ima potrebe, obavesti upravni odbor o stanju poštovanja profesionalnih standarda i normativa, kao i povredama odredbi statuta i drugih opštih akata od strane članova Komore, kao i o drugim pojavama uočenim u radu.
Imenovanje, prestanak dužnosti i razrešenje tužioca

Član 23.

Tužioca i njegove zamenike imenuje upravni odbor Komore iz redova članova Komore, na predlog predsednika upravnog odbora Komore.
Tužilac ima tri zamenika iz reda članova Komore koji se na predlog tužioca imenuju na način propisan Statutom Komore.
Dužnost tužioca i njegovih zamenika prestaje na njihov zahtev ili kad budu