Traženo: zakupnina

Ukupno nađeno: 3861 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 3231 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (RS)

Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova (RS)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik (RS)

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara (RS)

Uredba o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade (RS)

Uredba o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine (RS)

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (RS)

Uredba o načinu upravljanja novčanim sredstvima dobijenim od zakupa privremeno oduzete nepokretne imovine i privremeno oduzetim putničkim vozilima (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 481 pronadjenog primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Davalac stana na korišćenje odlučuje o davanju na korišćenje prostorija iz kojih se iselio jedan od sustanara drugim sustanarima, ali sustanar ne stiče stanarsko pravo, odnosno pravo zakupa na delu stana koji dobija na korišćenje, ako davalac stana na korišćenje to izričito ne naznači u aktu o davanju stana na korišćenje.

...

Za sporove iz zakupnih odnosa na nepokretnostima, isključivo je mesno nadležan sud na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi.

...

Dostavljanje poreskog rešenja zakupcu lokala koji je u svojini roditelja poreskog obveznika ne može se smatrati urednom ličnom dostavom.

...

Advokat jeste preduzetnik te je kao zakupac poslovnog prostora dužan da istovremeno sa isplatom zakupnine i troškova komunalnih usluga obračuna, obustavi i uplati porez na prihode od nepokretnosti.

...

Neotklanjanjem otklonjivih nedostataka na zakupljenoj stvari, koji ne spadaju u troškove redovnog održavanja od strane zakupodavca , zakupac stiče pravo na naknadu štete zbog nemogućnosti korišćenja predmeta zakupa .

...

Podnošenjem tužbe za iseljenje zakupodavac , konkludentnom radnjom, na vrlo jasan način, izražava svoju volju, odnosno daje izjavu da ugovor o zakupu raskida.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 63 pronadjena primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreski tretman prihoda koje fizičko lice - rezident Republike Srbije ostvari izdavanjem u zakup nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji druge države, u slučaju kad je zakupac i isplatilac prihoda subjekt sa teritorije Republike Srbije

...

a) Mogućnost ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju plaćanja jednokratne naknade po osnovu dugoročnog zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini / b) Početak primene poreskog oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća / c) Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za svrhu korišćenja poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća ako u periodu korišćenja

...

Oporezivanje naknade po osnovu zakupa (tzv. operativnog lizinga) pokretnih stvari (npr. kamiona, mašina i dr.) koju u Republici Srbiji ostvari pravno lice, rezident Republike Hrvatske

...

Poreski tretman prihoda koje nerezidentno pravno lice iz Slovenije ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu zakupa nepokretnosti u Srbiji

...

Poreski tretman prihoda koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika u slučaju kada rezidentni obveznik plaća zakupninu za nepokretnost u inostranstvu zakupodavcu - pravnom licu, rezidentu države u kojoj se ta nepokretnost nalazi

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 79 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

...

Ugovor o zakupu zemljišta

...

Ugovor o zakupu pokretnih stvari

...

iz , ul. br., mat. broj , koga zastupa , direktor, kao Zakupodavac i

iz , ul. br., mat. broj , koga zastupa , direktor, kao Zakupac , zaključuju

U dokumentima tipa obračuni od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obračun poreza na prihode od zakupa pokretnih stvari

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 6 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari (PP-OPJ-4) (_)

Registracija_drustava / Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari / PP-OPJ-4

OBRAZAC - Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne placa po odbitku (PPDG-4) (_)

Razno / Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne placa po odbitku / PPDG-4