Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 96. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09 - ispravka),
Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU POD KOJIMA LOKALNA SAMOUPRAVA MOŽE DA OTUĐI ILI DA U ZAKUP GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE PO CENI, MANjOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 13 od 12. marta 2010, 54/11, 21/12, 121/12)

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi i način pod kojima jedinica lokalne samouprave može otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište u javnoj svojini, po ceni, odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene, odnosno zakupnine ili otuđenje, odnosno davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez naknade.

Član 2.

Jedinica lokalne samouprave može otuđiti ili dati u zakup građevinsko zemljište u javnoj svojini po ceni, odnosno zakupnini koja je manja od tržišne cene ili bez naknade, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), pod uslovom da je to građevinsko zemljište namenjeno za izgradnju:
1) objekta u funkciji realizacije projekata ekonomskog razvoja;
2) objekta koji je namenjen za socijalno stanovanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalno stanovanje ili objekat koji nije namenjen tržištu već za potrebe državnih organa, odnosno organa jedinice teritorijalne autonomije ili organa jedinice lokalne samouprave i da je investitor tog objekta Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
3) stanova u skladu sa Uredbom o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2010. godini ("Službeni glasnik RS", broj 4/10), kada je investitor izgradnje tih stanova Republika Srbija;
4) objekta koji je u funkciji obavljanja komunalne delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti.
Jedinica lokalne samouprave može raspolagati građevinskim zemljištem u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, pod uslovom da lice kome se zemljište otuđuje ili daje u zakup nema u vlasništvu, odnosno zakupu ostvarenom u skladu sa Zakonom, drugo građevinsko zemljište na kome je predviđena izgradnja objekta koji može biti u funkciji realizacije projekata ekonomskog razvoja, na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi građevinsko zemljište koje je predmet otuđenja, odnosno davanja u zakup.

Član 3.

Projekti ekonomskog razvoja iz člana 2. tačka 1) ove uredbe su projekti koji su od posebnog značaja za realizaciju privrednog razvoja Republike Srbije za period 2006-2012. godine i lokalnog ekonomskog razvoja, čijom realizacijom se povećava broj zaposlenih u privredi za najmanje 1% i srazmerno uvećavaju javni prihodi, kao i projekti u kojima se broj zaposlenih u privredi povećava za najmanje 0,5% ukoliko je za realizaciju projekta potrebno da više od 50% zaposlenih ima stečeno više obrazovanje na studijama na višoj školi u trajanju do tri godine ili završene osnovne strukovne studije, odnosno stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na studijama drugog stepena - diplomskim akademskim studijama - master, u smislu odredbi člana 95. st. 3. i 6. i člana 127. stav 1 tačka 1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07, 97/08 i 44/10).
Kada jedinica lokalne samouprave u svom sastavu ima gradske opštine, povećanje broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana odnosi se na gradsku opštinu.

Član 3a

Jedinica lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade, može dati u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave, za izgradnju objekata iz proizvodne delatnosti, koji su u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja, po godišnjoj zakupnini koja bude ostvarena u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom.
Početni iznos zakupnine za davanje u zakup građevinskog zemljišta iz stava 1. ovog člana, iznosi nula dinara.
Građevinsko zemljište iz stava 1. ovog člana se može dati u zakup ako površina katastarske parcele ne prelazi 25 ari i ako se radi o katastarskoj parceli na kojoj je, prema važećem planskom dokumentu, predviđena izgradnja objekta, odnosno objekata, koji služe isključivo za obavljanje proizvodne delatnosti, pod uslovom da zakupac:
1) preuzme obavezu da najduže u roku od dve godine od dana sudske overe ugovora o zakupu privede nameni građevinsko zemljište, odnosno izgradi objekat, odnosno objekte predviđene ugovorom, odnosno planskim dokumentom;
2) preuzme obavezu da, u roku koji ne može biti duži od pet godina od dana sudske overe ugovora o zakupu, zaposli najmanje jednog novog radnika na neodređeno vreme na svaka dva ara zakupljenog građevinskog zemljišta, odnosno zaposli najmanje deset novih radnika na neodređeno vreme za zakup građevinskog zemljišta površine preko 20 ari.
U slučaju da zakupac ne ispuni ugovorom preuzete obaveze, jedinica lokalne samouprave ima pravo da jednostrano raskine ugovor o zakupu građevinskog zemljišta i zakupcu naplati zakup građevinskog zemljišta po tržišnoj ceni zakupa, od momenta sudske overe ugovora do dana sudskog raskida ugovora o zakupu.
Cenu zakupa iz stava 4. ovog člana utvrđuje nadležni organ, u skladu sa zakonom.

Član 3b

Pre raspisivanja javnog oglasa o davanju u zakup građevinskog zemljišta iz člana 3a ove uredbe, skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku o davanju u zakup građevinskog zemljišta.
Odluka skupštine jedinice lokalne samouprave obavezno sadrži i sve bitne elemente ugovora o zakupu građevinskog zemljišta, a posebno informacije i odredbe o: katastarskoj parceli koja se daje u zakup i njenoj nameni; roku izgradnje objekata; tržišnoj ceni građevinskog zemljišta koje je predmet zakupa; broju novozaposlenih radnika koje je neophodno zaposliti; ukupnom trajanju zakupa; uslovima praćenja ostvarivanja ugovora o zakupu; zaštiti javnog interesa u slučaju neispunjenja preuzetih obaveza, kao i izjavu ponuđača kojom preuzima obavezu da izvrši privođenje zemljišta nameni i zapošljavanje novozaposlenih radnika u rokovima predviđenim odlukom skupštine.
Odluka iz stava 1. ovog člana dostavlja se Vladi radi davanja prethodne saglasnosti iz člana 3a stav 1. ove uredbe preko ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.
Zahtev za davanje prethodne saglasnosti, u ime jedinice lokalne samouprave, podnosi javni pravobranilac opštine, grada, odnosno grada Beograda, odnosno drugi organ koji zastupa jedinicu lokalne samouprave.
Uz zahtev iz stava 4. ovog člana podnosi se odluka skupštine opštine, kao i dokaz da je podnosilac vlasnik građevinskog zemljišta u javnoj svojini koje je predmet davanja u zakup.
Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, po dostavljanju zahteva sa odlukom iz stava 2. ovog člana i utvrđivanja titulara prava svojine na građevinskom zemljištu, predlaže Vladi donošenje akta o davanju prethodne saglasnosti ili akta kojim se odbija davanje prethodne saglasnosti, u roku koji ne može biti duži od osam dana od dana prijema urednog zahteva.

Član 3v

Po dobijanju akta Vlade o davanju prethodne saglasnosti, jedinica lokalne samouprave donosi odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup građevinskog zemljišta iz člana 3a ove uredbe.
Javni oglas za davanje u zakup građevinskog zemljišta iz člana 3a ove uredbe, objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave i u najmanje jednom javnom glasilu koje je dostupno na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
Svi elementi ugovora o zakupu građevinskog zemljišta koji su utvrđeni odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, sastavni su deo i javnog oglasa za davanje u zakup građevinskog zemljišta.
Ponuđači u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom mogu biti mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji su u prethodne dve godine pojedinačno ostvarili minimalni godišnji promet od tri miliona dinara, a svaki ponuđač mora dostaviti dokaz o izmirenim dospelim porezima i drugim javnim dažbinama u skladu sa propisima Republike Srbije.

Član 3g

Jedinica lokalne samouprave koja na svojoj teritoriji ima više od 100.000 stanovnika može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište čija je površina veća od 25 ari, po ceni manjoj od tržišne ili bez naknade, po