nema odnosa dok traje obnova
medjuljudski odnosi

Traženo: zakon o obligacionim odnosima

Ukupno nađeno: 391 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 92 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (RS)

Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (SCG)

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

Zakon o javnom informisanju (RS)

Proširenje odgovornosti iz člana 198. st. 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima

Pravilnik o javnobeležničkom ispitu (RS)

Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" , br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Službeni list SRJ", broj 31/93 i "Službeni list SCG", broj 1/03 - Ustavna povelja );

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

... o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom ... odnos ...

2b) banci, ako ne obustavi izmirivanje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom (član 87a);

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Naslednici oštećenog mogu posle njegove smrti nastaviti postupak za naknadu štete, odnosno pokrenuti postupak ako je oštećeni umro pre isteka roka zastarelosti i od zahteva se nije odrekao, u skladu sa pravilima o naknadi štete propisanim Zakonom o obligacionim odnosima .

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (RS)

Na ugovore o obaveznom osiguranju primenjuje se zakon kojim se uređuju obligacioni odnosi i drugi odgovarajući zakoni kojima se uređuju ugovori u pojedinim vrstama osiguranja, ako ovim zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

Zakon o Fondu za zaštitu životne sredine (RS)

Ako korisnik sredstava dodeljena sredstva ne koristi na način i za namene utvrđene ugovorom, dužan je da nenamenski utrošena sredstva vrati Fondu, a za štetu nanetu Fondu odgovara na način utvrđen ugovorom o korišćenju sredstava i u skladu sa opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima .

Zakon o finansijskom lizingu (RS)

Ako isporučilac primaocu lizinga ne isporuči predmet lizinga, ako ga isporuči sa docnjom, ili ako predmet lizinga ima materijalni nedostatak, primalac lizinga može, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi , odbiti prijem isporuke ili raskinuti ugovor o lizingu i ima pravo na naknadu štete.

Zakon o osiguranju (RS)

Na ugovor o osiguranju, ugovor o posredovanju u osiguranju i ugovor o zastupanju u osiguranju primenjuje se zakon kojim se uređuju obligacioni odnosi i drugi zakoni kojima se uređuju ugovori u pojedinim vrstama osiguranja.

Zakon o patentima (RS)

Na pitanja u vezi sa ugovorom o prenosu prava koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi .

Na pitanja u vezi sa ugovorom o licenci koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 233 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poverilac umesto izvršenja obaveze u svemu kako ona glasi, predaje stvari određenih po rodu, može tražiti isplatu njihove vrednosti, pod uslovom da je dužnika, koji je u docnji sa ispunjenjem svoje obaveze, obavestio da će vršiti pravo iz člana 290. Zakona o obligacionim odnosima , kao i da ga je obavestio da je izvršio izbor prava, tako da traži vrednost dugovanih stvari.

...

Kada je spor nastao povodom poslovnog odnosa koji je regulisan ugovorom o prevozu stvari brodom, nepravilno je prvostepeni sud, prilikom odlučivanja o osnovanosti tužbenog i protivtužbenog zahteva, primenio isključivo odredbe Zakona o obligacionim odnosima , a propustio da primeni odredbe Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, koje upravo regulišu (čl. 475. do 495) ugovore o iskorišćavanju brodova, pa između ostalog i ugovore o prevozu stvari morem.

...

Iako tužioci nisu pretrpeli telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi, imaju pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha a shodno čl. 200. Zakona o obligacionim odnosima .

...

Kod konfirmirajuće (potvrđene) garancije, pored banke garanta pojavljuje se i druga banka koja potvrđuje obavezu iz garancije banke garanta i uspostavlja neposredan odnos sa korisnikom garancije kao i banka garant; u slučaju realizacije garancije, svoj međusobni poslovni odnos banke mogu rešiti primenom pravila o solidarnim dužnicima i pravila o međusobnom regresiranju nakon ispunjenja obaveze prema poveriocu, koja su regulisana članom 424. Zakona o obligacionim odnosima .

...

Aneks ugovora, po redovnom toku stvari, nema samostalnost jer je vezan za određeni ugovor i predstavlja njegov prilog, dodatak, odnosno nastavak. Samo ugovorne strane ili njihovi univerzalni sukcesori (uz ograničenje iz čl. 148. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima ) aneksom mogu menjati pojedine odredbe ugovora i saglasnošću volja uspostaviti nova prava i obaveze, menjati postojeće obaveze, odricati se od istih, ugovarati nove rokove za ispunjenje obaveza ili regulisati ugovorni odnos na nov

...

Kada tuženik prema tužiocima, policajcima izvrši krivično delo ometanje ovlašćenih službenih lica u obavljanju poslova bezbednosti i održavanju javnog reda i mira izrečenim uvredama tada tužioci imaju pravo na naknadu štete zbog povrede ugleda i časti shodno čl. 200. Zakona o obligacionim odnosima .

...

Odluka skupštine privrednog društva se može pobijati samo na način propisan Zakonom o privrednim društvima, a ne po članu 103. Zakona o obligacionim odnosima .

...

Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na određeno mesto neku stvar, a pošiljalac se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu, čl. 648. Zakona o obligacionim odnosima . Za ugovor o prevozu nije obavezna pismena forma.

...

Fakturom se dužnik poziva, a ne obavezuje, na plaćanje uz predočavanje dospelosti obaveze, od kog trenutka teče zakonska zatezna kamata prema članu 277. Zakona o obligacionim odnosima .

...

Materijalno pravni odnos stranaka koji po svojoj pravnoj prirodi predstavlja ugovor o izgradnji stambeno poslovnog objekta koji je izvođač trebalo da izgradi za tržište, a za svoj račun i o svom riziku, ne može se smatrati prometom roba i usluga, iz čl. 374. Zakona o obligacionim odnosima nego ugovornim odnosom na koji se primenjuje opšti rok zastarelosti od 10 godina propisan članom 371. Zakona o obligacionim odnosima .

...

Tužilac ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode, u situaciji kada je bio u pritvoru po rešenju policijske uprave, a u toku akcije "Sablja" pravnosnažno osuđen zbog krivičnog dela. Kaznu zatvora je izdržao, a vreme u pritvoru nije uračunato u kaznu zatvora shodno čl. 154,172. i 200. Zakona o obligacionim odnosima .

...

Kada je nastala šteta na tužiočevim uređajima - televizor, bojler i dr. usled udara groma, tužena "elektrodistribucija" se ima osloboditi odgovornosti za naknadu štete primenom čl. 177. au vezi čl. 173. Zakona o obligacionim odnosima .

...

Lice koje određene namirnice stavlja u promet, po zakonu je dužno da plati naknadu organizaciji koja je izvršila analizu namirnica uzorkovanih od sanitarne inspekcije. Odnos ovog lica i organizacije nije ugovorni, već se radi o zakonskoj obligaciji . Za odlučivanje o isplati naknade bitne činjenice su da je namirnice uzorkovala inspekcija, da ih je dostavila organizaciji na analizu i da je organizacija izvršila analizu.

...

Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima osnovni oblik naknade materijalne štete je uspostavljanje stanja koje bi bilo pre nastanka štete, a dopunski oblik je novčana naknada štete. U oba slučaja, primenom odredbi procesnog zakona , zahtev mora biti jasan i određen, pa ako se traži uspostava ranijeg stanja moraju se navesti konkretne radnje na čije izvršenje obaveza tuženog treba da glasi.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima , kao dužnika u obaveznom odnosu , obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2809/2009-04 (_)

Izdavanje računa za zakup poslovnog prostora u slučaju ako se posle isteka roka na koji je zaključen ugovor o zakupu nastavi upotreba predmetnog poslovnog prostora

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2263/2008-04 (_)

Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana u slučaju kada je kupac prvog stana, kao nužni naslednik ostavioca - supružnika, čiju zaostavštinu je, između ostalog, činila i porodična stambena zgrada sagrađena za vreme trajanja bračne zajednice, ostvario pravo na novčanu nadoknadu po osnovu nužnog naslednog dela, kao i po osnovu zajedničkog sticanja u braku sa ostaviocem, zaključenjem sudskog poravnanja sa zaveštajnim naslednicima ostavioca

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2892/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara koji obveznik PDV vrši Republičkoj direkciji za robne rezerve na osnovu ugovora o razmeni

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1743/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluge davanja u zakup poslovnog prostora ako zakupac posle isteka roka na koji je zaključen ugovor o zakupu nastavi upotrebu tog poslovnog prostora

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1955/2009-04 (_)

Izmena osnovice za obračun PDV obveznika PDV - davaoca lizinga u slučaju smanjenja naknade za predaju predmeta lizinga zbog raskida ugovora o lizingu kojim je predviđen otkup predmeta lizinga, pri čemu je primalac lizinga lice koje nije obveznik PDV

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2248/2008-04 (_)

Poreski tretman davanja u zakup poslovnog prostora u slučaju kada je ugovor o zakupu zaključen na određeno vreme, a upotreba poslovnog prostora se nastavila i posle isteka roka na koji je ugovor zaključen, pri čemu se obveznik PDV - imalac prava davanja u zakup poslovnog prostora usprotivio toj upotrebi neposredno po isteku roka na koji je ugovor zaključen

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 59 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Za sve što nije izričito regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o obligacionim odnosima .

Za sve {to nije izri~ito regulisano ovim ugovorom, primewiva}e se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o obligacionim odnosima .

...

Stoga, tužilac na osnovu čl. 193, 940. i 941. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93), podnosi ovu tužbu tom sudu i predlaže da sud, nakon sprovedene rasprave, donese

Tu`ilac smatra da mu, na osnovu ~l. 201. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93), pripada pravo na nov~anu naknadu za du{evne bolove, u iznosu od dinara, te podnosi ovu tu`bu tom sudu i predla`e da sud, nakon sprovedene rasprave, donese

Obzirom da tu`ilac radi na odgovornom mestu u preduze}u, tim klevetama mu je naneta povreda ~asti i ugleda, te je tu`ilac u du`em vremenskom periodu trpeo du{evne bolove i patwe. Stoga, tu`ilac, na osnovu ~l. 199. i 200. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93), podnosi ovu tu`bu tom sudu i predla`e da sud, nakon sprovedene rasprave, donese

Tu`ilac je trpeo velike fizi~ke bolove u du`em periodu, pa tra`i pravi~nu nov~anu naknadu u iznosu od dinara. Na dan povre|ivawa i nekoliko dana kasnije, tu`ilac je pretrpeo strah jakog intenziteta, i po tom osnovu tra`i pravi~nu naknadu u iznosu od dinara. Tu`eno preduze}e , iz , po ugovoru odr`ava liftove u zgradi i po ~lanu 174 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93) odgovorno je za {tetu koja je nastala od lifta, kao opasne stvari, pa tu`ilac podnosi

Kako je tu`eni vlasnik psa, on je na osnovu ~l. 174. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93), odgovoran za {tetu koju je u~inio wegov pas, te tu`ilac podnosi ovu tu`bu sudu i predla`e da sud, nakon sprovedene rasprave, donese

Tu`ilac smatra da je za ovu {tetu odgovorna tu`ena Elektrodistribucija koja, na osnovu ~l. 170. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93), podnosi ovu tu`bu tom sudu i predla`e da sud, nakon sprovedene rasprave, donese

Kako je tu`eni, kao roditeq maloletnog , odgovoran za {tetu koju je ovaj po~inio, to tu`ilac, na osnovu ~l. 165. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93), podnosi ovu tu`bu tom sudu i predla`e da sud, nakon sprovedene rasprave, donese