Traženo: uzgoj zečeva

Ukupno nađeno: 442 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 441 pronadjenog primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje , prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja (RS)

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića (RS)

Uredba o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu životinja koje se uzgajaju na poljoprivrednim gazdinstvima (mp)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za dozvolu za uzgoj zaštićenih vrsta divlje flore i faune - 3.220

Zakon o veterinarstvu (RS)

1) Uzgoj , držanje i promet životinja

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (RS)

b) Način uzgoja životinja i objekti za uzgoj životinja

Zakon o zaštiti prirode (RS)

Uzgoj divljih životinja

Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane za životinje (RS)

Uzgojna jedinica i oprema za hranjenje životinja

Evropska konvencija o zaštiti kičmenjaka namenjenih za ogledne i druge naučne svrhe (mp)

Uputstvo za kavezno držanje uzgojnih kunića

Pravilnik o uslovima i sredstvima za lišavanje životinja života, načinu postupanja sa životinjama neposredno pre klanja, načinu omamljivanja i iskrvarenja životinja , uslovima i načinu klanja životinja bez prethodnog omamljivanja (RS)

1) Sredstva za lišavanje života životinja koje se ne uzgajaju radi proizvodnje krzna

2) Sredstva za lišavanje života životinja koje se uzgajaju radi proizvodnje krzna

Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje , prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja (RS)

<lat>III</lat>. NAČIN DRŽANjA, UZGAJANjA I PROMETA POJEDINIH VRSTA I KATEGORIJA ŽIVOTINjA

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (RS)

1. Primerci životinjskih vrsta rođeni i uzgojeni u zatočeništvu

Zakon o dobrobiti životinja (RS)

1. Držanje, uzgajanje i promet životinja

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje (RS)

Podsticaji u iznosu od 28.000 dinara po grlu ostvaruju se za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana i blond akviten, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa, na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja (RS)

Kontrola hrane za životinje u pogledu korišćenja proteina životinjskog porekla i ribljeg brašna u ishrani životinja vrši se i u objektima za uzgoj i držanje životinja , ako se posumnja da vlasnik ili držalac životinja koristi proteine životinjskog porekla i riblje brašno u ishrani životinja .

Vrši se evidencija i registracija svih objekata za uzgoj i držanje riba, odnosno životinja akvakulture, uključujući i ona za sportski ribolov na kojima se mora obezbediti stalni veterinarski nadzor sa redovnim kliničkim pregledom životinja , uzorkovanjem i laboratorijskim ispitivanjima. Otvorene vode mogu da se poribljavaju samo ribom poreklom iz uzgajališta na kome su sprovedene mere kontrole bolesti riba.

U cilju praćenja i kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja prisustva zaraznih i parazitskih bolesti kod divljači i divljih životinja u slobodnoj prirodi i intenzivnom, odnosno farmskom uzgoju sprovodi se dijagnostičko ispitivanje, odnosno imunoprofilaktičke mere u zavisnosti od životinjske vrste i epizootiološke situacije, na osnovu programa nadležnog naučnog ili specijalističkog instituta, uz saglasnost Ministarstva.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

3) žive životinje , okoćene i uzgojene u strani korisnici ili Republici Srbiji,

4) proizvodi dobijeni od živih životinja uzgojenih u strani korisnici ili Republici Srbiji,

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (RS)

75.00 Veterinarske delatnosti - Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja , poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja , poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja ;

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje (RS)

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana i blond akviten, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa,

Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih (RS)

O3.PN.1.2.6. Planira preduslove koji su neophodni za pravilan uzgoj životinja za ishranu (prehrana, štala, zaštita).

O3.PN.2.2.4. Naučno objašnjava zašto su potrebni odgovarajući preduslovi za uzgoj određenih životinja za ishranu.

Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona (RS)

235. SRPS EN 60335-2-71:2008 SRPS EN 60335-2-71:2008/A1:2008 Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-71: Posebni zahtevi za električne grejne aparate koji se koriste za rasplođavanje i uzgoj životinja SRPS EN 60335-2-71:2008 EN 60335-2-71:2003 EN 60335-2-71:2003/A1:2007

Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (RS)

4) Prilog 4 - podaci o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju ;

2) Prilog 4 - podaci o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju ;

2) vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se životinje drže ili uzgajaju ;

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (RS)

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se po kravi za tovna grla čiste rase, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-0315/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase lica koje obavlja delatnost iz grane 852 - Veterinarske aktivnosti, kao i način evidentiranja prometa preko fiskalne kase upotrebljenih lekova b) Poreski tretman prometa veterinarskih usluga