hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: tužba primer

Ukupno nađeno: 25 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija suda časti Inženjerske komore Srbije (RS)

Ako optužni predlog nije potpun ili ima nedostataka usled kojih se postupak ne može pokrenuti, odnosno provesti, predsednik suda poziva tužioca da otkloni nedostatke, ostavljajući mu za to primeren rok.

Zakon o privrednim društvima (RS)

U postupku po tužbi za pobijanje odluke o statusnoj promeni sud će tuženom društvu ostaviti primeren rok za otklanjanje razloga za pobijanje, ako se radi o otklonjivim razlozima.

Zakon o javnom informisanju (RS)

Tužilac može tražiti da sud tuženom naredi objavljivanje odgovora, odnosno ispravke pod pretnjom plaćanja određene primerene novčane svote tužiocu za slučaj neobjavljivanja.

Ako postoji konkretna opasnost ponovnog objavljivanja, lice može tužbom zahtevati da sud zabrani odgovornom uredniku da ponovo objavi neistinitu, nepotpunu ili drugu nedopuštenu informaciju koja vređa njegovo pravo, kao i da mu zapreti plaćanjem primerene svote novca predlagaču za slučaj da postupi protivno zabrani.

Pravilnik o sudu časti pri privrednoj komori Srbije (RS)

Ako optužni predlog nije propisno sastavljen ili ima nedostataka usled kojih se postupak ne može pokrenuti, odnosno provesti, predsednik veća poziva podnosioca optužnog predloga da otkloni nedostatke, ostavljajući mu za to primeren rok.

Pravilnik o unutrašnjem poslovanju sudova (RS)

Pisarnica stavlja u predmet odgovarajuće konstatacije u pogledu postupanja, odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica kao i u vezi rada pisarnice (na primer : "dostavnica nije vraćena", "traženi izveštaj nije primljen", "nije stigao odgovor na tužbu ", "nije uložena žalba", "stranka nije postupila u ostavljenom roku", i sl.).

Na način iz prethodnog stava postupiće se u slučaju kada se za predmete javnog tužioca -poverioca koji tokom godine ima veliki broj predmeta (na primer Platni nalozi tužioca RTV Beograd <lat>III</lat> - PL 234/93). U tom slučaju, tužilac prilikom predaje tužbi može sudu predati i na računaru štampan upisnik u kome su sva tužena lica složena po azbučnom redu. Sud pri prijemu proverava da li su svi početni upisi tačni, a zatim u tom upisniku nastavlja sa

Kada sud odluči da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivičnih dela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahteva u istoj tužbi , odvojeno raspravi, predmet će se u upisniku razdvojiti tako što će se prepisi pismena koja se odnose na izdvojeni predmet zavesti kao nov predmet. U rubrici za primedbe kod novog predmeta stavlja se o tome beleška mastilom na primer : "izdvojeno iz K. 40/93", a kod ranije zajedničkog predmeta: "odvojen K. 30/93". U oba slučaja označava se i datum

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 17 pronadjenih primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kada pozivi u inostranstvu u više navrata nisu mogli da mu se uruče preko diplomatskokonzularne službe, sud je bio dužan da pozove tuženog da u primerenom roku postavi punomoćnika za primanje pismena u Srbiji, a potom i da stranci, na njen trošak, postavi privremenog zastupnika za primanje pismena, čime bi se uz redovno zakazivanje ročišta za izvođenje dokaza, trajanje ove parnice znatno skratilo.

...

PAŽNjA KOJA JE PRIMERENA OKOLNOSTIMA JESTE ONA PAŽNjA KOJU SU DOBROM NOVINARU DOPUŠTALE I NALAGALE OKOLNOSTI KONKRETNOG SLUČAJA, IMAJUĆI U VIDU PRAVILA NOVINARSKE STRUKE . PRAVNI STANDARD TAKVE PAŽNjE DIREKTNO JE SRAZMERAN TEŽINI POVREDE PRAVA, ILI INTERESA KOJU BI OBJAVLjIVANjE INFORMACIJE MOGLO IZAZVATI ŠTO ZNAČI DA JE POTREBNA VEĆA I BRIŽLjIVIJA PAŽNjA PRI PROVERI ČINjENIČNE OSNOVE INFORMACIJE ŠTO SU TEŽE OPTUŽBE KOJE INFORMACIJA SADRŽI.

...

Banka ima pravo da na iznos negativnog salda na tekućem računu, obračuna ugovorenu kamatu koju će, ako je neprimereno visoka, sud na zahtev tuženog umeriti prema kretanju visine kamatne stope na tržištu novca u spornom periodu za tu vrednost poslova (depoziti po viđenju)

...

Kod nepostupanja po blagovremenoj reklamaciji na kvalitet u razumnom, odnosno naknadno ostavljenom primerenom roku ne može se sprečiti druga ugovona strana da se koristi pravom koje joj pripada u slučaju, blagovremenog i urednog prigovora na kvalitet (ispunjenje sniženja cene, raskid ugovora, naknada štete). Vrhovni sud je našao da revizija tuženog nije osnovana

...

Sud može ukinuti parnične radnje preduzete od strane neovlašćenog lica samo kada stranka te radnje nije naknadno odobrila, zbog čega sud mora morao da pozove podnosioca tužbe da u naknadnom primerenom roku podnese uredno punomoćje ili odobrenje stranke za izvršenje takve parnične radnje

...

Ako se traži da časopis objavi da je fotografijom tužilačkoj strani povređeni čast i ugled u cilju povećanja tiraža časopisa, na apsolutno neprimeren način, ne radi se o MIŠLjENjU, već o TVRDNjI O ČINjENICAMA

...

Da bi se donela presuda na osnovu priznanja iz čl. 331 ZPP mora od tuženog priznanje tužbenog zahteva da bude potpuno jasno. nema uslova ako je to priznanje dato pod određenim uslovima kao na primer da se dug koji se traži tužbenim zahtevom plati u ratama.

...

Preuzimanjem primera i zadataka koje je sama tužilja prikupila za zajedničke udžbenike, te objavljivanjem istih u udžbenicima, tuženi nije povredio autorsko pravo tužilje iz drugih udžbenika, jer je upravo on bio autor idejne koncepcije spornih udžbenika, na kojima nema autorskog doprinosa tužilje

...

Da bi sud u tzv. sporu pune jurisdikcije svojom presudom dodelio stan tužiocu , mora na strani tuženog da postoji zloupotreba prava . na primer da ne odlučuje po raspisanom oglasu za raspodelu stana ili ne pristupi ponovnom odlučivanju o dodeli stana. Takva zloupotreba mora biti dokazana.

...

Da bi sud u tzv. pune jurisdikcije svojom presudom dodelio stan tužiocu , mora na strani tuženika da postoji zloupotreba prava na primer da ne odlučuje po raspisanom oglasu za raspodelu stana ili ne pristupi ponovnom odlučivanju o dodeli stana. Takva zloupotreba mora biti dokazana

...

U slučaju primene čl. 109. ZPP, aktivnost suda se ogleda u tome da - ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da pouči stranku, da podnesak u određenom pravcu ispravi odnosno i time da jasne naloge u kom pravcu treba da, na primer , precizira tužbeni zahtev

...

Banka ima pravo da na iznos negativnog salda na tekućem računu obračuna ugovorenu kamatu koju će, ako je neprimerno visoka, sud na zahtev tuženog usmeriti prema kretanju visine kamatne stope na tržištu novca u spornom periodu za tu vrstu poslova (depoziti po viđenju) . Za slučaj da kamata nije ugovorena banka ima pravo samo na zateznu kamatu

...

Ukoliko se tuženi nalazi u inostranstvu sud mu ne može, postaviti punomoćnika za primanje pismena u SRJ, ukoliko ga predhodno ne pozove da ga u primerenom roku sam postavi

...

Savezni državni tužilac ovlašćen je da podigne zahtev za zaštitu zakonitosti zbog povrede saveznog zakona kada savezni i republički zakon istovetno regulišu određenu materiju (na primer . iz radnih odnosa)

...

Zakonom nije propisana obaveza suda da stranci ostavlja primeren rok za nameravano preinačenje tužbe

...

Protivtužbeni zahtjev za otklanjanje nedostataka u primjerenom roku, istaknut protivtužbom kao jedini, ne isključuje pravo protiv tužioca kao naručioca posla i u tom svojstvu tuženog za isplatu, da u formi prigovora istakne i zahtjev za sniženje cijena, koji u tom slučaju ima karakter subsidijarnog zahtjeva

...

Odredba člana 52. ZPP primenjuje se i u sporovima protiv zajednice osiguranja, ali samo u slučajevima kada je tužena za naknadu štete trećim licima na osnovu propisa o njenoj neposrednoj odgovornosti, ali ne i onda kad se traži, na primjer , isplata osigurnine iz ugovora o dobrovoljnom osiguranju

hor003