Traženo: trgovinski tehničar

Ukupno nađeno: 482 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 479 pronadjenih primera ovde je prikazano 27 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom (RS)

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte (RS)

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima (RS)

Pravilnik o uslovima u pogledu tehničke opremljenosti prostora za trgovinu na malo duvanskim proizvodima (RS)

Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u nastavi u stručnoj školi za obrazovni profil tehničar - specijalista za promet naftnih derivata u trajanju od godinu dana u okviru područja rada trgovina , ugostiteljstvo, turizam (RS)

Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan (mp)

Tehničke prepreke trgovini

Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde (RS)

2. Prijavljivanje prema odredbama međunarodnih sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini

Međunarodni računovodstveni standardi (MRS 26 do MRS 41) (RS)

Odsustvo aktivnog tržišta : tehnika procene

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi - CEFTA (RS)

Tehničke prepreke u trgovini

Zakon o zaštiti konkurencije (RS)

2) ograničava i kontroliše proizvodnja, tržište , tehnički razvoj ili investicije;

Restriktivni sporazumi mogu biti izuzeti od zabrane ukoliko doprinose unapređenju proizvodnje i prometa, odnosno podsticanju tehničkog ili ekonomskog napretka, a potrošačima obezbeđuju pravičan deo koristi pod uslovom da ne nameću učesnicima na tržištu ograničenja koja nisu neophodna za postizanje cilja sporazuma, odnosno da ne isključuju konkurenciju na relevantnom tržištu ili njegovom bitnom delu.

2) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja;

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene (RS)

1) vodi evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći ( trgovinska , finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno poslovno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, primaoca robe i krajnjeg korisnika, kao i nameni robe, opisu brokerske usluge ili tehničke pomoći;

Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa (RS)

3) da li proizvodi iz člana 2. stav 1. ove uredbe koji su stavljeni na tržište poseduju tehničku dokumentaciju iz člana 6. stav 1. ove uredbe.

Zakon o ministarstvima (RS)

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i drugi zahtevi koje moraju da ispunjavaju tečna goriva naftnog porekla koja se koriste kao goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem i kao energetska goriva koja se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije (u daljem tekstu: tečna goriva), kao i način ocenjivanja usaglašenosti tečnih goriva.

1) telo za ocenjivanje usaglašenosti, njegov direktor, odnosno članovi izvršnog odbora direktora ili članovi upravnog odbora tog tela, kao i zaposlena i druga angažovana lica (u daljem tekstu: lica) odgovorna za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom ne mogu biti zastupnici proizvođača ili subjekata koji se bave trgovinom tečnim gorivima, što ne isključuje mogućnost razmene tehničkih informacija;

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (RS)

5) informacijama koje se mogu dobiti kroz Projekat "Evropska mreža preduzetništva" (EEN mrežu) - uslovi za izvoz na inostrano tržište , tehnička pravila i tehnički standardi, transfer tehnologija i znanja i dr.;

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom (RS)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju minimalni tehnički uslovi u pogledu prostora, opreme i uređaja, spoljašnjih odlika prostora, načina prodaje robe/usluga, načina, opreme i uređaja za skladištenje robe i vrste robe u objektima u kojima se obavlja trgovina derivatima nafte i biogorivom.

Rezervoari za obavljanje trgovine na veliko derivatima nafte i biogorivom izgrađeni su u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima i ispunjavaju uslove u pogledu minimalne zapremine rezervoara, i to:

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte ("Službeni glasnik RS", broj 62/11).

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo (RS)

Gorivo, u smislu ovog pravilnika, jeste evro dizel i dizel gorivo D2 odnosno dizel gorivo gasno ulje 0,1 koje se stavlja na tržište u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju tehnički i drugi zahtevi za tečna goriva naftnog porekla.

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka grani trgovine i javnosti o cenama, raspoloživosti roba i ostalim aspektima trgovine , čuvanja i skladištenja; prikupljanje i objavljivanje statističkih podataka o trgovini i čuvanju i skladištenju roba;

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

7) trgovački ili tehnički opis potreban za utvrđivanje istovetnosti robe i

U odobrenju iz člana 301. ove uredbe se navodi, da li i pod kojim uslovima se istovrsna roba, u smislu člana 143. stav 4. Carinskog zakona, koja se svrstava u istu tarifnu oznaku, ima ista trgovačka svojstva i ista tehnička svojstva kao i uvozna roba, može da se koristi u postupcima aktivnog oplemenjivanja.

Kada zbog vrste posla oplemenjivanja nije moguće utvrditi da li su dobijeni proizvodi proizvedeni iz privremeno izvezene robe, odobrenje se može, u posebnim slučajevima, izdati ako podnosilac zahteva carinskom na odgovarajući način dokaže da roba, upotrebljena u postupku pasivnog oplemenjivanja, ima istu desetocifrenu tarifnu oznaku, i da je istih trgovačkih i tehničkih karakteristika, kao i privremeno izvezena roba. U odobrenju se određuje rok, način i metod za upotrebu postupka.

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i drugi zahtevi koje mora da ispunjava tečni naftni gas koji se koristi kao gorivo za proizvodnju toplote i osvetljenje, kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji i kao gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem koji se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije, kao i način ocenjivanja usaglašenosti tečnog naftnog raca.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Zaključenje ugovora o poslovno- tehničkoj saradnji od strane pravnog lica, kome su od strane Vlade Republike Srbije sredstva preduzeća poverena na upravljanje, sa drugim pravnim licem uz odobrenje Ministarstva trgovine i turizma, ne predstavlja zaključenje ugovora bez znanja i odobrenja Vlade Republike Srbije

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2632/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa dela imovine kao uloga od strane obveznika PDV koji se, između ostalog, bavi preradom voća drugom obvezniku PDV, koji se bavi proizvodnjom koncentrata od voća, pri čemu se predmetni deo imovine sastoji od novoizgrađenog građevinskog objekta fabrike i upravne zgrade, sa pripadajućom infrastrukturom, uključujući i opremu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2660/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prometa usluga koji vrši obveznik PDV -"Dipos" d.o.o. na osnovu ovlašćenja predviđenih Ugovorom o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih stranih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji, zaključenim između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Društva za iznajmljivanje